Jeremiah 34

Пророчества в епохата на разрушението на Йерусалим

( 34:1-39:18 )

Предупреждение за цар Седекия

1 a  Слово, което Господ отправи към Йеремия, когато вавилонският цар Навуходоносор и цялата му войска, и всички царства по земята, които бяха под властта му, и всички народи воюваха против Йерусалим и против всичките градове около него: 2„Така казва Господ, Израилевият Бог: „Иди и кажи на юдейския цар Седекия следното: „Така казва Господ: Ето Аз предавам този град в ръката на вавилонския цар и той ще го изгори с огън. 3И ти няма да избягаш от неговата ръка, но сигурно ще бъдеш хванат и предаден в ръката му. Тогава твоите очи ще гледат очите на вавилонския цар и той ще ти говори лице в лице, и ти ще отидеш във Вавилон.“ 4Но чуй думата на Господ, юдейски царю Седекия! Така казва Господ за тебе: „Ти няма да умреш от меч. 5 b  Ти ще умреш в мир, но както гориха благоухания за твоите предци, които царуваха преди тебе, така ще горят благоухания за тебе и ще те оплачат: „Горкият господар!“, защото Аз изрекох това слово“, казва Господ.“

6Тогава пророк Йеремия предаде тези думи на юдейския цар Седекия в Йерусалим, 7докато войската на вавилонския цар воюваше против Йерусалим и против всички останали градове на Юдея – против Лахис и Азека, защото те бяха единствените укрепени градове на Юдея, които бяха останали.

Освобождение на робите и новото им заробване

8Слово, което дойде от Господ към Йеремия, след като цар Седекия сключи договор с целия народ в Йерусалим, за да обявят освобождаване сред тях: 9всеки да пусне на свобода своя роб евреин и всеки – робинята си, така че никой да не държи за роб брата си юдеин. 10Тогава всичките първенци и целият народ послушаха, като влязоха в договор: всеки да пусне на свобода роба си и робинята си, така че вече да не ги държат за роби; и ги освободиха. 11След това обаче те се отметнаха и си върнаха робите и робините, които бяха пуснали на свобода, и ги принудиха да бъдат отново роби и робини.

12Затова дойде слово от Господ към Йеремия: 13„Така казва Господ, Израилевият Бог: „Аз сключих завет с предците ви в деня, когато ги изведох от египетската земя, от дома на робството, и казах: 14 c  „В края на седмата година освободи брата си евреин, който ти се е продал; когато шест години ти е бил роб, трябва да го пуснеш на свобода от тебе“, но предците ви не послушаха и не Ми обърнаха внимание. 15Но ето вие се разкаяхте и извършихте това, което е справедливо в очите Ми, като всеки обяви освобождаването на сънародника си. Тогава сключихте завет пред Мене в дома, който носи Моето име, 16но се отметнахте и осквернихте името Ми, като всеки от вас си върна роба и робинята, които бяхте пуснали на свобода, и ги принудихте отново да бъдат ваши роби и робини“.“

17 d  Затова така казва Господ: „Вие не Ме послушахте да обявите освобождаване на брата си. И ето, казва Господ, Аз обявявам, че против вас свободно ще действат меч, мор и глад. И участта ви ще всява ужас по всички царства на земята. 18Тогава ще предам човеците, които престъпиха завета Ми и не изпълниха думите на завета, който те сключиха пред Мене, като разсякоха жертвеното теле на две и минаха между частите му – 19юдейските първенци и йерусалимските управници, и скопците, и свещениците, и целият народ на страната преминаха между частите на телето, – 20 e  и ще ги предам в ръцете на враговете им и в ръцете на онези, които искат смъртта им. А труповете им ще бъдат за храна на птиците в небесата и на земните зверове. 21Също юдейския цар Седекия и първенците му ще предам в ръцете на враговете им и в ръцете на онези, които искат смъртта им – в ръцете на войската на вавилонския цар, която сега е отстъпила от вас.“ 22 f  „Ето Аз ще заповядам, казва Господ, и ще ги върна към този град, и те ще се опълчат срещу него, ще го превземат и ще го изгорят с огън. И ще превърна градовете на Юдея в пустиня, без жители в тях.“
Copyright information for BulCont