b Ест.Септ. 2:21-22 ; 6:2

EsthGr 1

Оригинално написаната на еврейски език книга Естир достига до нас в две основни версии – кратка (в еврейската Библия и други, възникнали по-късно) и разширена – в старогръцкия превод на Стария Завет (Септуагинта). Различията между еврейския оригинал и старогръцкия текст на кн. Естир не са отбелязани в бележки под линия, каквато е практиката с другите старозаветни канонични книги. Разделът с неканоничните книги съдържа цялата книга Естир по начина, по който присъства и в Септуагинта.

В старогръцкия вариант на кн. Естир има шест допълнителни глави, които липсват в еврейския оригинал: Сънят на Мардохей и разкриването на заговора срещу Артаксеркс (1:1-18), Писмото на Артакскеркс, разрешаващо унищожаването на евреите (3:13-20), Молитвите на Мардохей и Естир (4:18-41), Естир се появява пред Артаксеркс (5:2-10), Писмото на Артаксеркс, даващо право на евреите да се защитават (8:13-33), Изпълнение на съня на Мардохей (10:4-14).

Една от разликите между еврейския и старогръцкия текст на кн. Естир е, че в оригиналния текст Божието име не се споменава нито веднъж. Според някои изследователи именно това е причината за добавянето на текст в Септуагинта – устни предания, съпътстващи оригиналното еврейско повествование. Не е случайно, че и в шестте допълнителни глави се говори за Бога и често се споменават важни аспекти от еврейския религиозен живот – молитва, видения, храмът и др.

Историята на Естир, описана в гръцкия текст на книгата, подчертава изключителните действия на Бог, Който бди над Своя народ дори и в тази далечна страна, и подкрепя онези, които са Му верни.

Сънят на Мардохей

1 [1а] Във втората година от царуването на Артаксеркс Велики, в първия ден на месец нисан, Мардохей, синът на Яир – син на Семей, син на Кисей, от Вениаминовото племе, видя съновидение. 2[1б] a  Юдеинът Мардохей живееше в град Суза, беше знатен човек и служеше в царския дворец. 3[1в] Той беше от пленниците, които Навуходоносор, вавилонският цар, плени от Йерусалим заедно с юдейския цар Йехония.

4 [1г] А сънят му беше такъв: викове и шум, гръмотевици и трус, безредици по земята. 5[1д] И ето излязоха два големи дракона, готови да се бият един с друг. Голям беше техният вой 6[1е] и по воя им всички народи се приготвиха за война, за да поразят народа на праведните. 7[1ж] И ето настана ден на тъмнина и мрак, скръб и безпокойство, страдание и големи безредици по земята. 8[1з] Сред целия народ на праведните настана безпокойство. Страхуваха се, че ще ги сполетят беди, и в очакване на гибелта си завикаха към Господа. 9[1и] От виковете им се появи като от малък извор голяма река с много вода. 10[1й] Огряха светлина и слънце, смирените се въздигнаха и изтребиха горделивите.

11 [1к] След този сън Мардохей се събуди, но видението не излизаше от ума му. По всякакъв начин той желаеше да разбере какво Бог е решил да стори и прекара в размисъл чак до следващата нощ.

Мардохей разкрива заговор срещу царя

12 [1л] b  Мардохей живееше в двореца заедно с двама царедворци – Гавата и Тара, които пазеха двореца. 13[1м] И като чу за какво разговарят и ги разпита за замислите им, той узна, че се готвят да сложат ръка върху цар Артаксеркс, и извести за тях на царя. 14[1н] Царят разпита двамата царедворци, и след като признаха, бяха отведени и екзекутирани. 15[1о] Той нареди това събитие да бъде отбелязано като предупреждение, а Мардохей също си отбеляза това събитие. 16[1п] И царят заповяда на Мардохей да служи в двореца и му даде подаръци заради стореното. 17[1р] Но вугеецът Аман, син на Адамат, който беше на почит пред царя, се стремеше да напакости на Мардохей и на народа му заради двамата царедворци.

Пирът на Цар Артаксеркс и отстраняването на царица Астин

18 [1с] c  След това, по времето на Артаксеркс – същия Артаксеркс, който царуваше над сто двадесет и седем области от Индия до Етиопия, – се случиха тези неща: 19[2] в дните, когато се бе въздигнал на престола в столицата Суза, цар Артаксеркс 20[3] даде в третата година на своето царуване угощение на съветниците си, на князете на останалите народности, на знатните персийци и мидийци и на управителите на областите. 21[4] Тогава, в продължение на сто и осемдесет дни, той им показваше богатствата на своето царство и величието си в бляскаво празненство.

22 [5] А след като дните на празненството свършиха, царят устрои за всички други, които се намираха в столицата Суза, шестдневно пиршество в градината на царския дворец.
Copyright information for BulCont