John 14

Иисус Христос – пътят, истината и животът

1 a  „Да не се смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в Мене вярвайте. 2В дома на Моя Отец има много жилища. Ако нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. 3 b  И когато отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, за да бъдете и вие там, където съм Аз. 4А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.“

5 c  Тома Му рече: „Господи, не знаем къде отиваш. А как можем да знаем пътя?“ 6Иисус му каза: „Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отец освен чрез Мене. 7 d  Ако Ме познавахте, щяхте да познавате и Моя Отец. Но отсега вече Го познавате и сте Го видели.“

8 Филип Му рече: „Господи, покажи ни Отец – това ни е достатъчно.“ 9 e  Иисус му каза: „От толкова време съм с вас, нима не си Ме познал, Филипе? Който е видял Мене, видял е Отец. А защо ти казваш: „Покажи ни Отец“? 10 f  Не вярваш ли, че Аз съм в Отец и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, не ги говоря от Себе Си, а Отец, който пребъдва в Мене, Той извършва делата. 11 g  Вярвайте Ми, че Аз съм в Отец и Отец е в Мене. Ако ли не, то заради самите дела Ми вярвайте.

12 Истината, истината ви казвам: който вярва в Мене, и той ще върши делата, които Аз върша. Ще върши дори по-големи от тях, защото Аз отивам при Своя Отец. 13 h  И каквото поискате от Отец в Мое име, ще го изпълни, за да се прослави Отец чрез Сина. 14Ако поискате нещо в Мое име, Аз ще го изпълня.

Обещание за изпращане на Светия Дух

15 i  Ако Ме обичате, спазвайте Моите заповеди. 16Аз ще измоля от Отец и ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас за вечни времена – 17Духа на истината, Когото светът не може да приеме, защото не Го вижда, нито Го познава. А вие Го познавате, защото Той е с вас и ще бъде у вас. 18Няма да ви оставя сираци – ще дойда при вас. 19 j  Още малко време и светът няма повече да Ме вижда, а вие ще Ме виждате. Защото Аз живея и вие ще живеете. 20 k  В този ден вие ще разберете, че Аз съм в Моя Отец и вие сте в Мене, и Аз във вас. 21Който възприема заповедите Ми и ги изпълнява, той е, който Ме обича. А който Ме обича, ще бъде обикнат от Моя Отец и Аз ще го обикна, и Сам ще му се открия.“

22 l  Юда – не Искариот – Му каза: „Господи, как така Ти ще се откриеш на нас, а не на света?“ 23Иисус в отговор му рече: „Ако някой Ме обича, ще спази учението Ми и Моят Отец ще го обикне. Ние ще дойдем при него и при него ще живеем. 24Който не Ме обича, не спазва думите Ми. А учението, което слушате, не е Мое, а на Моя Отец, който Ме е изпратил.

25 Това ви казах, докато съм сред вас. 26 m  А Утешителя, Светия Дух, Когото Отец ще изпрати в Мое Име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви говорил.

27 n  Мир ви оставям – Своя мир ви давам. Аз ви давам не така, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. 28Чухте, че ви казах: „Отивам и пак ще дойда при вас“. Ако Ме обичахте, щяхте да се зарадвате, че рекох: „Отивам при Отец“. Защото Моят Отец е по-голям от Мене. 29 o  Казах ви това сега, преди да се е сбъднало, та когато се сбъдне, да повярвате. 30 p  Няма вече много да говоря с вас, защото идва князът на този свят, но той няма власт над Мене. 31 q  Аз обаче постъпвам така, както Ми е заповядал Отец, за да разбере светът, че обичам Отец. Станете! Нека си тръгнем оттук.“
Copyright information for BulCont