John 18

Залавяне на Иисус Христос

Мт. 26:47-56 ; Мк. 14:43-50 ; Лк. 22:47-53

1 a  След тези думи Иисус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, където имаше градина, в която влязоха Сам Той и учениците Му. 2А това място знаеше и Юда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често се събираше там с учениците Си. 3Тогава Юда взе отряд войници, както и слуги от първосвещениците и фарисеите, и отиде там с фенери, факли и оръжие. 4 b  А Иисус, знаейки всичко, което щеше да се случи с Него, излезе и ги попита: „Кого търсите?“ 5 c  Отговориха Му: „Иисус Назарянина.“Иисус им каза: „Аз съм.“С тях стоеше и Юда, който Го предаваше. 6Когато Той им каза: „Аз съм“, те се дръпнаха назад и паднаха на земята. 7Пак ги попита: „Кого търсите?“Те казаха: „Иисус Назарянина.“ 8Иисус отговори: „Казах ви, че съм Аз. Ако Мене търсите, тях оставете да си отидат!“ 9Така се сбъднаха думите, казани от Него: „Никого не изгубих от тези, които си Ми дал.“ 10А Симон Петър, който имаше нож, го извади, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Малх. 11 d  Но Иисус рече на Петър: „Върни ножа си в ножницата. Да не изпия ли чашата, която Ми е дал Отец?“

Съдът пред първосвещениците. Отричане на апостол Петър

Мт. 26:57-75 ; Мк. 14:53-72 ; Лк. 22:54-62

12 e  Тогава отрядът, хилядникът и слугите на юдеите хванаха Иисус, вързаха Го 13 f  и Го отведоха първо при Ана; защото той беше тъст на Каяфа, който през онази година беше първосвещеник. 14А Каяфа беше онзи, който беше дал съвет на юдеите, че е по-добре един човек да загине за народа.

15 След Иисус вървяха Симон Петър и другият ученик. А този ученик беше познат на първосвещеника и влезе с Иисус в двора на първосвещеника. 16Петър стоеше вън до вратата. А другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе, говори на вратарката и въведе Петър. 17Тогава слугинята вратарка каза на Петър: „Да не си и ти от учениците на Този Човек?“Той отговори: „Не съм.“ 18А слугите и стражите бяха наклали огън, понеже беше студено, стояха и се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше.

19 А първосвещеникът попита Иисус за учениците Му и за учението Му. 20Иисус му отговори: „Аз открито говорих на света. Винаги съм поучавал в синагогите и в храма, където се събират всички юдеи, и не съм говорил на скрито място. 21Защо питаш Мене? Питай онези, които са слушали какво им говорих. Ето те знаят какво съм говорил.“ 22Щом Той каза това, един от слугите, който стоеше наблизо, удари плесница на Иисус и рече: „Така ли отговаряш на първосвещеника?“ 23Иисус му отговори: „Ако говорих непристойно, докажи го. Ако добре говорих – защо Ме биеш?“ 24Тогава Ана Го изпрати вързан при първосвещеник Каяфа. 25А Симон Петър стоеше и се грееше. Попитаха го: „Да не си и ти от Неговите ученици?“Той се отрече и отговори: „Не съм.“ 26Един от слугите на първосвещеника, сродник на този, на когото Петър бе отрязал ухото, каза: „Не те ли видях аз в градината с Него?“ 27 g  Петър пак се отрече и веднага пропя петел.

Иисус Христос на съд пред Пилат

Мт. 27:1-26 ; Мк. 15:1-15 ; Лк. 23:1-25

28 h  Тогава отведоха Иисус от Каяфа в преторията. Беше рано сутринта. Юдеите не влязоха в преторията, за да не се осквернят и да могат да ядат пасхалната вечеря.

29 Затова Пилат излезе при тях и каза: „В какво обвинявате Този Човек?“ 30Отговориха му: „Ако Той не беше злодей, нямаше да ти Го предадем.“ 31Пилат им рече: „Вземете Го вие и Го съдете по вашия закон.“Юдеите му казаха: „Ние нямаме право да предадем никого на смърт.“ 32 i  Така се сбъднаха думите на Иисус, с които беше посочил от каква смърт щеше да умре.

33 j  Пилат пак влезе в преторията, повика Иисус и Го попита: „Ти ли си Царят на юдеите?“ 34Иисус му отвърна: „От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за Мене?“ 35Пилат Му отговори: „Нима съм юдеин? Твоят народ и първосвещениците Те предадоха на мене. Какво си извършил?“ 36 k  Иисус отговори: „Моето царство не произхожда от този свят. Ако царството Ми беше от този свят, Моите служители щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. Моето царство обаче не е оттук.“ 37 l  Пилат Му рече: „И така, цар ли си Ти?“Иисус отговори: „Ти казваш, че съм цар. Аз затова се родих и затова дойдох на света, за да свидетелствам за истината. Всеки, който е за истината, слуша Моя глас.“

38 m  Тогава Пилат Го запита: „Какво е истина?“

И след тези думи той пак излезе при юдеите и им рече: „Аз не намирам никаква вина у Него.
39Но вие имате обичай да ви пускам по един затворник за Пасха. Искате ли да ви пусна Царя на юдеите?“ 40Тогава всички отново закрещяха с думите: „Не Него, а Вара̀ва.“Варава пък беше разбойник.
Copyright information for BulCont