John 7

Иисус Христос и Неговите братя

1 a  След това Иисус обикаляше Галилея, тъй като не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.

2 b  А наближаваше юдейският празник Шатри. 3Тогава Неговите братя Му рекоха: „Замини оттук и иди в Юдея, за да видят и Твоите ученици делата, които вършиш. 4Защото никой не крие какво прави, ако иска да бъде известен. Щом вършиш такива дела, покажи Себе Си на света.“ 5Понеже дори и братята Му не вярваха в Него. 6Иисус им каза: „Моето време още не е настъпило, а за вас времето винаги е подходящо. 7 c  Светът не може да мрази вас, а мрази Мене, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са лоши. 8Вие идете на празника. Аз засега няма да отида на този празник, защото времето Ми още не е дошло.“ 9И като им каза това, остана в Галилея.

Иисус Христос на празника Шатри в Йерусалим

10 След като братята Му заминаха, отиде и Той на празника – не явно, а някак си скрито. 11 d  А юдеите Го търсеха на празника и питаха: „Къде е Онзи?“ 12И сред народа имаше разногласие за Него. Едни казваха: „Добър е“; други пък казваха: „Не е, а заблуждава народа.“ 13 e  Но никой не говореше за Него открито, защото се страхуваха от юдеите.

14 f  А по средата на дните на празника Иисус влезе в храма и започна да поучава. 15А юдеите се чудеха и казваха: „Как Този познава Писанията, без да се е учил?“ 16 g  h  Тогава Иисус им отговори: „Моето учение не е Мое, а на Онзи, Който Ме е изпратил. 17Ако някой иска да изпълнява волята Му, ще разбере дали учението Ми е от Бога, или Аз говоря от Себе Си. 18 i  Който говори от свое име, желае слава за себе си. А който желае слава за Онзи, Който Го е изпратил, Той е истинен и у Него няма неправда.

19 j  Нали Мойсей ви даде Закона? Но никой от вас не изпълнява Закона. Защо искате да Ме убиете?“ 20 k  Множеството отговори: „Бяс Те е хванал. Кой иска да Те убие?“ 21Иисус им отговори: „Едно чудо извърших и всички се удивлявате на това. 22 l  Мойсей ви даде обрязването – въпреки че не от Мойсей, но от предците ви започна – и вие обрязвате човек в съботен ден. 23 m  Ако човек приема обрязване в събота, за да не се наруши Мойсеевият закон, защо се гневите срещу Мене, че цял човек излекувах в събота? 24 n  Не съдете по външност, а съдете със справедлива мярка.“

Иисус Христос и Бог Отец

25 o  Тогава някои от йерусалимските жители казаха: „Не е ли Този, Когото искат да убият? 26Ето открито говори и нищо не му казват. Да не би началниците да са се убедили, че Той наистина е Христос? 27 p  Но за Този знаем откъде е, а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е.“ 28 q  Затова Иисус, като поучаваше в храма, извика: „И Мене познавате и знаете откъде съм. Но Аз не дойдох от Себе Си. Този, Който Ме е изпратил, е истинен, Него вие не познавате. 29 r  Аз Го познавам, защото съм от Него и Той Ме е изпратил.“ 30 s  Тогава искаха да Го хванат, но никой не сложи ръка на Него, защото часът Му още не беше дошъл.

31 Мнозина от народа повярваха в Него и казваха: „Когато Христос дойде, нима ще извърши повече чудеса от тези, които Този направи?“

Иисус възвестява Своето връщане при Отец

32 Фарисеите чуха, че сред народа се мълви това за Него. Затова първосвещениците и фарисеите изпратиха стражи
7:32 От храмовата стража.
да Го хванат.
33 u  v  А Иисус каза: „Още малко време съм с вас, после ще отида при Онзи, Който Ме е изпратил. 34 w  Ще Ме търсите и няма да Ме намерите, защото там, където съм Аз, вие не можете да дойдете.“ 35Тогава юдеите заговориха помежду си: „Къде иска да отиде Той, та ние няма да можем да Го намерим? Да не би да отиде при разпръснатите между елините и да поучава елините? 36Какво означават думите, които каза: „Ще Ме търсите и няма да Ме намерите, защото там, където съм Аз, вие не можете да дойдете“?“

Иисус Христос – Извор на жива вода

37 x  y  А в последния, важен ден на празника Иисус застана и извика с висок глас: „Който е жаден, да дойде при Мене и да пие. 38Който вярва в Мене, както казва Писанието, от неговата утроба ще потекат реки от жива вода.“ 39 z  Иисус каза това за Духа, Когото вярващите в Него щяха да приемат, защото Светият Дух още не беше даден, понеже Иисус още не беше се прославил.

Разделение сред народа относно Иисус Христос

40 Тогава мнозина
7:40 В някои ръкописи липсва: „мнозина“.
от народа, като чуха тези думи, казаха: „Наистина Този е Пророкът.“
41 ab  Други казваха: „Този е Христос.“А някои пък казваха: „Нима от Галилея ще дойде Христос? 42 ac  Не казва ли Писанието, че Христос ще произлезе от Давидовото потомство и от градчето Витлеем, откъдето беше Давид?“ 43 ad  И така, настъпи разделение сред народа заради Него. 44 ae  Някои от тях искаха да Го хванат, но никой не сложи ръка на Него.

Неверие в синедриона

45 af  Тогава стражите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те ги попитаха: „Защо не Го доведохте?“ 46Стражите отговориха: „Никога човек не е говорил така, както Този Човек.“ 47Фарисеите ги попитаха: „Да не би и вие да сте се заблудили? 48Нима някой от първенците или от фарисеите е повярвал в Него? 49Но този народ, който не познава Закона, е под Божие проклятие!“ 50 ag  Никодим, който беше ходил при Него нощем и беше един от тях, ги запита: 51 ah  „Нашият закон осъжда ли човека, преди да го изслуша и да разбере какво върши?“ 52 ai  В отговор те му казаха: „Да не си и ти от Галилея? Изследвай Писанията и виж, че от Галилея пророк не е излязъл.“ 53И всеки си отиде вкъщи.
Copyright information for BulCont