John 1

Автор на Евангелието е ап. Йоан, син на рибаря Зеведей и брат на Яков (Мат. 4:21). Той е „ученикът, когото Иисус обичаше“(20:2; 21:7,20). Написано е последно, в края на I в., когато останалите три Евангелия вече са били познати. Приема се, че Евангелието е написано в град Ефес, където апостолът е прекарал десетилетия от живота си. То се отличава от другите Евангелия: в него липсват много от събитията, включени в останалите. Тук нищо не се казва за раждането на Иисус Христос, за Неговото кръщение и за Неговите изкушения, не се говори за Тайната вечеря, за Гетсиманската градина и за възнесението Му. В него няма нито една притча на Иисус Христос, които са много ценна част от останалите три Евангелия.

По подбора на сведенията това Евангелие се различава от по-ранните три (синоптични) Евангелия. Своята цел ап. Йоан посочва ясно в 20:31: „за да повярвате, че Иисус е Христос, Божият Син, и като вярвате да имате живот в Неговото име“. Цялото съдържание на Евангелието съответства на това намерение, изказано от автора.

Книгата може да се раздели на следните основни части: 1. Въведение, от което читателите разбират, че думите и делата на Иисус Христос са думи и дела на Бога (1:1-18). 2. „Книга на знаменията“, в която са описани седем чудеса, свидетелстващи, че славата на Отца действа у Сина (1:19 – 12:50). 3. Прощални наставления, с които Иисус Христос иска да подготви Своите последователи за наближаващата Му смърт и за предстоящото им служение (13:1 – 17:26). 4. Страдание, смърт и възкресение на Иисус Христос (18:1 – 20:31). 5. Епилог, съдържащ Божия план, предвиден за Неговите ученици (21:1-25).

Най-пълно са описани последните часове на Иисус Христос с учениците (гл. 13 – 17). Тук са последната вечеря (гл. 13) и прощалната беседа с тях (гл. 14 – 16), както и разговорът с Бог Отец за тях, известен като първосвещеническата Му молитва (гл. 17). С всичко това се цели да убеди учениците и останалите, „които чрез тяхното слово“ще повярват в Иисус Христос (17:20), т.е. цялата Църква, че и след смъртта Си възнеслият се на небето Божий Син ще се грижи за тях чрез обещания Утешител – Светия Дух. Евангелието от Йоан подчертава божествеността на Иисус Христос, говори с най-възвишени слова за Господа, в които разкрива Неговото Божествено достойнство.

Предвечното Слово

1 a  b  В началото
1:1 Т.е. в началото на сътворението вече съществуваше.
беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог.
2То беше в началото у Бога. 3 d  Всичко беше сътворено чрез Него; и без Него не е станало нищо от онова, което е станало. 4 e  У Него беше животът, и животът беше светлината на човеците. 5И светлината свети в мрака; и мракът не я обзе.

Йоан – предтеча на Спасителя

6 f  Имаше един човек на име Йоан, изпратен от Бога. 7 g  Той дойде за свидетелство, за да свидетелства за светлината, тъй че всички да повярват чрез него. 8Той не беше светлината, но беше изпратен да свидетелства за светлината.

Словото се въплътява

9 h  Съществуваше тази истинска светлина, която дойде в света и просветлява всеки човек
1:9 Или: която просветлява всеки човек, идващ на света.
.
10 j  Словото беше в света и светът бе създаден чрез Него, но светът не Го позна
1:10 Или: прие, узна, призна.
.
11То дойде при Своите Си, но Своите не Го приеха. 12 l  А на онези, които Го приеха и повярваха в Неговото име, Той им даде възможност да станат Божии деца. 13 m  Те не се родиха от кръвта на земни родители, нито от плътско желание, нито от мъжко желание, но от Бога.

14 n  И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата Му, слава на Единородния от Отца. 15 o  Йоан свидетелстваше за Него и гръмко възвестяваше: „Този е, за Когото казах: „Той идва след мене, но ме превъзхожда, понеже съществуваше преди мене“.“ 16От Неговата Божествена пълнота всички ние получихме благодат след благодат, 17защото Законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос. 18 p  Никой никога не е видял Бога. Единородният Син
1:18 В някои ръкописи: „Бог“.
, Който е у Отец
1:18 Букв. в лоното на Отец.
, Той ясно Го разкри.

Свидетелство на Йоан Кръстител за Месия

Мт. 3:1-12 ; Мк. 1:1-8 ; Лк. 3:1-18

19 s  Ето това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха свещеници и левити от Йерусалим да го попитат: „Ти кой си?“ 20 t  Той изповяда и не отказа да отговори, а заяви: „Аз не съм Христос.“ 21 u  Тогава го попитаха: „Кой си ти? Илия ли си?“Йоан им отговори: „Не съм.“Пак попитаха: „Ти ли си Пророкът?“А той отговори: „Не съм.“ 22И го запитаха: „Кажи кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни изпратили! Какво ти казваш за себе си?“ 23 v  Той рече: „Аз съм гласът на викащия в пустинята: Пригответе пътя за Господа! – както е казал пророк Исаия.“

24 А питащите бяха изпратени от фарисеите. 25И те го попитаха: „Защо тогава кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?“ 26Йоан им отговори: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои Един, Когото вие не познавате. 27 w  Този е, Който идва след мене. Той ме превъзхожда
1:27 В някои ръкописи липсва: „Той ме превъзхожда“.
и аз не съм достоен да развържа ремъка на обувките Му.“
28Това стана във Витавара
1:28 В някои ръкописи: „Витания“.
отвъд Йордан, където Йоан кръщаваше.

Свидетелство на Йоан Предтеча при кръщаването на Иисус Христос

Мт. 3:13-17 ; Мк. 1:9-11 ; Лк. 3:21-22

29 z  На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: „Ето Божия Агнец, Който взема греха на света. 30 aa  Този е, за Когото казах: „След мене идва Мъж, Който ме превъзхожда, защото съществуваше преди мене.“ 31И аз не Го знаех
1:31 Има се предвид: „не знаех, че е Месия*.“
, но затова дойдох да кръщавам с вода, за да стане известен на Израил.“
32 ac  Тогава Йоан свидетелстваше, като казваше: „Видях Духа да слиза от небето като гълъб и да остава над Него. 33 ad  Аз не Го знаех, но Този, Който ме изпрати да кръщавам с вода, ми рече: „Над Когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, Който кръщава със Светия Дух.“ 34И видях това и свидетелствам, че Този е Синът Божий.“

Първите апостоли

Мт. 4:18-22 ; Мк. 1:16-20

35 На следващия ден Йоан пак стоеше там с двама от учениците си. 36И когато съгледа Иисус да минава, каза: „Ето Божия Агнец!“ 37Двамата ученици чуха какво каза той и последваха Иисус. 38А Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, каза им: „Какво искате?“Те Му отговориха: „Рави“– което значи „Учителю“– „къде живееш?“ 39Той им отговори: „Елате и вижте.“Те отидоха с Него и видяха къде живее. И останаха при Него през този ден. Беше около четири часа след обяд. 40Единият от двамата, които чуха за Иисус от Йоан и Го последваха, беше Андрей, братът на Симон Петър.

41 Той пръв
1:41 В някои ръкописи: „най-напред, на сутринта“.
намери брат си Симон и му каза: „Намерихме Месия“, което в превод значи „Христос“.
42 af  И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и рече: „Ти си Симон, син на Йона. Ти ще се наречеш Кифа“, което значи Петър
1:42 В превод на български: „камък“.
.

43 На другия ден Иисус пожела да отиде в Галилея. Той намери Филип и му каза: „Следвай Ме!“ 44А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър. 45 ah  Филип намери Натаниил и му каза: „Намерихме Иисус, син на Йосиф, от Назарет, за Когото Мойсей писа в Закона, а също и пророците.“ 46 ai  А Натаниил му каза: „От Назарет може ли да произлезе нещо добро?“Филип му отговори: „Ела и виж!“ 47Иисус видя да идва при Него Натанаил и каза за него: „Ето един истински израилтянин, у когото няма лукавство.“ 48Натанаил Го запита: „Откъде ме познаваш?“Иисус отговори: „Преди да те повика Филип, Аз те видях, когато беше под смокинята.“ 49 aj  Натанаил отговори: „Учителю, Ти си Божият Син! Ти си Израилевият Цар!“ 50Иисус в отговор му каза: „Затова ли повярва, понеже ти казах, че те видях под смокинята? Ще видиш по-големи неща от това.“ 51 ak  И добави: „Истината, истината ви казвам: отсега нататък
1:51 В някои ръкописи липсва: „отсега нататък“.
ще видите небето отворено и Божиите ангели да възлизат и да слизат над Сина човешки.“
Copyright information for BulCont