a Ест.Септ. 1:19 ; 3:12

EsthGr 8

Нова ситуация в полза на юдеите

1 [1] Още същия ден цар Артаксеркс подари на Естир цялото имущество на клеветника Аман, а Мардохей беше повикан при царя, понеже Естир беше разкрила, че той е неин роднина. 2[2] Царят взе пръстена със своя печат, който бе отнел от Аман, и го даде на Мардохей. Естир пък назначи Мардохей за управител на цялото имущество на Аман.

3 [3] И още веднъж Естир се обърна към царя, като падна в краката му и го молеше да отмени злото, което Аман беше замислил против юдеите. 4[4] Царят простря към Естир златния си скиптър; Естир се изправи, застана пред царя 5[5] и рече: „Ако сметнеш за добре и ако съм спечелила твоята благосклонност, изпрати хора да отменят заповедта, написана и разпратена навред от Аман, за да бъдат погубени юдеите в твоето царство, 6[6] защото как бих могла да гледам нещастието на своя народ и как бих могла да се спася, когато отечеството ми загива?“ 7[7] Тогава царят каза на Естир: „След като проявих благосклонност към тебе и ти подарих цялото имущество на Аман, а него обесих на дърво, защото беше вдигнал ръка против юдеите, какво повече би желала? 8[8] a  Напишете и вие от мое име, каквото сметнете за добре и го подпечатайте с моя печат. Защото написаното като царска разпоредба и подпечатано с моя печат никой не може да отмени.“

9 [9] И на двадесет и третия ден от първия месец, месец нисан, същата година, бяха повикани писарите и беше написано писмо до юдеите и до управителите и началниците на сто двадесет и седем области от Индия до Етиопия – на езика на съответната страна. 10[10] Разпоредбата беше съставена от името на царя и подпечатана с неговия печат, а писмата разпратиха чрез бързоходци. 11[11] С тях се даваше право на юдеите във всички градове да живеят според законите си, а също и правото на самозащита. Позволяваше им се да постъпват с противниците и враговете си, както сами решат, 12[12] навред в царството на Артаксеркс в точно определен ден – тринадесетия ден на дванадесетия месец, месец адар.

Писмото на Артакскеркс, даващо право на юдеите да се защитят

13 [12а] Следва преписът на тази разпоредба:

14 [12б] „Великият цар Артаксеркс поздравява управителите на сто двадесет и седемте области от Индия до Етиопия и преданите му служители.

15 [12в] Мнозина, които поради щедрото доброжелателство на благодетелите си често биваха отрупвани с почести, прекомерно се възгордяха. Те не само се стремят да причиняват зло на нашите поданици, но като не могат да наситят високомерието си, замислят да сложат ръка и на своите благодетели. 16[12г] Така те губят не само чувството на човешка признателност, но обладани от надменност поради ласкателствата на хора, които не знаят що е добро, смятат, че ще избегнат съда на Бога, Който мрази злото и винаги вижда всичко. 17[12д] И често мнозина, облечени във власт и поверили отговорни дела на хора, които смятат за приятели, биват подвеждани от тях да станат съучастници в проливане на невинна кръв и въвличани в непоправими беди.
Copyright information for BulCont