Genesis 36

Родословие на Исав

36:10-14 ; 1 Лет. 1:35-37

36:20-28 ; 1 Лет. 1:38-42

36:31-43 ; 1 Лет. 1:43-54

1 Това е родословието на Исав, който се нарича още Едом. 2 a  Исав си взе за жени две ханаанки – Ада, дъщеря на хета Елон, и Оливема, дъщеря на Ана, внучка на евееца Цивеон, 3както и Васемата, дъщеря на Измаил, сестра на Навайот. 4Ада роди Елифаз на Исав, а Васемата роди Рагуил. 5Оливема роди Йеус, Йеглом и Корей. Това са синовете на Исав, които му се родиха в ханаанската земя. 6Исав събра своите жени, синове, дъщери, всички свои хора, стада, всичкия си добитък и цялото си имущество, придобито в ханаанската земя, и замина за друга страна, далече от брат си Яков. 7 b  Защото имуществото им беше толкова много, че не можеха да живеят заедно, а и земята, на която се заселиха, не можеше да ги побере поради многото им стада. 8 c  Така Исав, който се нарича още Едом, се засели в планинската област Сеир. 9 d  Това е родословието на Исав, родоначалник на идумейците в планинската област Сеир. 10 e  Това са имената на Исавовите синове: Елифаз, син от Исавовата жена Ада, и Рагуил, син от Исавовата жена Васемата. 11Синове на Елифаз: Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кеназ. 12А Тамна беше наложница на Исавовия син Елифаз; на Елифаз тя роди Амалик. Това са потомците на Исав от Ада. 13Синове на Рагуил: Нахат, Зерах, Шама и Миза. Това са потомци на Исав от Васемата. 14А синовете на Исав от Оливема, дъщеря на Цивеоновия син Ана, са: Йеус, Йеглом и Корей. 15 f  Тези са вождовете от родовете на Исавовите синове – синовете на Исавовия първороден Елифаз: вожд на род Теман, вожд на род Омар, вожд на род Цефо, вожд на род Кеназ, 16вожд на род Корей, вожд на род Гатам, вожд на род Амалик. Тези са Елифазовите вождове в едомската земя. Те са синове от Ада. 17А тези са синовете на Исавовия син Рагуил: вожд на род Нахат, вожд на род Зерах, вожд на род Шама, вожд на род Миза. Това са Рагуиловите вождове в едомската земя – те са синове от Исавовата жена Васемата. 18Тези са синовете от Исавовата жена Оливема: вожд на род Йеус, вожд на род Йеглом, вожд на род Корей. Това са вождове от Исавовата жена Оливема, дъщеря на Ана. 19Тези са потомците на Исав, това са и техните вождове. А той се нарича Едом. 20Тези са синовете на хорееца Сеир, които живееха в онази земя: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана, 21Дишон, Ецер и Дишан. Това са вождове на родовете на хорейците, потомци на Сеир, живели в едомската земя. 22А синовете на Лотан бяха Хори и Хеман, а сестрата на Лотан е Тамна. 23Тези са синовете на Шовал: Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам. 24Това са синовете на Цивеон: Айя и Ана. Ана е този, който откри горещите води в пустинята, докато пасеше ослите на баща си Цивеон. 25Тези са децата на Ана: Дишон и Оливема, дъщеря на Ана. 26Тези са синовете на Дишон: Хемдан, Ешбан, Итран и Херан. 27Тези са синовете на Ецер: Билган, Зааван и Акан. 28Тези са синовете на Дишан: Уц и Аран. 29Тези са вождовете на родовете на хорейците: вожд на род Лотан, вожд на род Шовал, вожд на род Цивеон, вожд на род Ана, 30вожд на род Дишон, вожд на род Ецер, вожд на род Дишан. Това са вождовете на родовете на хорейците според старшинството им в Сеирската земя. 31 g  Тези са царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: 32В Едом царува Бела, син на Веор, а името на града му беше Динхава. 33Когато умря Бела, след него се възцари Йовав, син на Зераха, от Восора. 34Когато умря Йовав, след него се възцари Хушам, от земята на теманците. 35Когато умря Хушам, след него се възцари Хадад, син на Бедад, който порази мадиамците на Моавското поле, а името на града му беше Авит. 36Когато умря Хадад, след него се възцари Самла, от Масрека. 37Когато умря Самла, след него се възцари Саул от Реховот, който е при Ефрат. 38Когато умря Саул, след него се възцари Баал-Ханан, син на Ахбор. 39Когато умря Баал-Ханан, син на Ахбор, след него се възцари Хадар. Името на града му беше Пау. Името на жена му беше Мехетавеел, дъщеря на Матред, внучка на Мезахав. 40 h  Това са имената на вождовете от родовете на Исав според техните семейства, селища и имена: вожд на род Тимна, вожд на род Алва, вожд на род Йетет, 41вожд на род Оливема, вожд на род Ела, вожд на род Пинон, 42вожд на род Кеназ, вожд на род Теман, вожд на род Мивцар, 43вожд на род Магдиил, вожд на род Ирам. Това са идумейските вождове според селищата им в притежаваната от тях земя. Родоначалник на идумейците е Исав.
Copyright information for BulCont