Deuteronomy 28

Благословения за послушание и проклятия за непослушание

1 Ако се вслушваш в гласа на Господа, своя Бог, спазваш и изпълняваш всичките Му заповеди, които днес ти заповядвам, тогава Господ, твоят Бог, ще те постави по-високо от всички народи на земята. 2 a  b  И всички тези благословии ще те достигнат и ще се изпълнят върху тебе, ако слушаш гласа на Господа, своя Бог.

3 Благословен ще бъдеш в града, благословен ще бъдеш и на полето.

4 Благословени ще бъдат плодът на твоята утроба, плодът на земята ти и народеното от добитъка ти – телета и агънца.

5 Благословени ще бъдат кошът и нощвите ти.

6 Благословен ще бъдеш, когато влизаш у дома, и благословен, когато излизаш.

7 Господ ще поразява пред тебе враговете ти, които се надигат против тебе: по един път те ще тръгват против тебе, а по седем пътища ще бягат пред тебе.

8 Господ ще ти прати благословение и върху житниците ти, и върху всичките ти начинания и ще те благославя в страната, която Господ, твоят Бог, ще ти даде.

9 Господ ще те въздигне за Свой свят народ, както ти се е клел, ако спазваш заповедите на Господа, своя Бог, и ходиш по Неговите пътища; 10 c  тогава всички народи на земята ще видят, че ти се наричаш с името на Господа, и ще се боят от тебе. 11И Господ ще ти даде изобилие на блага: обилен плод на твоята утроба, на добитъка ти и на нивите ти в страната, за която Господ се е клел на предците ти да ти даде. 12 d  Господ ще ти разкрие богатствата на Своята съкровищница – небето, за да дава дъжд на земята ти навреме и да благославя всички дела на ръцете ти; и ще даваш назаем на много народи, но нищо няма да взимаш назаем. 13Господ ще те направи глава, а не опашка, и ти ще си винаги горе и никога долу, ако слушаш заповедите на Господа, своя Бог, които днес ти заповядвам да спазваш и да изпълняваш. 14От всички думи, които днес ти заповядвам, не се отклонявай нито надясно, нито наляво и не тръгвай след други богове, за да им служиш.

15 e  f  Но ако не слушаш гласа на Господа, своя Бог, не спазваш и не изпълняваш всичките Му заповеди и наредбите Му, които днес ти давам, тогава всички тези проклятия ще те достигнат и ще се изпълнят върху тебе.

16 Проклет ще бъдеш в града, проклет ще бъдеш и в полето.

17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти.

18 Проклети ще бъдат плодът на твоята утроба, плодът на земята ти и народените телета и агънца.

19 Проклет ще бъдеш, когато влизаш у дома, и проклет – когато излизаш.

20 Господ ще праща върху тебе проклятие, смут и разруха във всяко начинание, с което се заемеш, докато бъдеш изтребен; и ти скоро ще загинеш заради злите си дела, тъй като Ме изостави. 21Господ ще прати мор върху тебе, докато те изтреби от страната, в която отиваш да я завладееш. 22Господ ще те порази с немощ и огън, с треска и възпаление, с жега, суша и главня по житата и те ще те преследват, докато погинеш. 23Небето над главата ти ще стане мед, а земята под тебе – желязо. 24Господ ще превърне дъжда в страната ти на прах и на пепел и ще пада върху тебе от небето, докато бъдеш изтребен.

25 g  Господ ще те остави да бъдеш поразен от враговете ти: по един път ще тръгваш против тях, а по седем пътища ще бягаш пред тях. И гибелта ти ще бъде пример за всички царства на земята. 26Трупът ти ще стане плячка за птици и зверове и няма да има кой да ги прогони. 27 h  Господ ще те порази с египетска язва, със струпеи, с краста и с обриви, за които лек няма да намериш. 28Господ ще те порази с лудост, със слепота и с умопомрачение. 29И ще ходиш пипнешком по пладне, както слепец ходи пипнешком в мрак, и по пътя си няма да стигнеш до успех. Цял живот ще бъдеш потискан и ограбван и няма да има кой да ти се притече на помощ.

30 i  За жена ще се сгодиш, но друг ще спи с нея; къща ще построиш, но няма да живееш в нея; лозе ще насадиш, но няма да вкусиш от плода му. 31Вола ти пред тебе ще заколят и няма да ядеш от него; осела ти ще отнемат и няма да ти го върнат; овцете ти ще бъдат дадени на враговете ти и няма да има кой да те защити. 32Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат продадени на друг народ; очите ти ще гледат и всеки ден ще чезнат по тях, и няма да можеш да сториш нищо. 33Плода на земята ти и всичко, което си придобил, ще яде непознат народ и ти цял живот ще бъдеш притесняван и измъчван. 34И ще полудееш от това, което виждат очите ти. 35Господ ще те порази с гнойни рани по коленете и бедрата – от стъпалата на краката до темето на главата ти, за които няма да намериш лек. 36 j  Господ ще отведе тебе и царя, когото ще поставиш над себе си, при народ, който не си познавал, нито ти, нито предците ти; и там ще служиш на други богове – богове от дърво и камък. 37 k  И всички народи, при които Господ те отведе, ще изпитват отвращение към тебе, ще злословят и ще ти се присмиват.

38 Много семе ще засееш на полето, но малко ще пожънеш, защото скакалци ще го изядат. 39Лозя ще садиш и обработваш, но вино няма да пиеш, нито грозде ще береш, защото червеи ще го изядат. 40Навред ще имаш маслинови дървета, но с елей няма да се помажеш, защото маслините ти ще окапят. 41Синове и дъщери ще родиш, но те няма да са твои, защото ще бъдат отведени в плен. 42Всички твои дървета и плода на земята ти главня ще погуби. 43Пришълецът сред вас ще се издига все по-високо над тебе, а ти ще пропадаш по-ниско и по-ниско. 44Той ще ти дава назаем, но ти няма да можеш да му даваш назаем; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.

45 Всички тези проклятия ще връхлетят върху тебе, ще те гонят и ще те застигат, докато бъдеш погубен; защото ти не послуша гласа на Господа, своя Бог, и не спази Неговите заповеди и наредби, които ти даде. 46Те ще останат винаги върху тебе и потомството ти като знамение и чудо, 47 l  понеже не си служил на Господа, своя Бог, с веселие и радост в сърцето, макар и всичко да бе в изобилие. 48Затова ти ще служиш на враговете си, които Господ ще прати против тебе, в глад и жажда, в голота и всякакви лишения. Той ще сложи на шията ти железен ярем, докато те погуби.

49 m  Господ ще прати против тебе народ отдалеч, от края на земята; като орел ще се спусне народ, чийто език ти не разбираш, 50свиреп народ, който нито стар ще почита, нито млад ще пожали. 51Той ще яде плода на добитъка и плода на земята ти, докато те унищожи, защото няма да ти остави нито жито, нито вино, нито елей, нито телетата ти, нито агнетата ти, докато не те погуби. 52И ще те подложи на обсада във всичките ти градове, докато по цялата земя рухнат високите ти и укрепени стени, на които си се уповавал; ще те подложи на обсада във всичките ти градове по цялата земя, която Господ, твоят Бог, ти даде, 53 n  и при тази обсада и гнет, на които твоят враг ще те подложи, ти ще ядеш плода на утробата си, плътта на синовете и дъщерите си, които Господ, твоят Бог, ти е дал. 54Мъжът сред вас, изнежен от разкош, безжалостно ще гледа на своя брат, на любимата жена и на оцелелите деца, които още има, 55и на никого от тях няма да даде от плътта на децата си, които ще яде, защото няма да му остане нищо друго при обсадата и гнета, на който ще те подложи врагът ти във всичките ти градове. 56Жената сред вас, изнежена от разкош, която от изисканост и изтънченост не стъпва на земята, безжалостно ще гледа на любимия си мъж, на сина си и на дъщеря си, 57 o  на изтърсака, излязъл между краката ѝ, на децата, които ще роди; защото тайно ще ги яде от недоимък при обсадата и гнета, на който ще те подложи врагът ти в твоите градове.

58 Ако не изпълняваш точно всички думи на този закон, които са написани в тази книга, и не се боиш от това славно и страшно име – Господ, твой Бог, 59тогава Господ ще прати върху тебе и твоето потомство невиждани напасти, напасти големи и дълготрайни и болести тежки и неизлечими. 60 p  И ще навлече върху тебе всички египетски болести, от които ти се боеше, и от тях няма да се отървеш; 61Господ ще те порази и с всяка болест и напаст, които не са написани в книгата на този закон, докато бъдеш изтребен. 62И ще останете малцина вие, които бяхте многобройни като звездите на небето, понеже не слушахте гласа на Господа, своя Бог. 63И както Господ се радваше, когато ви правеше добро и ви умножаваше, така ще се радва Господ, когато ви погубва и изтребва; и вие ще бъдете изгонени от страната, в която отивате, за да я завладеете.

64 Господ ще те разпръсне сред всички народи – от единия край на света до другия край на света; и там ще служиш на други богове, които нито ти, нито предците ти са познавали – богове от дърво и камък. 65Но и сред тези народи няма да намериш покой, нито ще има къде кракът ти да стъпи за отмора; там Господ ще направи сърцето ти боязливо, очите ти угаснали, а душата ти отчаяна. 66Животът ти ще виси на косъм, ще трепериш денем и нощем и няма да бъдеш сигурен за живота си. 67Ще си казваш сутрин: „Дано да се мръкне!“И ще си казваш вечер: „Дано да се съмне!“– заради страха в сърцето ти и заради онова, което ще виждат очите ти. q  И Господ ще те върне в Египет на кораби по онзи път, за който ти казах: „Ти вече няма да го видиш!“, и там ще искате да се продадете на враговете си за роби и робини, но няма да има кой да ви купи.

Божият завет с Израил в моавската земя

68
28:69 В Синодалната и Цариградската Библия 28:69 сл. е 29:1 сл.
Ето думите на завета, който Господ заповяда на Мойсей да сключи с израилтяните в моавската страна, освен завета, който сключи с тях в Хорив.
Copyright information for BulCont