a Ест.Септ. 9:24
c Ест.Септ. 7:4

EsthGr 3

Заговор на Аман за убийството на Мардохей

1 [1] След това цар Артаксеркс възвеличи вугееца Аман, син на Амадат, като го въздигна за свой пръв съветник. 2[2] И всички царедворци му се покланяха коленопреклонно, понеже така беше наредил царят. Мардохей обаче не му се покланяше. 3[3] Царедворците му рекоха: „Мардохей, защо престъпваш разпоредбите на царя?“ 4[4] А Мардохей отвърна: „Защото съм юдеин.“Ден след ден продължаваха да му говорят така, но той не се вслушваше в думите им. Тогава те донесоха на Аман, че Мардохей се противопоставя на разпореденото от царя. 5[5] Когато Аман научи, че Мардохей не се покланя пред него, обзе го силен гняв 6[6] и замисли да изтреби всички юдеи в царството на Артаксеркс.

7 [7] a  В дванадесетата година от царуването на Артаксеркс Аман реши да бъде хвърлян жребий, за да определи подходящия ден и месец, в който да погуби всички юдеи в един единствен ден. И се падна на жребий четиринадесетият ден на месец адар.

8 [8] b  Тогава Аман каза на Артаксеркс: „Има един народ, разпръснат сред другите народи в твоето царство, а законите му са различни от законите на всеки друг народ. Те не се подчиняват на царските закони и не е от полза за царя да ги търпи. 9[9] c  И ако царят сметне за добре, нека заповяда те да бъдат изтребени. Тогава аз от своя страна ще внеса в царската съкровищница десет хиляди таланта сребро.“ 10[10] d  Царят сне пръстена си и го връчи на Аман, за да сложи царския печат върху заповедта, изготвена срещу юдеите. 11[11] След това рече на Аман: „Среброто задръж, а с този народ прави, каквото искаш.“

12 [12] e  На тридесетия ден от първия месец бяха свикани царските писари и по нареждане на Аман те написаха разпоредба от името на цар Артаксеркс до владетелите и началниците на всяка от сто двадесет и седемте области от Индия до Етиопия, а така също и до князете на всеки народ, написана на техния език. 13[13] И чрез бързоходци бяха разпратени писма из цялото царство на Артаксеркс да бъде изтребен юдейският народ в един единствен ден на дванадесетия месец, месец адар, а имотът им – разграбен.

Писмото на Артакскеркс

14 [13а] Ето препис от това писмо: „Великият цар Артаксеркс пише до управителите на сто двадесет и седемте области и до подчинените на тях наместници:

15 [13б] „Като владетел на много народи и господар на целия свят аз исках, без да се гордея с властта, а управлявайки винаги с благоразумие и кротост, да осигуря постоянно спокойствие в живота на своите поданици, да не допусна размирици в царството си и да направя сигурно пътуването в неговите предели, за да бъде възстановен желаният от всички мир.
Copyright information for BulCont