Ephesians 1

Ап. Павел посещава за първи път град Ефес през 54 г. на път от Коринт към Йерусалим, връщайки се от второто си пътуване. Основната му дейност в Ефес е по време на третото му благовестническо пътуване. Тогава той остава и проповядва в града почти три години. За успеха на неговата проповед в Ефес се разказва в Деяния на апостолите (Деян. гл. 19). Особено вълнуваща е и срещата му с ефеските презвитери в Милет (Деян. гл. 20). Ап. Павел поставя в този град своя ученик Тимотей за епископ.

Апостолът адресира това послание до ефеската църква. Поради важното си съдържание то е било разпространявано във всички църковни общности, превръщайки се в окръжно послание. Писано е вероятно в Рим по време на първия престой на ап. Павел в затвора – около 63 г. Той сам казва, че е „в окови заради Иисус Христос“(3:1), „окован за Господа“(4:1). Заедно с посланията до филипяни, до колосяни и до Филимон това послание е част от групата на т. нар. „затворнически послания“.

Основната идея на посланието е единството на Църквата, в която езичници и юдеи, хора с различни качества и недостатъци трябва да живеят като братя, защото Църквата е тяло на Иисус Христос. Тя е жив организъм с много членове, „свят храм, посветен на Господа, в който и вие заедно с другите се съзиждате за Божие жилище“(2:21-22). По своето съдържание посланията до ефесяни и до колосяни са много сходни. Църковният живот в малоазийските църкви протичал при близки условия. Мнозинството от вярващите били доскорошни езичници (2:11; 3:1), а юдеите сред тях били малцинство. Затова апостолът чувствал нуждата да напомни на ефеските християни за единството на църквата, възглавявана от Иисус Христос, Който е глава както на земната, така и на небесната Църква. Тъкмо в църквата се заличават всякакви различия между юдеи и езичници. В нея всички стават членове на Божието семейство (2:19).

Съдържанието на посланието е подчинено на основната идея и може да се раздели на две равни части: 1. Догматическа (гл. 1 – 3), която е съкратено изложение на основните християнски истини, като се развива идеята за Църквата като тяло на Иисус Христос. 2. Нравоучителна (гл. 4 – 6), в която се правят изводи за нравствения живот на християните. Набляга се върху запазването на единството и усърдието при различните служения в църквата (4:1-16). С кръщението християните отхвърлят от себе си греховността и започват нов живот, просветен от Иисус Христос (4:17 – 5:20). Този нов живот трябва да се проявява преди всичко в брака и в семейството (5:21 – 6:9). Наставлението завършва с образа на Христовия служител и неговото духовно снаряжение в битката със злото (6:10-20).

Поздрав и благослов

1 a  Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос – до верните последователи на Иисус Христос в Ефес: 2благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Прослава на Бога за спасението чрез Иисус Христос

3 b  Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Иисус Христос, Който ни благослови чрез Христос с всяко духовно благословение от небесата, 4 c  както и ни избра чрез Него, преди да бъде създаден светът, за да бъдем святи и непорочни пред Него чрез своята любов – 5Той ни предопредели да бъдем осиновени чрез Иисус Христос, по благоволението на Своята воля, 6за прослава на Неговата величествена благодат, с която ни е облагодарил чрез Своя възлюбен Син
1:6 В някои ръкописи липсва: „чрез Своя възлюбен Син“.
.
7 e  Благодарение на Него имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете ни според богатството на Неговата благодат, 8която изобилно ни дарява заедно с безпределна премъдрост и разум. 9Той ни откри тайната на волята Си по Своето благоволение, което предварително бе решил в Себе Си, 10 f  за да съедини в Христос всичко, което е на небесата и на земята, когато се осъществи изпълнението на времената. 11 g  Чрез Него бяхме избрани за наследници, предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си, 12за да бъдем за похвала на славата Му ние, които отпреди се надявахме на Христос. 13 h  i  Чрез Него и вие, като чухте словото на истината – благовестието за вашето спасение, и повярвахте, получихте печата на обещания Свети Дух, 14Който е залог за нашето наследство, за да се изкупят вярващите за похвала на Божията слава.

Молитва за духовен напредък

15 j  k  Ето защо и аз, като чух за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи, 16не преставам да благодаря на Бога за вас, като ви споменавам в молитвите си – 17 l  Бог на нашия Господ Иисус Христос, Отецът на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете, 18и да просветли очите на сърцето ви, за да разберете каква е надеждата, към която сте призовани от Него, какво е за вярващите богатството на Неговото славно наследство 19и колко безмерно е величието на Неговата мощ у нас, които вярваме, чрез действието на крепката Му сила. 20 m  С тази сила Той действа спрямо Христос, като Го възкреси от мъртвите и постави на небесата от дясната Си страна, 21над всяко началство, власт, сила, господство и над всяко име, с което се именуват не само в този свят, но и в бъдещия, 22 n  и подчини всичко под нозете Му, като Го постави над всичко Глава на Църквата, 23 o  която е Негово тяло, пълнотата на Този, Който изпълва всичко във всичко.
Copyright information for BulCont