Ezekiel 11

Присъда над беззаконните съветници

1 a  Тогава Духът ме вдигна и ме доведе при източната порта на Господния храм. И ето при входа на портата имаше двадесет и петима мъже. Между тях видях Яазания, син на Азур, и Фелатия, син на Ванея, висши служители. 2И Той ми каза: „Сине човешки, тези са мъжете, които са замислили беззаконие и дават лош съвет в този град. 3 b  Те казват: „Още не е време да градим домове. Градът е котел, а ние сме месото.“ 4Затова пророкувай против тях! Пророкувай, сине човешки!“

5 Тогава Господният Дух слезе върху мене и ми каза: „Кажи: „Така казва Господ: „Това е, което мислите, Израилев доме. Аз зная мислите, които ви идват наум. 6Погубихте мнозина в този град и напълнихте улиците му с убити.“ 7Затова така казва Господ Бог: „Убитите от вас, които поставихте сред него, те са месото, а той е котелът. Но Аз ще ви изведа от него. 8Бояхте се от меча и Аз ще изпратя върху вас меч“, казва Господ Бог. 9„И ще ви изведа от града и ще ви предам в ръцете на чужденци. И ще ви наложа наказания. 10От меч ще паднете. В израилските предели ще ви съдя и ще познаете, че Аз съм Господ. 11Градът няма да стане за вас котел и вие няма да бъдете месото в него. В израилските предели ще ви съдя, 12 c  за да узнаете, че Аз съм Господ, защото не постъпвахте според Моите предписания и Моите решения не изпълнявахте. Вместо това постъпвахте според разпоредбите на околните народи“.“

13 И ето когато пророкувах, Фелатия, синът на Ваней, умря. Тогава паднах по очи и извиках с висок глас: „Ах, Господи Боже, нима докрай ще унищожиш остатъка на Израил?“

Бог ще възстанови Израил

14 И Господ отправи слово към мене: 15 d  „Сине човешки, всички твои братя, сродниците ти и целият Израилев дом са онези, за които йерусалимските жители казват: „Бъдете далече от Господа! Тя е наша. Земята ни е дадена да я владеем.“ 16 e  Затова кажи: „Така казва Господ Бог: „Наистина ги прогоних сред народите; и наистина ги разсеях по различни страни. Аз ще стана за тях за малко време светилище по страните, където отидоха“.“ 17 f  g  Затова кажи: „Така казва Господ Бог: „Ще ви събера от народите и ще ви прибера от страните, по които бяхте разсеяни. И ще ви дам Израилевата земя. 18И ще дойдат там и ще изхвърлят от нея всичките отвратителни неща и всичките ѝ мерзости. 19 h  i  Тогава ще им дам едно-единствено сърце и ще вложа у тях нов дух. Ще премахна от тяхното тяло каменното сърце и ще им дам сърце от плът, 20 j  за да постъпват според Моите предписания, да пазят Моите решения и да ги изпълняват. И ще бъдат Мой народ, а Аз ще бъда техен Бог. 21А що се отнася до онези, чието сърце следва техните отвратителни неща и мерзости, ще стоваря тяхните постъпки върху техните глави“, казва Господ Бог“.“

22 k  Тогава херувимите разпериха крилата си и колелата им бяха до тях. И славата на Израилевия Бог се носеше отгоре над тях. 23 l  И Господнята слава се издигна от средата на града и спря над планината, която е на изток от града. 24И Духът ме повдигна и ме понесе във видение чрез Божия Дух обратно към Халдея, при откараните в плен. И видението, което видях, се вдигна от мене, 25и аз предадох на пленниците всичките думи на Господа, които Той ми откри.
Copyright information for BulCont