Exodus 33

Възстановяване на Завета на Бога с Израил

1 a  След това Господ каза на Мойсей: „Тръгни, потеглете оттук ти и народът, който изведе от Египет. Отиди в земята, за която се клех на Авраам, Исаак и Яков с думите: „На твоето потомство ще я дам.“ 2Пред тебе ще изпратя Ангел и ще прогоня ханаанци, аморейци, хетейци, ферезейци, евейци и йевусейци. 3
33:3 В Септуагинта 33:3 започва по следния начин: „Той ще ви въведе“.
В земята, където текат мляко и мед; защото Аз няма да вървя между вас, за да не ви изтребя по пътя, понеже сте твърдоглав народ.“

4 Когато народът чу тези тежки думи, изпадна в покруса и никой не си постави украшенията. 5Защото Господ бе казал на Мойсей: „Кажи на израилтяните: „Вие сте твърдоглав народ. Ако тръгна между вас, в един миг ще ви довърша. А сега, махнете от себе си украшенията. Аз ще видя какво да правя с вас“.“ 6Израилтяните махнаха украшенията си при планината Хорив.

7 А Мойсей взе скинията, разположи я извън лагера и я нарече скиния на събранието. Всеки, който търсеше Господа, идваше в скинията на събранието, която се намираше извън лагера. 8Когато Мойсей излизаше, за да отиде в скинията, целият народ ставаше на крак и всеки стоеше пред входа на шатрата си и гледаше след Мойсей, докато влезе в скинията. 9 c  Щом Мойсей влизаше в скинията, облачният стълб слизаше и заставаше при входа на скинията. Тогава Той
33:9 В някои преводи: „Господ“.
говореше с Мойсей.
10Когато целият народ виждаше облачния стълб да стои при входа на скинията, всички ставаха на крак и всеки се покланяше при входа на шатрата си. 11 e  Тогава Господ говореше лице в лице с Мойсей, като човек с приятеля си. Когато Мойсей се връщаше в лагера, неговият служител младежът Иисус, син Навинов, не се отдалечаваше от скинията.

12 Мойсей каза на Господа: „Ето Ти ми заповядваш: „Предвождай този народ“, а не си ми открил кого ще изпратиш с мене, въпреки че беше ми казал: „Тебе Аз те познавам по име и ти придоби Моето благоволение.“ 13Ако съм придобил Твоето благоволение, то открий ми, моля Ти се, пътя Си, за да Те позная, за да придобия Твоето благоволение. Помисли, че тези хора са Твой народ.“ 14Господ отговори: „Моето присъствие ще те придружава и Аз ще те въведа в мястото на покоя.“ 15Мойсей Му възрази: „Ако Твоето присъствие не дойде
33:15 В Септуагинта е добавено: „с нас“.
, то изобщо не ни извеждай оттук.
16 g  Защото по какво ще се разбере, че аз и Твоят народ сме придобили Твоето благоволение, ако не по това, че Ти ще потеглиш с нас? Тогава аз и Твоят народ ще се отличаваме от всеки друг народ, който се намира на земята.“ 17В отговор Господ каза на Мойсей: „Също и това, за което ти се помоли, Аз ще извърша, защото ти придоби Моето благоволение и Аз те познавам по име.“

18 h  Мойсей помоли: „Покажи ми славата Си.“ 19 i  Господ отговори: „Аз ще направя да мине пред тебе цялото Ми великолепие и ще възглася по име: „Яхве е пред тебе.“Ще проявя милост към този, към когото ще проявя, ще съжаля този, когото ще съжаля.“
33:19 В някои преводи: „Ще проявя милост към този, който е за помилване, ще съжаля този, който е за съжаляване“.
20 k  А после добави: „Не можеш да видиш лицето Ми, защото човек не може да Ме види и да остане жив.“ 21Господ каза още: „Ето място при Мене. Застани на тази скала. 22Когато минава славата Ми, Аз ще те поставя в скален процеп и ще те закрия с ръката Си, докато премина. 23Когато вдигна ръката Си, ти ще Ме видиш от обратната страна. Но Моето лице не може да бъде видяно.“
Copyright information for BulCont