John 2

Чудото на сватбата в Кана Галилейска

1 На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и Иисусовата майка беше там. 2Иисус и учениците Му също бяха поканени на сватбата. 3А когато се свърши виното, майката на Иисус Му каза: „Вино нямат.“ 4Иисус ѝ отговори: „Не трябва да ми казваш какво да правя, жено! Моят час все още не е настъпил.“ 5Тогава майка Му рече на прислужващите: „Направете, каквото ви каже.“ 6 a  Там имаше шест каменни делви, поставени за юдейско обредно измиване, които побираха по две или три мери. 7Иисус им каза: „Напълнете делвите с вода!“И те ги напълниха догоре. 8След това добави: „Налейте сега и занесете на разпоредителя на празненството.“И те му занесоха. 9А когато разпоредителят вкуси от водата, която беше станала на вино, без да знае откъде е това вино, докато прислужващите, които бяха налели водата, знаеха, повика младоженеца 10и му каза: „Всеки човек слага първо доброто вино и след като се понапият – по-обикновеното, а ти си запазил доброто досега.“ 11 b  С това чудо Иисус постави в Кана Галилейска началото на чудесата Си, прояви Своята слава
2:11 Има се предвид: Своята слава на Богочовек.
и учениците Му повярваха в Него.
12 d  След това Той слезе в Капернаум с майка Си, братята и учениците Си и там прекараха няколко дена.

Очистване на храма

Мт. 21:12-13 ; Мк. 11:15-17 ; Лк. 19:45-46

13 e  f  И понеже наближаваше юдейската Пасха, Иисус отиде в Йерусалим.

14 В храма Той намери продавачи на волове
2:14 Жертвено животно (обикновено бик или теле).
, овце и гълъби и обменители на пари, седнали при техните маси.
15Като направи бич от върви, Той ги изпъди всички от храма заедно с овцете и воловете, разсипа монетите и катурна масите на обменителите на пари, 16 h  а на продавачите на гълъби каза: „Махнете това оттук и не правете дома на Моя Отец пазар!“ 17 i  Тогава учениците Му си спомниха, че е писано: „Ревността за Твоя дом Ме изяде.“

18 j  А юдеите Го попитаха: „С какво знамение ще ни докажеш, че имаш правото да постъпваш така?“ 19 k  Иисус им отговори: „Разрушете този храм и за три дни ще го издигна.“ 20А юдеите казаха: „Този храм е граден четиридесет и шест години, та за три дена ли Ти ще го издигнеш?“ 21Той говореше обаче за храма на тялото Си. 22 l  А когато възкръсна от мъртвите, учениците Му си спомниха, че Той беше казал това, и повярваха на Писанието и на словото, което Иисус бе изрекъл.

Иисус Христос е Сърцеведецът

23 И когато беше в Йерусалим на празника Пасха, като виждаха чудесата, които Той вършеше, мнозина повярваха в Неговото име. 24Но Сам Иисус не им се доверяваше, защото познаваше всички 25и не се нуждаеше някой да свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има в сърцето на човека.
Copyright information for BulCont