Exodus 6

1 a  А Господ отговори на Мойсей: „Сега ще видиш какво ще направя пред фараона. Принуден от силна ръка, той ще ги пусне. Да, принуден от силна ръка, той ще ги прокуди от земята си.“

2 b  Бог говори още на Мойсей с думите: „Аз съм Господ. 3Аз се явявах на Авраам, Исаак и Яков с името „Всемогъщ Бог“. Но с името Си „Господ“не съм им бил познат. 4 c  С тях Аз сключих Своя завет, за да им дам ханаанската земя, земята на тяхното странстване, в която те обитаваха като чужденци. 5 d  По-нататък Аз чух стенанията на израилтяните, които египтяните принуждаваха на робски труд, и си спомних за Своя завет. 6Затова възвести на израилтяните: „Аз съм Господ и ще ви избавя от египетския принудителен труд, ще ви избавя от египетското робство и ще ви изкупя с простряна за възмездие ръка и със силен наказателен съд. 7Ще ви превърна в Свой народ, ще ви бъда Бог и ще разберете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който ви избави от египетския робски труд; 8 e  и ще ви въведа в земята, за която Аз с клетва обещах да я дам на Авраам, Исаак и Яков. Аз, Господ, ще ви я дам за наследство.“ 9Така говори Мойсей на израилтяните, но от малодушие и поради тежкия робски труд те не послушаха Мойсей.

10 Тогава Господ заповяда на Мойсей: 11„Отиди, кажи на фараона, египетския цар, да пусне израилтяните от страната си.“ 12 f  А Мойсей отговори пред Господа с думите: „Ето израилтяните вече не ме слушат. Как тогава ще ме послуша фараонът? При това аз трудно говоря.“ 13Но Господ говори на Мойсей и Аарон и ги изпрати при фараона със заповед да изведат израилтяните от египетската земя.

Родословие на Мойсей и Аарон

14 g  Ето родоначалниците на поколенията им: синовете на Рувим, първороден син на Израил, бяха: Ханох, Фалу, Хеврон и Харми – това са поколенията на Рувим. 15Синовете на Симеон: Йемуил, Ямин, Охад, Яхин, Цохар и Саул, син на ханаанката – това са поколенията на Симеон. 16 h  Ето имената на синовете на Левий според родовете им: Гирсон, Каат и Мерари. А годините на живота на Левий бяха сто тридесет и седем. 17 i  Синовете на Гирсон бяха: Ливни и Шимей с поколенията им. 18Синовете на Каат бяха: Амрам, Ицхар, Хеърон и Узиил. А годините на живота на Каат бяха сто тридесет и три. 19Синовете на Мерари бяха: Махли и Муши. Това са поколенията на Левий според родовете им. 20 j  Амрам взе за жена леля си Йохаведа и тя му роди Аарон и Мойсей
6:20 В Септуагинта е добавено: „и сестра им Мариам“.
. А годините на живота на Амрам бяха сто тридесет и седем.
21Синовете на Ицхар бяха: Корей, Нефег и Зихри. 22Синовете на Узиил бяха: Мисаил, Елцафан и Ситри. 23Аарон взе за жена Елисавета, дъщеря на Аминадав, сестра на Наасон, и тя му роди Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар. 24Синовете на Корей бяха: Асир, Елкана и Авиасаф – това са поколенията на Корей. 25Елеазар, син на Аарон, взе за жена една от дъщерите на Футиил и тя му роди Финеес. Това са родоначалниците на поколенията на Левий според родовете им.

26 Това са Аарон и Мойсей, на които Господ заповяда: „Изведете израилтяните от Египет и водете родовите групи.“ 27Именно те двамата говориха на фараона, египетския цар, за да изведат израилтяните от Египет; това са Мойсей и Аарон.

Господ отново изпраща Мойсей

28 l  Тогава, когато Господ говори на Мойсей в египетската земя, 29Той каза на Мойсей: „Аз съм Господ. Обяви пред фараона, египетския цар, всичко, което ти възлагам.“ 30А Мойсей възрази на Господа: „Но аз трудно говоря, как ще ме послуша фараонът?“
Copyright information for BulCont