Exodus 29

Посвещение на свещениците

29:1-37 ; Лев. 8:1-36

1 a  Ето какво ще трябва да извършиш над тях, за да ги осветиш, за да Ми служат като свещеници: Вземи едно теле от едрия добитък и два овена без недостатък, 2 b  както и безквасни хлябове, безквасни пити, замесени с маслиново масло, и безквасни питки, намазани с маслиново масло. От пшенично брашно да ги направиш. 3В една кошница ги постави и ги донеси в нея заедно с телето и двата овена. 4 c  Доведи тогава Аарон и синовете му при входа на скинията на събранието и ги умий с вода. 5След това вземи одеждите и облечи Аарон с хитона и с връхната одежда, с ефода и нагръдника, и го препаши с пояса върху ефода; 6 d  на главата му постави кидар, а на кидара прикрепи венеца на светинята. 7Вземи миро за помазване, излей го на главата му и го помажи. 8Доведи тъй също и синовете му и ги облечи с хитони. 9Препаши с пояси Аарон и синовете му, постави им превръзките за главата и тогава свещенството ще бъде тяхно според вечната наредба. Така да връчиш свещенството на Аарон и синовете му.

Видове жертви

10 Тогава докарай телето пред скинията на събранието, а пък Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на телето. 11След това заколи телето пред Господа при входа на скинията на събранието. 12 e  Вземи кръв от телето и с пръст помажи роговете на жертвеника, а всичката кръв излей в основата на жертвеника. 13Вземи всичката тлъстина, която обвива вътрешностите, булото от черния дроб и двата бъбрека с тлъстината им – всичко това изгори на жертвеника, 14а месото на телето, неговата кожа и нечистотиите изгори на огън извън лагера – това е жертва за грях.

15 След това вземи единия овен, Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена. 16 f  Заколи овена, вземи кръвта му и поръси жертвеника от всички страни. 17Разсечи овена на късове, измий вътрешностите му и бутовете му, като ги поставиш върху разсечените му късове и върху главата му. 18Изгори целия овен върху жертвеника: това е всеизгаряне, посветено на Господа, приятно благоухание, жертва чрез огън пред Господа.

19 Тогава вземи и другия овен, Аарон и синовете му да възложат ръцете си върху главата на овена. 20Заколи овена, вземи от кръвта му и помажи края на дясното ухо на Аарон и края на дясното ухо на синовете му, както и палеца на дясната им ръка и палеца на десния им крак; с кръвта да поръсиш жертвеника от всички страни. 21Вземи от кръвта, която е на жертвеника, и от мирото за помазване и поръси Аарон и одеждите му, както и синовете му и одеждите на синовете му с него. Така ще бъдат осветени той и одеждите му, синовете му и одеждите им с тях.

22 След това вземи от овена тлъстината, опашката и тлъстината, която обвива вътрешностите, булото от черния дроб, двата бъбрека с тлъстината по тях, дясната плешка, 23 g  един кръгъл хляб, една омесена с маслиново масло питка и една безквасна пита от кошницата, която е пред Господа. 24Всичко това сложи върху ръцете на Аарон и върху ръцете на синовете му и го принеси с полюшване пред Господа. 25Вземи ги от ръцете им и ги изгори върху жертвеника с всеизгарянето, за благоухание пред Господа – това е жертва, посветена на Господа.

26 h  Вземи гърдите от овена на посвещението, който е за Аарон, и ги донеси с полюшване пред Господа – и това ще бъде твой дял. 27Също освети гърдите от приноса, които бяха полюлени, и плешката на възношението, която бе възнасяна, от овена на посвещението, който е за Аарон и за синовете му. 28Това да бъде за Аарон и за синовете му вечен дял от израилтяните, понеже това е възношение. Това възношение трябва да бъде от израилтяните при примирителните жертви; тяхното възношение трябва да бъде за Господа.

29 i  А свещените одежди, които са за Аарон, да преминат след него на синовете му, за да бъдат помазвани в тях и да се посвещават в свещенство. 30Седем дена да се облича с тях свещеник от синовете му, който го замества и който влиза в скинията на събранието, за да служи в светилището.

31 Вземи овена на посвещението и свари месото му на свято място. 32Аарон и синовете му да ядат месото на този овен и хляба от кошницата при вратата на скинията на събранието, 33понеже чрез това е извършено очистване, за да бъдат посветени в свещенство и за да бъдат осветени. Чужденец не бива да яде това, защото е светиня. 34Ако от месото на посвещението и от хляба нещо остане до сутринта, изгори този остатък в огън; това не трябва да се яде, понеже е свято.

35 С Аарон и със синовете му постъпи във всичко така, както ти заповядах; седем дена наред ги посвещавай. 36 j  Всеки ден принасяй теле за грях за очистване, извършвай и жертва за грях върху жертвеника за очистване на самия жертвеник и го помажи, за да бъде осветен. 37Седем дена очиствай жертвеника и го освети, и жертвеникът ще бъде пресвят – всичко, което се докосне до жертвеника, ще се освети.

38 k  Ето какво ще принасяш върху жертвеника: по две едногодишни агнета всеки ден, постоянно. 39Едното агне принасяй сутрин, а другото агне вечер, 40заедно с една десета ефа пшенично брашно, смесено с четвърт ин най-добро маслиново масло, а за възлияние – четвърт ин вино, за едното агне. 41Другото агне принасяй вечер: с принос от брашно, както сутрешния принос, и със същото възлияние го принасяй за приятно благоухание, за жертва, посветена на Господа. 42 l  Това да бъде постоянно всеизгаряне във всичките ви поколения при вратата на скинията на събранието пред Господа, където ще ви се явявам, за да говоря с тебе; 43там ще се явявам на израилтяните и това място ще се освещава чрез Моята слава. 44Аз ще осветя скинията на събранието и жертвеника; ще осветя Аарон и синовете му, за да Ми бъдат свещеници. 45 m  Ще обитавам между израилтяните и ще им бъда Бог, 46 n  и те ще познаят, че Аз съм Господ, техен Бог, Който ги изведох от Египет, за да обитавам сред тях. Аз съм Господ, техният Бог.
Copyright information for BulCont