Exodus 12

Пасха

1 Господ каза на Мойсей и Аарон в Египет: 2„Този месец да бъде за вас начало на месеците, пръв да бъде за вас между месеците на годината. 3Оповестете пред цялата израилска общност: „В десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според семействата, по агне на семейство. 4Ако пък семейството е толкова малко, че не може да изяде агнето, нека домакинът покани най-близкия на дома му съсед, като се съобразите колко души са на брой предвид на това колко всеки може да изяде от агнето. 5 a  Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите. 6 b  То трябва да се пази у вас до четиринадесетия ден на този месец. Тогава да го заколи цялото събрание на израилската общност, привечер. 7Да вземат от кръвта му и да помажат и двата стълба на вратата и горния праг на вратата в къщите, където ще го ядат. 8През тази същата нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасни хлябове и с горчиви треви. 9Не яжте от него сурово или сварено във вода, но яжте го изпечено на огън, с главата, краката и вътрешностите. 10Не оставяйте от него остатъци до сутринта
12:10 В Септуагинта е добавено: „и не трошете негова кост“(ср. Йн. 19:36).
, а каквото е останало от него изгорете на огън до сутринта.
11 d  А яжте го така: препасани през кръста, с обути крака и с тояга в ръка, яжте го набързо: това е празник Пасха, посветен на Господа. 12 e  Аз пък същата тази нощ ще мина през Египет и ще погубя всяко първородно в Египет, от човек до добитък. Аз, Господ, ще устроя съд над всички египетски богове. 13А кръвта по къщите, които вие обитавате, ще бъде за вас защитен знак; когато видя тази кръв, ще ви отмина. Между вас няма да има унищожителна напаст, когато нанеса опустошение в египетската земя.

14 f  Паметен да бъде този ден за вас. Празнувайте го във вашите поколения като празник, посветен на Господа. Празнувайте го като вечен закон. 15 g  Седем дни яжте безквасни хлябове. Още от първия ден премахнете квасното тесто от къщите си. Защото който яде квасно от първия до седмия ден, този човек ще бъде изтребен всред Израил. 16В първия ден да имате свещено празнично събрание, както и в седмия ден пак свещено празнично събрание. Никаква работа да не се върши през тези два дена освен онова, което на всеки е нужно за ядене; само това можете да вършите. 17 h  Спазвайте празника на безквасните хлябове, защото в самия този ден Аз изведох вашите отряди от Египет. Този празничен ден да спазвате във вашите поколения като вечен закон. 18От четиринадесетия ден на първия месец вечерта яжте безквасни хлябове до вечерта на двадесет и първия ден от същия месец. 19Седем дена не трябва да има квасно тесто в къщите ви, защото този, който яде квасно, ще бъде премахнат от израилската общност – бил той чужденец или местен жител. 20Нищо квасно да не ядете: където и да живеете, яжте безквасни хлябове“.“

21 i  Тогава Мойсей свика всички старейшини и им каза: „Изберете и си вземете агнета според семействата си и заколете пасхалната жертва. 22След това вземете китка от исоп, потопете я в кръвта, която ще съберете в съд, и помажете горния праг и двата стълба на вратата с кръвта, която е в съда; и никой от вас да не излиза от вратата на дома си до сутринта. 23Защото ще мине Господ да наказва със смърт Египет. Като види кръвта на горния праг и на двата стълба, Господ ще отмине вратата и няма да остави поразителя да влезе в къщите ви да опустошава. 24Спазвайте това като закон за себе си и за потомците си за вечни времена. 25Когато влезете в земята, която Господ ще ви даде, както бе казал, спазвайте този обряд. 26 j  А когато вашите потомци попитат: „Какво означава този обряд?“, 27отговорете: „Това е пасхална жертва, посветена на Господа, Който отмина къщите на израилтяните в Египет, когато погубваше египтяни, а нашите къщи избави“.“Тогава народът се наведе и се поклони.

28 Тогава израилтяните отидоха и извършиха всичко това. Както Господ заповяда на Мойсей и Аарон, така те и постъпиха. 29 k  l  Около среднощ Господ погуби всички първородни в египетската земя, от първородния син на фараона, който седеше на престола си, до първородния син на пленника, който беше в тъмница, както и всичко първородно от добитъка. 30Фараонът стана през нощта заедно с всичките си служители и цял Египет. Разнесе се силен плач из Египет, защото нямаше къща без мъртвец. 31Тогава фараонът повика Мойсей и Аарон през нощта и нареди: „Станете, излезте изсред народа ми както вие, така и израилтяните, и отидете, за да извършите служба на Господа, както поискахте. 32Вземете също и дребния и едрия си добитък, както поискахте; идете и се помолете за мене за благословение.“

33 Също и египтяните принуждаваха народа, за да го отпратят по-скоро от земята си, защото казваха: „Иначе всички ще измрем.“ 34Тогава народът вдигна тестото си, преди да втаса; а като увиха нощвите в дрехите си, взеха ги на раменете си. 35Израилтяните постъпиха, както Мойсей беше наредил, и поискаха от египтяните сребърни и златни изделия и дрехи. 36 m  А Господ подбуди сред египтяните милост към народа и те му даваха, така че той ограби египтяните.

Излизане от Египет през пасхалната нощ

37 n  След това израилтяните потеглиха от Раамсес за Сокхот до шестстотин хиляди мъже, които вървяха пеша, освен децата. 38 o  С тях излязоха също и много хора от различни племена, както и твърде голямо стадо от дребен и едър добитък. 39От тестото, което изнесоха от Египет, изпекоха безквасни питки, защото то още не беше втасало, понеже бяха прогонени от Египет и нямаха време дори и храна да си приготвят за път.

40 p  А времето, през което израилтяните пребиваваха в Египет, беше четиристотин и тридесет години. 41След като се изминаха четиристотин и тридесетте години, в същия онзи ден през нощта излязоха всички Господни отряди от египетската земя. 42Това е нощ на бдение за Господа за това, че Той ги изведе от египетската земя; тази същата нощ е бдение за Господа за всички израилтяни в поколенията им.

43 Господ каза на Мойсей и Аарон: „Ето закона за Пасхата: никой чужденец не бива да яде от нея; 44а всеки роб, купен със сребро, ако си го обрязал, може да яде от нея; 45преселник и наемник не бива да ядат от нея. 46 q  В една къща трябва да я ядете, не изнасяйте месо вън от къщата и костите ѝ не трошете. 47Цялата израилска общност трябва да я извършва. 48Ако пък се посели при тебе някой чужденец и поиска да извърши Пасха на Господа, трябва при него и роднините му да бъде обрязано всичко, което е от мъжки пол, и тогава нека пристъпи да я извърши и ще бъде като местен жител. Обаче никой необрязан не бива да яде от нея. 49Един закон да бъде и за местния жител, и за чужденеца, който се е поселил между вас.“

50 Всички израилтяни постъпиха така, както заповяда Господ на Мойсей и Аарон. 51 r  В същия този ден Господ изведе израилтяните от египетската земя, според както бяха разделени на отряди.
Copyright information for BulCont