Ezekiel 40

Видение за новото Божие царство

( 40:1-48:35 )

Устройство на новия храм в Йерусалим

1 a  В двадесет и петата година от отвеждането ни в плен, на десетия ден от месеца, в четиринадесетата година след превземането на града Йерусалим, в същия този ден Господ простря ръката Си над мене и ме отведе там. 2 b  В Божии видения Той ме доведе в Израилевата земя и ме постави на твърде висока планина, на която на юг имаше постройка, приличаща на град. 3 c  И като ме заведе там, видях мъж, стоящ при портата, чийто силует имаше блясък на мед. В ръката му имаше ленена връв и тръстика за измерване. 4Мъжът ми каза: „Сине човешки, погледни внимателно и чуй с ушите си. Вложи в сърцето си всичко, което аз ще ти покажа – защото ти бе доведен тук, за да ти покажа, – и да известиш всичко, което видиш, на Израилевия дом.“

5Аз забелязах стена, опасваща от всички страни храма. Мерилната тръстика в ръката на мъжа беше шест лакътя, които с длан бяха по-дълги от обикновения лакът. И той измери зданието – ширината и височината бяха по една тръстика. 6След това дойде при портата, която гледаше към изток, и се изкачи по стъпалата ѝ. Той измери прага на портата – ширината му беше една тръстика, и ширината на другия праг – една тръстика. 7Всяка странична стражева стая беше дълга една тръстика и една тръстика широка. Стената между стаите беше пет лакътя, а прагът на портата при преддверието ѝ отвътре – една тръстика. 8И измери преддверието на портата отвътре; то беше една тръстика. 9Тогава измери преддверието на портата; то беше осем лакътя, а стълбовете му бяха два лакътя. Това преддверие на портата беше от вътрешната страна. 10И стражевите стаи на източната порта бяха три от едната страна и три – от другата, и трите по една мярка. И стълбовете отсам и оттатък бяха по една мярка широки. 11Той измери ширината на отвора на вратата; тя беше десет лакътя, а дължината на вратата – тринадесет лакътя. 12Пред стаите имаше междинна стена, един лакът широка, и от другата страна – един лакът междинна стена. Стаите бяха от едната страна шест лакътя и от другата страна шест лакътя. 13След това той измери вратата от покрива на едното помещение до покрива на другото; цялото разстояние беше двадесет и пет лакътя ширина: врата срещу врата – от задната страна на нишата до другата задна страна. 14Тогава измери височината на стълбовете; тя беше шестдесет лакътя. Дворът беше около портата. 15И разстоянието от предната част на портата до предната част на вътрешната порта беше петдесет лакътя. 16В стражевите стаи и подпорите им отвътре на портата от всички страни имаше решетъчни прозорци. В преддверията също така имаше прозорци наоколо и всеки стълб беше украсен с палми.

17Тогава Той ме заведе във външния двор – там имаше стаи, както и настилка около двора. И върху каменната настилка имаше тридесет стаи. 18Настилката, която беше отстрани на портите, преминаваше по протежение на цялата им дължина. Тази настилка беше долната. 19След това Той измери разстоянието от долните порти до външния край на вътрешния двор: сто лакътя – към изток и към север.

20После Той измери дължината и ширината на портата на външния двор, обърната към север. 21И стражевите стаи бяха три от едната страна и три от другата. А стълбовете и преддверията бяха според мярката на първата порта: дължината им беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 22И прозорците им, и преддверията им, и палмите бяха според мярката на портата, която е с лице към изток. И към нея водеха седем стъпала, а пред тях имаше преддверия. 23И портата на вътрешния двор беше срещу северната и източната порти. И Той измери от порта до порта сто лакътя.

24Тогава ме заведе на южната страна и ето видях порта на юг. И измери стълбовете и преддверието, те имаха същия размер. 25И прозорците на нея и на преддверията бяха като другите прозорци. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 26И до нея водеха седем стъпала; преддверието ѝ беше пред тях. Стълбовете бяха украсени с палми – по една на всяка страна. 27Във вътрешния двор имаше и южна порта. Той измери разстоянието от външната порта до вътрешната порта; то беше сто лакътя.

Вътрешен двор, жертвеници, помещения за свещеници, преддверие

28Тогава той ме заведе във вътрешния двор през южната порта и измери южната порта; тя имаше същата мярка. 29И стражевите стаи, стълбовете ѝ и преддверията ѝ имаха същите размери. И имаше прозорци на нея и на нейните преддверия околовръст. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 30Имаше преддверия от всички страни, двадесет и пет лакътя дълги и пет лакътя широки. 31И преддверието ѝ излизаше към външния двор и по стълбовете имаше палми. Към портата водеха осем стъпала.

32След това Той ме заведе във вътрешния двор на източната страна. Той измери портата; тя имаше същия размер. 33И стражевите стаи, стълбовете ѝ и преддверията ѝ имаха същите размери. На нея и на нейните преддверия имаше прозорци околовръст. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 34Имаше преддверие към външния двор и стълбовете на портата бяха украсени с палми от всяка страна. Към нея водеха осем стъпала.

35И ме заведе при северната порта и я измери; тя имаше същата мярка, 36както стражевите стаи, стълбовете ѝ и нейните преддверия. И прозорци имаше наоколо. Дължината ѝ беше петдесет лакътя, а ширината – двадесет и пет лакътя. 37Предверието ѝ гледаше към външния двор и по нейните стълбове имаше палми от всяка страна. Към нея водеха осем стъпала.

38 d  При стълбовете на портата имаше стая с вход за нея, където умиват жертвите за всеизгаряне. 39В преддверието на портата на всяка страна имаше две маси, за да се колят на тях жертвите за всеизгаряния, жертвите за грях и жертвите за вина. 40На външната страна, при входа на северната порта, имаше две маси. И на другата страна на преддверието на портата имаше още две маси. 41Четири маси стояха от едната страна и четири маси – от другата на портата: общо осем маси, на които колеха жертвите. 42Четирите маси за всеизгаряне бяха направени от дялан камък. Те бяха един лакът и половина дълги, един лакът и половина широки и един лакът високи. На тях поставяха прибори за заколване на жертвата за всеизгаряне и други кръвни жертви. 43И куки бяха прикрепени околовръст на сградата. На масите поставяха месото на жертвите.

44Извън вътрешната порта, във вътрешния двор, имаше стаи, обърнати с лице към юг – за певци: едната при Северната порта с лице към юг и една при Южната порта, гледаща към север. 45Тогава Той ми каза: „Това помещение, което е с лице към юг, е за свещениците, които служат в храма, 46а помещението, което гледа към север, е за свещениците, които служат при жертвеника. Те са потомци на Садок, единствени от потомците на Левий, които могат да се приближават към Господа, за да Му служат.“ 47След това Той измери двора. Той беше квадратен: сто лакътя дълъг и сто лакътя широк. И жертвеникът се намираше пред храма.

48Тогава Той ме доведе в преддверието на храма и размерът на всеки от стълбовете в преддверието имаше пет лакътя дебелина от всяка страна. Ширината на входа беше три лакътя от едната страна и три лакътя от другата. 49Дължината на преддверието беше двадесет лакътя и ширината му – единадесет лакътя. До него водеха десет стъпала. И на всяка страна на стълбовете имаше подпори.
Copyright information for BulCont