John 5

Изцеляване във Витезда

1 След това имаше юдейски празник и Иисус отиде в Йерусалим. 2А в Йерусалим близо до Овчата порта се намира къпалня, по еврейски наричана Витезда, която се състои от пет засводени отделения. 3В тях лежеше голямо множество болни, слепи, куци и парализирани
5:3 В някои ръкописи е добавено: „които чакаха да се раздвижи водата, 4 защото от време на време Господен ангел слизаше в къпалнята и раздвижваше водата, а който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше, от каквато и болест да страдаше“.
.
5Там имаше един човек, болен от тридесет и осем години. 6Иисус го видя да лежи и понеже знаеше, че боледува от дълго време, попита го: „Искаш ли да оздравееш?“ 7Болният Му отговори: „Господине, нямам си човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата. Докато аз отида, друг слиза преди мене.“ 8Иисус му каза: „Стани, вдигни постелката си и ходи!“ 9 b  Човекът веднага оздравя, вдигна постелката си и започна да ходи.

А този ден беше събота.
10 c  Затова юдеите казаха на изцеления: „Събота е и не ти е позволено да вдигаш постелката си.“ 11Той им отговори: „Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: „Вдигни постелката си и ходи!“ 12 d  Попитаха го: „Кой е Човекът, Който ти рече: „Вдигни постелката си и ходи?“ 13Но изцеленият не знаеше кой е Излекувалият го, защото Иисус се беше отдръпнал поради тълпата, която беше на това място. 14След това Иисус го намери в храма и му каза: „Ето ти оздравя! Недей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо.“ 15Човекът отиде и извести на юдеите, че Иисус е, Който го изцели. 16 e  Затова юдеите гонеха Иисус и търсеха случай да Го убият
5:16 В някои ръкописи липсва: „и търсеха случай да Го убият.“
, понеже вършеше такива неща в събота.

17 g  А Иисус им казваше: „Моят Отец досега работи и Аз работя.“ 18 h  Затова юдеите още повече се стремяха да Го убият, защото не само нарушаваше съботата, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше Себе Си равен на Бога.

Божествената власт на Сина и Неговите дела

19 i  Иисус отговори на упреците им така: „Истината, истината ви казвам: Синът не може да прави нищо от Себе Си, а върши само това, което види Отец да прави. Понеже онова, което Той прави, това прави също и Синът. 20 j  Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, което Сам Той прави. Той ще Му покаже и по-големи дела от тези, та да се чудите. 21Защото както Отец възкресява мъртви и дава живот, така и Синът дава живот на тези, на които иска. 22 k  Също тъй Отец Сам не съди никого, но предаде целия съд на Сина, 23за да почитат всички Сина, както почитат Отец. Който не почита Сина, той не почита и Отец, Който Го е изпратил. 24 l  Истината, истината ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Онзи, Който Ме е изпратил, има вечен живот. Той няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

25 Истината, истината ви казвам: идва часът и вече е дошъл, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят, ще живеят. 26 m  Защото както Отец има живот у Себе Си, така е дал и на Сина да има живот у Себе Си. 27И Му е дал власт да извършва съд, защото Той е Синът човешки. 28Недейте се чуди на това, защото идва часът, когато всички, които са в гробовете, ще чуят Неговия глас 29 n  и ще излязат: онези, които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са правили зло, ще възкръснат за осъждане.

Свидетелства за Иисус Христос и Неговите дела

30 o  Аз не мога да правя нищо от Себе Си. Както слушам, така и съдя, и Моят съд е праведен, защото не се стремя да бъде Моята воля, а волята на Отец, Който Ме е изпратил.

31 p  Ако Аз свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинно. 32Има Друг, Който свидетелства за Мене, и зная, че е истинско свидетелството, с което свидетелства за Мене. 33 q  Вие пратихте хора при Йоан и той засвидетелства истината. 34Аз нямам нужда от свидетелството на човек, но казвам това, за да се спасите вие. 35Йоан беше като светилник, който гори и свети, а вие пожелахте да се радвате за кратко време на светлината му.

36 r  Но Аз имам по-голямо свидетелство от Йоановото, защото делата, които Отец Ми даде да извърша, самите тези дела, които върша, свидетелстват за Мене, че Отец Ме е изпратил. 37 s  И Отец, Който Ме е изпратил, Сам свидетелства за Мене. А вие нито някога сте чули гласа Му, нито сте видели как изглежда
5:37 Или: „образа Му.“
.
38И Неговото слово не пребъдва във вас, понеже не вярвате на Този, Когото Той е изпратил. 39Изследвате Писанията, понеже мислите в тях да намерите вечен живот, и те са, които свидетелстват за Мене. 40Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

41 u  Аз не търся да получа слава от хората, 42но зная, че вие нямате у себе си любов към Бога. 43Аз дойдох в името на Моя Отец, а не Ме приемате. Но ако друг дойде от свое име, него ще приемете. 44Как вие можете да повярвате, когато приемате слава един от друг, а не се стремите към славата от Единствения.

45 Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отец. Има против вас обвинител – Мойсей, на когото вие се уповавате. 46Защото ако бяхте повярвали на Мойсей, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа. 47Но ако не вярвате на неговите писания, как ще вярвате на Моите думи?“
Copyright information for BulCont