Ezekiel 20

Грехът на Израил

1 a  На десетия ден от петия месец на седмата година дойдоха някои от Израилевите стареи да потърсят слово от Господа и седнаха пред мене. 2Тогава Господ отправи към мене слово: 3„Сине човешки, говори на Израилевите стареи и им кажи: „Така казва Господ Бог: „Дойдохте да ме попитате ли? Както Аз съм жив, казва Господ Бог, няма да отговоря на питането ви“.“

4 b  Призови ги на съд, призови ги на съд, сине човешки! Дай им да узнаят мерзостите на предците си! 5И им кажи: „Така казва Господ Бог: „В деня, когато избрах Израил, когато се заклех на потомството на Израилевия дом, и се разкрих пред тях в египетската земя, тогава им се заклех, като казах: Аз съм Господ, вашият Бог! 6 c  В този ден им се заклех, че ще ги изведа от египетската земя в страна, която избрах за тях – в която текат мляко и мед. Тя е най-хубавата от всички страни.“ 7 d  И им казах: „Отхвърлете всички отвратителни неща от вас и не се осквернявайте с египетските идоли. Аз съм Господ, вашият Бог!“ 8Но те се разбунтуваха срещу Мене и не желаеха да Ме слушат. Никой от тях не отхвърли отвратителните неща пред очите си, нито се отказа от египетските идоли. Тогава Аз реших да излея яростта Си върху тях, да дам воля на гнева Си срещу тях сред египетската земя. 9 e  Но постъпих заради Своето име така, че да не бъде то осквернено пред очите на народите, сред които те живееха. Въпреки всичко, като ги изведох от египетската земя, Аз им се открих пред техните очи.

10 Така Аз ги изведох от египетската земя и ги доведох в пустинята. 11 f  И им дадох Своите заповеди и им открих Своите разпоредби, чрез които човек ще живее, ако ги изпълнява. 12 g  Дадох им също Своите съботи да бъдат знак между Мене и тях, така че да узнаят, че Аз съм Господ, Който ги освещава. 13Но Израилевият дом се разбунтува срещу Мене в пустинята. Те не постъпваха според Моите заповеди и отхвърлиха Моите разпоредби, чрез които човек ще живее, ако ги изпълнява. И оскверниха докрай Моите съботи.

Тогава реших да излея яростта Си върху тях в пустинята, за да ги изтребя.
14 h  Но постъпих заради Своето име така, че то да не бъде осквернено пред очите на народите, пред погледа на които ги изведох. 15 i  И им се заклех в пустинята, че няма да ги заведа в страната, която им дадох, в която текат мляко и мед, която е най-хубавата от всички, 16понеже отхвърлиха Моите разпоредби и не постъпваха според Моите закони, и оскверниха Моите съботи, понеже сърцата им следваха идолите им. 17Но тъй като Моето око се смили над тях, Аз не ги предадох на изтребление в пустинята. 18Тогава казах на синовете им в пустинята: „Не постъпвайте според законите на вашите предци, не спазвайте предписанията им, нито се осквернявайте с техните идоли. 19Аз съм Господ, вашият Бог. Следвайте Моите заповеди и спазвайте Моите разпореждания. Изпълнявайте ги 20и светете Моите съботи, за да бъдат те знак между Мене и вас, така че да узнаете, че Аз съм Господ, вашият Бог.“

21 Но и синовете се разбунтуваха против Мене: не следваха Моите заповеди, не спазваха Моите разпореждания, чрез които, ако човек ги изпълнява, ще живее, и оскверниха Моите съботи. Тогава реших да излея яростта Си върху тях, като дам воля на гнева Си против тях в пустинята. 22Но отдръпнах ръката Си и извърших това заради Своето име, така че да не бъде то осквернено в очите на народите, пред чиито поглед ги изведох.

Господ ще възстанови Израил

23 j  Също Аз им се заклех в пустинята, че ще ги разпилея между народите и ще ги разпръсна по земите, 24понеже не изпълняваха Моите разпореждания, а отхвърлиха Моите заповеди, и оскверниха Моите съботи, и техните очи бяха обърнати към идолите на предците им. 25Затова им дадох наредби, които не бяха добри, и разпореждания, чрез които не можеха да живеят. 26 k  И ги оставих да се осквернят с техните дарове – когато те принасяха в жертва всеки първороден, – за да ги съсипя и така да узнаят, че Аз съм Господ“.

27 Така че говори на Израилевия род, сине човешки, и им кажи: „Така казва Господ Бог: „Това е друг начин, по който вашите предци Ме похулиха: със своите вероломни действия против Мене. 28Аз ги заведох в земята, за която се бях заклел да им я дам, но те почетоха всяка издигната височина и всяко разлистено дърво. Те принасяха жертвите си там и там поставяха отвратителните си приноси; там слагаха и приятните си благоухания и там изливаха своите възлияния. 29Тогава им казах: Какво е това високо място, при което отивате? Затова то се нарича Бама до ден днешен. 30Ето защо казах на Израилевия род: Така казва Господ Бог: Осквернявате ли се по примера на предците си? Блудствате ли, като следвате техните мерзости? 31 l  И когато принасяте вашите дарове на всичките си идоли, когато прекарвате синовете си през огън, вие се осквернявате до ден днешен. А трябва ли да допускам да бъда питан от вас, Израилеви роде? Жив съм Аз, казва Господ Бог, наистина няма да отговарям на въпросите ви. 32И намерението, което ви идва наум, никога няма да се изпълни, когато казвате: Ще бъдем като народите, като родовете по земята, като служим на дърво и камък.

33 Жив съм Аз, казва Господ Бог, наистина ще царувам над вас със силна ръка и с извисено рамо, и с изливаща се ярост. 34И ще ви изведа от народите, и ще ви събера от страните, където сте били разпръснати – със силна ръка и извисено рамо и с изливаща се ярост. 35Тогава ще ви доведа в пустинята на народите и там ще се съдя лице в лице с вас. 36Както се съдих с вашите предци в пустинята на египетската земя, така ще се съдя с вас, казва Господ Бог.

37 И ще ви накарам да преминете под пастирска тояга и ще наложа над вас задължението на завета. 38И ще очистя от вас бунтуващите се и онези, които застават срещу Мене. Ще ги изведа от страната, където те живеят като чужденци, но няма да достигнат до израилската земя. Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ“.“

39 m  А за вас, Израилеви роде, така казва Господ Бог: „Всеки от вас да отиде да служи на идолите си! Но след това, ако откажете да Ме послушате, няма да скверните повече Моето свято име с вашите идоложертвени дарове. 40 n  Защото на Моята свята планина, на високата Израилева планина, казва Господ Бог, там целият Израилев род, всички от тях, ще служат на Мене в страната. Там ще ги приема с благоволение и там ще потърся вашите приноси и вашите първи плодове, с всичките ви святи дарове. 41Като приятно благоухание ще ви приема, когато ви изведа от народите и ви събера от страните, където сте били разпръснати. И ще проявя Своята святост чрез вас пред погледа на народите. 42Тогава ще узнаете, че Аз съм Господ, когато ви доведа в израилската земя, в страната, за която се клех да дам на вашите предци. 43Там ще си спомните за вашите пътища и всички ваши вероломни постъпки, с които се осквернихте. И ще се отвратите от себе си поради всичките злодеяния, които извършихте. 44И ще узнаете, че Аз съм Господ, когато постъпя с вас така заради Моето име, а не според вашите зли постъпки или вашата поквареност и вероломни дела, Израилев роде“, казва Господ Бог.
Copyright information for BulCont