Deuteronomy 31

Краят на живота на Мойсей

( 31:1-34:12 )

Предсмъртни слова на Мойсей

1 След това Мойсей излезе пред цял Израил и като изрече тези думи, 2 a  добави: „Сега съм на сто и двадесет години, не мога вече да ви водя; а и Господ ми каза: „Ти няма да преминеш през Йордан.“ 3 b  Господ, твоят Бог, Сам ще тръгне пред тебе, Той ще изтреби тези народи пред тебе и ти ще ги завладееш; Иисус ще тръгне пред тебе, както Господ е казал. 4 c  И ще постъпи Господ с тях така, както постъпи със Сихон и Ог, аморейските царе, и със страните им, които съсипа. 5А когато Господ ги предаде на вас, и вие ще постъпите с тях според всички заповеди, които съм ви дал. 6 d  Бъдете силни и храбри, не се бойте и не изпитвайте ужас от тях, защото Господ, твоят Бог, Сам ще тръгне с тебе; Той няма да отстъпи от тебе и няма да те изостави.“

7 e  Тогава Мойсей повика Иисус и му рече пред цял Израил: „Бъди силен и храбър, защото ти ще влезеш с този народ в страната, за която Господ се е клел на предците им, че ще им я даде, и ти ще им я разделиш за наследство. 8Сам Господ ще тръгне пред тебе, Той ще бъде с тебе, няма да отстъпи от тебе и няма да те изостави. Не се бой и не унивай!“

9 f  g  И Мойсей написа този закон и го предаде на свещениците, Левиевите потомци, които носеха ковчега на Господния завет, и на всички старейшини на Израил. 10 h  Мойсей се обърна към тях и направи завещание: „В края на всяка седма година, в годината на опрощаването, през празника Шатри, 11когато цял Израил се събира пред Господа, своя Бог, на мястото, което Той избере, чети на глас този закон пред всички израилтяни! 12Събери народа – мъже, жени, деца и пришълците в твоите селища, за да слушат и да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, и усърдно да изпълняват всички думи на този закон! 13Нека синовете им, които не знаят, да чуят и да се научат да се боят от Господа, вашия Бог, през всички дни, докато живеете в страната, в която преминавате през Йордан, за да я завладеете!“

14Тогава Господ каза на Мойсей: „Ето приближава краят на дните ти! Повикай Иисус и застанете в скинията на събранието, за да му дам Своите наставления.“Мойсей и Иисус отидиха и застанаха в скинията на събранието. 15И Господ се яви в скинията в облачен стълб; и облачният стълб застана при входа на скинията.

16И Господ каза на Мойсей: „Ето ти скоро ще бъдеш положен при предците си, а този народ ще тръгне да блудства след чуждите богове на страната, в която ще отиде – ще Ме изостави и ще престъпи завета, който сключих с него. 17И в онзи ден ще пламне гневът Ми против него и Аз ще ги изоставя, и ще скрия лицето Си от тях, и ще се превърнат в хищна плячка, много злини и скърби ще ги сполетят и ще се питат в онзи ден: „Не ни ли сполетя това зло, защото нашият Господ не е вече с нас?“ 18Но в онзи ден Аз наистина ще скрия лицето Си от тях заради всичките злини, които са сторили, като са се обърнали към други богове.

19А сега запишете си тази песен и научи израилтяните на нея; вложи я в устата им, за да ми бъде тази песен свидетелство против синовете на Израил. 20 i  Защото Аз ще ви въведа в страната, където текат мляко и мед, както се клех на предците им, и те ще ядат до насита и ще се преситят; тогава ще се обърнат към други богове и ще им служат, а Мене ще отхвърлят и ще нарушат завета Ми. 21И когато ги сполетят много злини и скърби, тази песен ще говори против тях като свидетел, защото ще бъде в устата на потомството им и няма да бъде забравена. Аз знам какви са техните помисли още отсега, преди да съм ги въвел в страната, за която им се клех.“ 22И така, Мойсей записа тази песен в същия ден и научи израилтяните на нея.

23 j  А Господ даде заръка на Иисус, Навиновия син, и му каза: „Бъди силен и храбър, защото ти ще въведеш синовете на Израил в страната, за която им се клех, и Аз ще бъда с тебе.“

24И когато Мойсей написа в книга наредбите на този закон докрай, 25заповяда на левитите, които носеха ковчега на Господния завет: 26„Вземете тази книга на закона и я сложете до ковчега на завета на Господа, вашия Бог, за да бъде там свидетелство против вас. 27Защото аз зная вашето упорство и твърдоглавието ви. Дори днес, когато съм още жив и съм сред вас, вие сте непокорни на Господа, а какви ли ще сте след смъртта ми! 28 k  Съберете при мене всички старейшини на племената си и вашите надзорници, за да изрека пред тях тези думи и да призова против тях за свидетели небето и земята; 29защото зная, че след смъртта ми вие ще се покварите и ще се отклоните от пътя, който ви завещах. И не след дълго ще ви сполетят злини, защото постъпвате нечестиво пред Господа и с делата си предизвиквате гнева Му.“

30Тогава Мойсей изрече открай докрай, пред цялото събрание на Израил, думите на следната песен:
Copyright information for BulCont