Genesis 1

Определянето на Петокнижието като „Мойсеева книга“(Неем. 13:1; 2 Лет. 25:4) или „Книга на закона“(И.Н. 1:8; 4 Цар. 14:6 и др.), потвърждава Мойсей като автор на първите пет книги от Библията. Тази истина се доказва от Самия Иисус Христос: „Мойсей… за Мене писа“(Йн. 5:46).

Еврейското име на кн. Битие е Берешит (В начало) и това е първата дума от първия стих на първата глава. Заглавието на тази книга Генезис в старогръцкия превод на Стария Завет Септуагинта означава „Произход“и говори за основната тема в нея. Авторът на кн. Битие е човек, който не само е получил важно Божие откровение, но е бил и способен да го разбере и предаде по достъпен начин за съвременниците си, както и за потомците. Богатите исторически, географски и етнографски сведения в книгата, нейната литературна форма и художествени похвати свидетелстват за високото образование на автора, получено в Египет. Приема се, че Мойсей е написал кн. Битие през първите години след излизането на еврейския народ от Египет, за да предаде в писмен вид историята на своя народ и неговия завет с Бога. Сред изследователите библеисти надделява схващането, че това е през ХIV в. пр. Р. Хр.

Темите в книгата се групират по следния начин: 1. Пролог. Сътворение на небето и земята (1:1 – 2:3). 2. Адам и Ева, грехопадението и неговите последици (2:4 – 4:26). 3. Родословието на Адам (5:1 – 6:8). 4. Историята на Ной, потопът и Божият завет да не опустошава повече земята (6:9 – 9:29). 5. Родословието на Сим, Хам и Яфет; кулата във Вавилон (10:1 – 11:9). 6. Историята на Авраам и завета му с Бога; Агар и Измаил; Лот и бягството му от Содом; раждането на Исаак и Божието обещание за благословение на потомството на Авраам (12:1 – 25:18). 7. Исаак и Яков (25:19 – 36:43). 8. Родословието на Яков, историята на Йосиф, преселението в Египет (37:1 – 50:26).

Битие е книга за началото. Започва със сътворението на Вселената, живота и човешкия род. Бог сътворява всичко. Той създава човека, който се възгордява, пожелава да стане като Бога и извършва грях. Последиците от грехопадението засягат всички Адамови потомци и заобикалящия ги свят. Въпреки това Бог постоянно засвидетелства Своята благост и милост към хората, като избира в лицето на Авраам един народ, от който в определеното време ще произлезе Спасителят. В кн. Битие е положена основата, върху която Бог изгражда Своето могъщо дело – избавлението на израиляните от Египет, предобраз на великото избавление на човечеството от греха и злото.

Начало на света и на човешкия род

( 1:1-11:32 )

Сътворението

1 a  b  c  В начало Бог сътвори небето и земята. 2 d  А земята тогава беше безформена и пуста, тъмнина обгръщаше бездната и Божият Дух се носеше над водите. 3 e  Бог каза: „Да бъде светлина.“И се появи светлина. 4И Бог видя, че светлината е добро нещо, и Той отдели светлината от тъмнината. 5И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. Така настана вечер, настана утро – ден един. 6И Бог каза: „Нека има предел посред водите, който да отделя вода от вода.“ 7 f  И Бог създаде предела, и отдели водата, която беше под предела, от водата над предела. 8Бог нарече предела небе. Така настана вечер, настана утро – втори ден.

9 g  И Бог каза: „Нека водата под небето се събере на едно място и да се появи сушата.“И стана така. 10Бог нарече сушата земя, а събраните води – морета. И Бог видя, че това е нещо добро. 11И каза Бог: „Нека земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него, според вида си по земята.“И така стана. 12Земята произведе свежа зеленина, растения, които дават семе, и дървета, които раждат плод, чието семе е в него, според вида си. И Бог видя, че това е добро нещо. 13Така настана вечер, настана утро – трети ден. 14 h  И Бог каза: „Нека има светила по небесния предел и да разграничават ден и нощ, и да са знаци за годишни времена, за дни и за години, 15и те да бъдат светила на небесния предел, за да светят на земята.“И стана така. 16 i  И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило да определя деня и по-малкото светило да определя нощта, както и звездите. 17И Бог ги постави на небесния предел, за да светят на земята, 18да определят деня и нощта и да отделят светлина от тъмнина. И Бог видя, че това беше добро нещо. 19Така настана вечер, настана утро – четвърти ден.

20 j  И Бог каза: „Нека водите произведат множество живи същества и птици да полетят над земята и към небесния предел.“ 21И Бог сътвори големите морски животни и всякакъв вид живи същества, които пълзят и каквито водите произведоха, и всякакви крилати птици. И Бог видя, че това е добро. 22 k  И Бог ги благослови с думите: „Плодете се и се размножавайте, и пълнете водите и моретата, и птиците да се размножават по земята.“ 23Така настана вечер, настана утро – пети ден.

24И Бог каза: „Нека земята произведе живи същества според вида им: добитък, влечуги и земни зверове според вида им.“И стана така. 25И Бог създаде земните зверове според вида им, различен по вид добитък, влечуги и земни зверове според вида им. И Бог видя, че това е добро.

26 l  m  След това Бог каза: „Да сътворим човека по Наш образ, по Наше подобие; и нека властва над рибите в морето, над птиците в небето, над добитъка и над цялата земя, над всички влечуги, които пълзят по земята.“ 27 n  И Бог сътвори човека по Свой образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори.

28 o  И Бог ги благослови с думите: „Плодете се и се размножавайте, пълнете земята и я обладавайте, и владейте над рибите в морето, над птиците в небето и над всичките живи същества, които пълзят по земята.“ 29 p  И Бог каза: „Ето давам ви за храна всяко растение по земята, което дава семе, и всяко дърво, което дава плод, 30а на всички животни по земята и на всички птици в небето, и на всяко живо същество, което пълзи по земята, давам за храна всяка зеленина и трева.“Така и стана. 31 q  И Бог видя всичко, което Той създаде; и ето то беше твърде добро. И настана вечер, настана утро – шести ден.
Copyright information for BulCont