Deuteronomy 4

Увещания на Мойсей за послушание към Бога

1 a  Сега слушай, Израилю, наредбите и законите, които ви уча да спазвате, за да живеете и да влезете и наследите страната, която ви дава Господ, Бог на предците ви! 2 b  Не трябва да прибавяте нищо към това, което ви заповядвам, нито да отнемате от него. Пазете заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповядвам! 3 c  Очите ви видяха какво стори Господ заради Ваал-Фегор; защото Господ, вашият Бог, изтреби всеки сред вас, който беше последвал Ваал-Фегор. 4А вие, които се придържахте към Господа, вашия Бог, всички сте живи и днес.

5 Ето аз ви научих на наредби и закони, така както Господ, моят Бог, ми заповяда, за да живеете според тях в страната, в която влизате, за да я владеете. 6Затова спазвайте ги и ги изпълнявайте! В това са вашата мъдрост и благоразумие пред народите – да чуят за всички тези наредби и да рекат: „Само този велик народ е мъдър и разумен народ!“ 7 d  Защото има ли някой велик народ, към който боговете му да са тъй близо, както е близък към нас Господ, нашият Бог, когато и да Го призовем? 8Има ли някой велик народ с такива справедливи наредби и закони, какъвто е целият този закон, който днес излагам пред вас?

9 e  Само пази себе си и се погрижи за душата си, да не забравиш делата, които са видели твоите очи. Нека те останат в твоето сърце до края на дните ти и напомняй за тях на синовете си и на внуците си! 10 f  Напомняй им за деня, в който ти стоеше пред Господа, своя Бог, на Хорив, когато Господ ми каза: „Събери при Мене народа и Аз ще им възвестя Своите думи, за да се научат да се боят от Мене през всичките дни на своя земен живот и да учат синовете си на това!“ 11Вие се приближихте и застанахте в подножието на планината; планината гореше в огън до небесата, а навред тъмнина, облаци и мрак. 12 g  Тогава Господ ви говори изсред огъня. Вие чувахте екот и думи, ала образ не виждахте; чувахте само как думите отекват. 13 h  И Той ви възвести завета Си, който ви заповяда да изпълнявате – десетте заповеди, и ги написа на две каменни плочи. 14Тогава Господ ми заповяда да ви науча на наредбите и законите, за да ги изпълнявате в страната, в която влизате, за да я завладеете.

15 И така, внимавайте добре за себе си, понеже в деня, когато Господ ви говори на Хорив изсред огъня, вие образ не видяхте! 16 i  Затова бягайте от покварата и не си правете идол, образ на някакъв кумир, подобие на мъж или жена, 17подобие на някакъв звяр по земята, подобие на някаква птица перната, която лети в небето, 18подобие на някаква твар, която пълзи по земята, подобие на някаква риба във водите на земните недра. 19 j  Ако пък отправиш взор към небето и видиш слънцето, месечината, звездите и цялото небесно множество, не се подвеждай да им се кланяш и да им служиш, защото Господ, твоят Бог, ги е отредил за всички народи под цялото небе! 20 k  А вас Господ взе и ви изведе от желязната пещ, от Египет, за да бъдете народ, който е Негов дял, както е и днес.

21 l  Но Господ се разгневи на мене заради вас и се закле да не премина Йордан и да не вляза в хубавата страна, която Господ, твоят Бог, ти дава като дял. 22Аз ще умра в тази страна, аз няма да премина Йордан. Но вие ще преминете и ще завладеете онази хубава страна. 23Гледайте да не забравите завета на Господа, вашия Бог, който Той сключи с вас, и да не си правите идоли, образ на нещо, което Господ, твоят Бог, ти е забранил; 24 m  защото Господ, твоят Бог, е огън всепоглъщащ, Той е Бог ревнив!

25 Ако пък ти се родят синове и внуци и живеете дълго на земята, ако поквара ви обземе и направите идол, образ на нещо, вършите зло пред очите на Господа и Го разгневите, 26 n  то призовавам днес небето и земята да свидетелстват против вас, че наистина скоро ще бъдете изличени от страната, която отивате да наследите отвъд Йордан. Дълго в нея няма да останете, а ще бъдете напълно изтребени. 27 o  И ще ви разпилее Господ сред народите, малцина от вас ще оцелеят сред народите, при които Господ ви отведе. 28 p  Там вие ще служите на богове, дело на човешка ръка, от дърво и камък, които нито виждат, нито чуват, нито ядат, нито помирисват. 29 q  Но и оттам ще търсите Господ, вашия Бог. И ще Го намери всеки, който Го търси от все сърце и душа, 30 r  попаднал в нещастие. И когато в сетни дни те сполети всичко това, ти ще се обърнеш към Господа, твоя Бог, и ще послушаш гласа Му. 31 s  Господ, твоят Бог, е Бог милостив. Той няма да те изостави, няма да те погуби и няма да забрави завета, за който е дал клетва на предците ти.

32 Защото разпитай за отминалите времена, които са били преди тебе, от деня, когато Бог сътвори човека на земята, разпитай от единия край на небето до другия: ставало ли е нещо толкова велико или чувало ли се е нещо, подобно на това? 33 t  Чувал ли е някой народ Божия глас да говори изсред огън, както ти си чул, и да остане жив? 34 u  Или опитвал ли се е някой бог да отиде и да си вземе народ изсред друг народ чрез изпитания, знамения и чудеса, чрез война, силна ръка, високо вдигната десница и дела, които всяват ужас, както стори за вас Господ, вашият Бог, в Египет пред очите ти? 35 v  На тебе е отредено да видиш това, за да знаеш, че само Господ е Бог и няма друг освен Него. 36 w  От небето Той ти даде да чуеш гласа Му, за да те научи, а на земята ти показа великия Си огън и ти чу думите Му изсред огъня. 37И понеже Той обикна предците ти и избра вас, потомците им след тях, Сам те изведе с голямата Си сила от Египет, 38 x  за да прогони пред тебе народи, по-големи и по-силни от тебе, да те въведе в земята им и да ти я даде в наследство, както стана днес. 39 y  И така, знай сега и приеми в сърцето си, че Господ е Бог на небето горе и на земята долу; и няма друг! 40И спазвай наредбите Му и заповедите Му, които днес ти давам, за да ти бъде добре на тебе и на потомците ти след тебе и да живееш дълго в страната, която Господ, твоят Бог, ти дава завинаги.“

41 z  Тогава Мойсей отдели три града отвъд Йордан, откъм изгрева на слънцето, 42за да търси убежище там онзи, който неволно убие ближния си, без да го е мразил преди – ако потърси убежище в един от тези градове, да остане жив. 43Те са: Бецер в пустинята на равнината за Рувимовите синове, Рамот в Галаад за Гадовите синове и Голан във Васан за Манасиевите синове.

Втора реч на Мойсей

( 4:44-26:19 )

Синайският Завет и Десетте Божии заповеди

44 А ето закона, който Мойсей изложи пред израилтяните; 45ето заповедите, наредбите и законите, които Мойсей изрече пред израилтяните, след като излязоха от Египет. 46 aa  Това стана отвъд Йордан, в долината срещу Бет-Фегор, в страната на аморейския цар Сихон, който живееше в Есевон. Него Мойсей и израилтяните разбиха, след като излязоха от Египет. 47Те превзеха страната му и страната на Ог – двамата аморейски царе отвъд Йордан, откъм изгрева на слънцето, 48от Ароер, на брега на река Арнон, до планината Сион – това е Ермон, – 49а също и цялата равнина отвъд Йордан на изток до самото море на равнината в подножието на Фасга.
Copyright information for BulCont