Ezekiel 18

Възмездие за отделния човек

1 След това Господ отправи към мене слово: 2 a  „Защо използвате за израилската земя тази поговорка, като казвате: „Бащите ядоха кисело грозде, а зъбите на децата скоминясаха.“ 3Жив съм Аз, казва Господ Бог, вече никога няма да употребявате тази поговорка в Израил. 4 b  Ето животът на всички е Мой. Както животът на бащата, така и животът на сина са Мои. Онзи, който съгреши, той ще умре.

5 c  Ако човек е праведен и върши това, което е праведно и справедливо: 6не яде жертвено на планините; не издига очите си към идолите на Израилевия дом; не осквернява жената на своя ближен и не се доближава до жена си, когато има месечно течение. 7Ако човек не използва никого – връща на длъжника взетото в залог; не извършва грабежи; дава хляба си на гладния и покрива голия с дреха; 8 d  не заема с лихва и не взема с лихва; въздържа се от неправда и съдейства за правилно отсъждане между хората; 9 e  живее според Моите заповеди и пази Моите разпоредби, като постъпва почтено, – той е праведен! Той непременно ще живее, казва Господ Бог.

10 Но ако стане баща на син насилник, който пролива кръв, който извършва някои от тези неща, 11въпреки че самият не е вършил никое от тях, а вместо това яде жертвено по планини; осквернява жената на ближния си; 12потиска беден и нуждаещ се; извършва насилие, не връща залога и издига очите си към идолите; върши мерзост; 13заема с лихва и взема с лихва. Ще живее ли той? Няма да живее! Който извършва всички тези мерзости, той непременно ще умре! Кръвта му ще бъде върху него.

14 Но ако той стане баща на син, който вижда всичките грехове, които баща му върши, който е внимателен и не постъпва по същия начин – 15не яде жертвено по планините, не издига очите си към идолите на Израилевия дом; не осквернява жената на ближния; 16ако човек не потиска никого – не взема залог и не върши грабежи; дава хляба си на гладния и покрива голия с дреха; 17удържа ръката си спрямо бедния; не взема лихва, нито извлича печалба, изпълнява Моите разпоредби и живее според Моите закони, – той няма да умре за вината на своя баща! Той непременно ще живее! 18А баща му, ако е извършвал грабителство, ако е ограбвал своя брат, ако е вършил, което не е добро сред народа си – ето той ще умре поради своята вина!

19 Но вие казвате: „Защо синът не носи вината на баща си?“Щом синът е постъпвал законно и справедливо и е спазвал всички Мои заповеди, и ги е изпълнявал – той непременно ще живее! 20 f  Онзи, който съгрешава, той ще умре! Синът не носи вината на баща си, нито бащата носи вината на сина си. Праведността на праведния ще бъде вменена единствено на него, а беззаконието ще тегне върху беззаконника.

21 g  Но ако беззаконникът се отвърне от всичките си грехове, които е извършил, и спазва всичките Ми заповеди, и върши това, което е праведно и справедливо, той непременно ще живее! Няма да умре! 22 h  Всички негови прегрешения, които е сторил, няма да му бъдат вменени. Поради неговите праведни постъпки, които е извършил, той ще живее. 23 i  Искам ли смъртта на беззаконника, казва Господ Бог? Не предпочитам ли по-скоро той да се отвърне от своите пътища и да живее? 24 j  Но ако праведният се отвърне от правдата и стори беззаконие, като върши всичките мерзости, които прави беззаконникът, ако постъпва по този начин, ще живее ли? Всичките му праведни дела, които е сторил, няма да бъдат взети предвид. Заради вероломството си, което е сторил, и поради прегрешенията, които е извършил, той непременно ще умре!

25 Но вие казвате: „Постъпката на Господа не е справедлива!“Чуй сега, Израилеви доме! Постъпката Ми ли не е справедлива? Не са ли вашите действия неправилни? 26Ако праведен се отвърне от праведността си и извърши беззаконие, той ще умре поради своите действия; поради своето беззаконие, което е сторил, той ще умре. 27Но ако беззаконник се отвърне от греховността си, която е извършил, и стори това, което е праведно и справедливо, той ще запази живота си. 28Защото той е разбрал и се е отвърнал от всичките си престъпления, които е извършил. Той непременно ще живее! Няма да умре! 29 k  Но Израилевият род казва: „Постъпката на Господа не е справедлива!“Не са ли Моите постъпки прави, Израилеви роде? Не са ли твоите постъпки тези, които не са прави?

30 l  Затова, Израилеви роде, Аз ще ви съдя, всеки според неговите постъпки, казва Господ Бог. Разкайте се и се отвърнете от всички ваши прегрешения, за да не бъде беззаконието пречка за вас. 31Отхвърлете от себе си всичките си простъпки, които извършихте против Мене, и ще си направите ново сърце и нов дух. Защо да умрете, Израилеви роде? 32 m  Защото Аз не искам смъртта на никого“, казва Господ Бог. „Затова, отвърнете се и живейте.“
Copyright information for BulCont