Genesis 27

Яков присвоява благословението на баща си

1 Когато Исаак остаря, очите му отслабнаха и не виждаха. Повика по-големия си син Исав и му каза: „Синко!“Той отговори: „Тук съм!“ 2Исаак промълви: „Аз съм вече стар и не зная в кой ден ще умра. 3Вземи сега оръжието си – колчана и лъка си, и иди на полето за дивеч. 4Сготви ми вкусна гозба, каквато аз обичам. Донеси ми да ям, за да те благословя, преди да умра.“

5 А Ревека подслуша какво говореше Исаак на сина им Исав. Когато Исав тръгна за улов на дивеч, 6тя каза на по-малкия си син Яков: „Чух баща ти да казва на брат ти Исав: 7 a  „Донеси ми дивеч и ми сготви вкусна гозба. Аз ще ям и ще те благословя пред Господ преди смъртта си.“ 8Сега, сине мой, послушай ме какво ще ти поръчам: 9иди при стадото и ми донеси оттам две хубави ярета. От тях аз ще сготвя на баща ти вкусна гозба, каквато той обича. 10Ти ще я занесеш на баща си и той ще яде, за да те благослови преди смъртта си.“ 11 b  Но Яков възрази на майка си Ревека: „Брат ми Исав е космат, а моята кожа е гладка. 12Баща ми може да ме попипа. Тогава аз ще се окажа пред очите му измамник и ще си навлека проклятие, а не благословия.“

13 Майка му обаче го успокои: „Нека твоето проклятие падне върху мене, сине мой. Само ме послушай и иди да ми донесеш.“ 14Той отиде, взе ги и донесе на майка си, а майка му сготви вкусна гозба, каквато обичаше баща му. 15След това Ревека взе скъпите дрехи на по-големия си син Исав, които бяха при нея вкъщи. С тях тя облече по-малкия си син Яков. 16Ръцете и гладката му шия зави с ярешките кожи. 17Тогава даде в ръцете на сина си Яков гозбата и хляба, които беше приготвила. 18Той влезе при баща си и каза: „Татко!“Той отговори: „Да, синко, кой си ти?“ 19Яков отговори на баща си: „Аз съм Исав, твоят първороден син. Направих всичко, което ми нареди. Стани, седни и яж от лова ми, за да ме благословиш.“ 20И Исаак попита сина си: „Как можа толкова бързо да намериш дивеч, сине мой?“Той отговори: „Господ, твоят Бог, ми даде добър успех.“ 21Исаак каза на Яков: „Приближи се, сине мой, да те попипам – дали си синът ми Исав или не.“ 22Яков се приближи до баща си Исаак. Той го попипа и каза: „Гласът е гласът на Яков, а ръцете са ръцете на Исав.“ 23Понеже ръцете му бяха космати като ръцете на брат му Исав, Исаак не го позна. Той даде благословията си на Яков. 24После каза: „Ти ли си синът ми Исав?“Яков отговори: „Аз съм.“ 25Исаак продължи: „Дай ми да ям от твоя улов, синко мой, за да те благословя.“Яков му даде и той яде. Донесе му и вино и той пи.

Благословението на Яков

26 Баща му Исаак му каза още: „Приближи се, сине мой, и ме целуни.“ 27 c  Той се приближи и го целуна. Исаак усети дъха от облеклото му и го благослови с думите: „Дъхът от сина ми – това е дъх от полята, благословени от Господ. 28Да ти даде Господ от небесната роса и от плодовете на земята, както и изобилие на жито и вино. 29 d  Нека народи да ти служат и племена да се покоряват пред тебе. Да бъдеш господар над братята си и да се покоряват пред тебе синовете на майка ти. Тези, които те кълнат, да бъдат проклети. Тези, които те благославят, да бъдат благословени!“ 30Тъкмо Исаак свърши благословията си над Яков – той едва беше излязъл от баща си Исаак – ето от лов се завърна брат му Исав. 31Също и той сготви гозба, донесе я на баща си с думите: „Татко, стани, яж от лова на сина си, за да ме благословиш.“ 32А баща му Исаак го попита: „Кой си ти?“Той отговори: „Аз съм синът ти – твоят първороден син Исав.“ 33Тогава Исаак се разтрепери силно и рече: „А кой беше този, който улови лов, донесе ми и аз ядох от всичко, преди да дойдеш ти? Аз него благослових. Да, той ще бъде благословеният!“ 34Като чу думите на баща си, Исав извика със силен и жалостен глас към него: „Благослови също и мене, татко!“ 35В отговор Исаак каза: „Брат ти дойде с измама и отне твоята благословия.“ 36 e  Исав каза: „Право са го нарекли Яков
27:36 Евр. акав – надхитрявам.
, защото вече два пъти ме измества. Той отне първородството ми, а сега ми отне и благословията.“След това продължи: „Нима не си оставил също и за мене благословия?“
37Исаак отговори на Исав: „Аз го поставих господар над тебе, всичките му родственици превърнах в негови роби, обдарих го с жито и вино. А какво да направя за тебе, сине мой?“ 38 g  Но Исав попита баща си: „Татко, нима само едно благословение имаш? Благослови също и мене, татко!“Тогава Исав зарида. 39 h  i  А баща му Исаак каза: „Ти ще живееш от благодатта на земята и от небесната роса. 40 j  Ще се храниш от меча си и ще служиш на брат си. Но ще дойде време, когато ще въстанеш и ще отхвърлиш ярема от врата си.“

Омразата на Исав към Яков

41 k  Тогава Исав намрази Яков заради благословията, с която го беше благословил баща му. Исав замисли в сърцето си: „Наближават дните, когато ще оплакваме баща си – ще убия брат си Яков.“

42 l  Съобщиха на Ревека замисъла на по-стария ѝ син Исав. Тогава тя повика по-малкия си син Яков и му каза: „Брат ти Исав възнамерява да те убие. 43Затова, сине мой, послушай сега думите ми: стани, избягай при брат ми Лаван в Харан. 44Поживей при него известно време, докато стихне яростта на брат ти, 45докато премине гневът на брат ти против тебе и той позабрави какво си му сторил. Тогава ще пратя да те доведат оттам. Защо да се лиша и от двама ви в един ден?“ 46Ревека каза на Исаак: „Дотегна ми животът от тия хетки. Ако Яков се ожени за местна – за хетка, подобна на тях, защо ми е този живот?“
Copyright information for BulCont