John 8

Иисус Христос прощава на прелюбодейката

1 А Иисус отиде на Елеонската планина. 2Рано сутринта дойде пак в храма. Целият народ се събра при Него. А Той седна и ги поучаваше. 3Тогава книжниците и фарисеите доведоха една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха в средата, 4казаха Му: „Учителю, тази жена беше хваната по време на прелюбодейство. 5 a  А Мойсей ни е заповядал в Закона да убиваме такива с камъни. Ти какво ще кажеш?“ 6Те казаха това, за да Го изкушат и да имат в какво да Го обвинят. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да им обръща внимание
8:6 В някои ръкописи липсва: „без да им обръща внимание“.
.
7 c  И понеже продължаваха да Го питат, Той се изправи и им каза: „Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея.“ 8И пак се наведе надолу и пишеше по земята. 9А те, като чуха това и понеже съвестта ги бореше
8:9 В някои ръкописи липсва: „и понеже съвестта ги бореше“.
, разотидоха се един по един, като започнаха от по-старите, та до последните. Иисус остана Сам с жената, която стоеше по средата.
10Като се изправи и не видя никого освен жената
8:10 В някои ръкописи липсва: „и не видя никого освен жената“.
, Иисус ѝ каза: „Жено, къде са твоите обвинители
8:10 В някои ръкописи липсва: „твоите обвинители.“
? Никой ли не те осъди?“
11Тя отговори: „Никой, Господи!“Иисус каза: „И Аз не те осъждам. Иди си и отсега нататък не съгрешавай вече.“

Иисус Христос е светлината на света

12 g  Иисус отново им каза: „Аз съм светлината на света. Който Ме последва, няма да ходи в мрака, но ще има светлината на живота.“ 13 h  Тогава фарисеите Му казаха: „Ти Сам свидетелстваш за Себе Си. Твоето свидетелство не е истинно.“ 14 i  В отговор Иисус им каза: „Въпреки че Аз сам свидетелствам за Себе Си, свидетелството Ми е истинно, защото зная откъде съм дошъл и накъде отивам. А вие не знаете откъде съм дошъл или накъде отивам. 15 j  Вие съдите по човешки, Аз не съдя никого. 16 k  И ако съдя, Моят съд е истинен, защото не съм сам, но Аз съм с Отец, Който Ме е изпратил. 17 l  А в Закона ви е писано, че свидетелството на двама души е истинно. 18 m  Сам Аз свидетелствам за Себе Си и Отец, Който ме е изпратил, свидетелства за Мене.“ 19 n  Тогава Го попитаха: „Къде е Твоят Отец?“Иисус отговори: „Не познавате нито Мене, нито Моя Отец. Ако Ме познавахте, щяхте да познавате и Моя Отец.“ 20Иисус каза тези думи при кутиите за дарения, като поучаваше в храма. И никой не Го задържа, понеже Неговият час още не беше дошъл.

„Където Аз отивам, вие не можете да дойдете“

21 o  Иисус им каза пак: „Аз отивам и ще Ме търсите, и ще умрете в греха си. Където Аз отивам, вие не можете да дойдете.“ 22Тогава юдеите си рекоха: „Да не би да се самоубие щом говори: „Където Аз отивам, вие не можете да дойдете“?“ 23 p  А Той им каза: „Вие сте от тези, които са долу; Аз съм от тези, които са горе. Вие сте от този свят, Аз не съм от този свят. 24 q  Затова ви казах, че ще умрете в греховете си. Наистина, ако не Ми повярвате, че съм Аз
8:24 Т.е. Бог и Месия* (вж. Изх. 3:14; Ис. 41:4).
, ще умрете в греховете си.“
25Тогава Го попитаха: „Кой си Ти?“Иисус им отговори: „Аз съм това, което ви говоря от самото начало. 26 s  Много имам да говоря за вас и да ви съдя. Обаче Онзи, Който Ме е изпратил, е истинен и каквото съм чул от Него, това говоря на света.“ 27Те не разбраха, че им говореше за Отец. 28 t  Тогава Иисус им каза: „Когато издигнете
8:28 Т.е. разпънете.
Сина човешки, тогава ще разберете, че съм Аз и нищо не върша от Себе Си, но говоря това, което Моят Отец Ме е научил.
29 v  И Този, Който Ме е изпратил, е с Мене. Отец не Ме е оставил сам, защото Аз върша винаги онова, което Му е угодно.“

30 w  Докато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.

„Истината ви прави свободни“

31 Тогава Иисус каза на повярвалите в Него юдеи: „Ако пребъдвате в Моето учение
8:31 Тук и на други места евангелист Йоан употребява думите „слово“, „слова“за означаване на учението, заповедите на Иисус Христос.
, вие сте истински Мои ученици
32и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни.“ 33 y  Отговориха Му: „Ние сме потомци на Авраам и никога на никого не сме робували. Защо Ти казваш: „Ще станете свободни“?“ 34 z  Иисус им отвърна: „Истината, истината ви казвам: всеки, който върши грях, е роб на греха. 35Но робът не принадлежи вечно на един дом, а синът принадлежи вечно. 36И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.

37 aa  Зная, че сте Авраамови потомци, но все пак искате да Ме убиете, защото учението Ми не намира място у вас. 38 ab  Аз говоря за това, което съм видял у Своя Отец, а вие вършите онова, което сте видели у вашия баща.“ 39В отговор те Му казаха: „Нашият баща е Авраам.“Иисус им рече: „Ако бяхте синове на Авраам, щяхте да вършите Авраамовите дела. 40А сега искате да убиете Мене, Човека, Който ви каза истината, която чу от Бога. Това Авраам не е вършил. 41Вие вършите делата на вашия баща.“Казаха Му: „Ние не сме родени от блудство. Един Отец имаме – Бог.“ 42 ac  Иисус им отвърна: „Ако Бог беше ваш Отец, щяхте да Ме обичате, защото Аз от Бога излязох и дойдох, понеже Аз не идвам от Себе Си, но Той Ме изпрати. 43Защо не разбирате какво говоря Аз? Защото не можете да слушате учението Ми. 44Ваш баща е дяволът и вие искате да изпълнявате желанията на баща си. Той си беше от началото човекоубиец и не устоя в истината, понеже у него няма истина. Когато изговаря лъжа, говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата. 45А понеже Аз говоря истината, не Ми вярвате. 46Кой от вас ще Ме обвини в грях? Ако говоря истината, защо не Ми вярвате? 47 ad  Който е от Бога, той слуша Божиите слова. Вие затова не слушате, понеже не сте от Бога.“

Иисус Христос и Авраам

48 ae  Юдеите в отговор на думите Му казаха: „Не сме ли прави, когато казваме, че си самарянин и у Тебе има бяс?“ 49Иисус отвърна: „У Мене няма бяс, но Аз почитам Своя Отец, а вие Ме унижавате. 50 af  Аз обаче не търся слава за Себе Си. Друг е, Който я търси и съди. 51 ag  Истината, истината ви казвам: ако някой спази учението Ми, няма да види смърт за вечни времена.“ 52Тогава юдеите Му казаха: „Сега разбрахме, че у Тебе има бяс. Авраам умря, също и пророците, а Ти казваш: „Ако някой спази учението Ми, няма да вкуси смърт за вечни времена.“ 53 ah  Нима Ти си по-голям от нашия баща Авраам, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?“ 54Иисус отговори: „Ако Аз славя Сам Себе Си, славата Ми е нищо. Моят Отец е Този, Който Ме прославя и за Когото вие казвате, че е ваш Бог. 55 ai  Не Го познахте, но Аз Го познавам. И ако кажа, че не Го познавам, ще бъда лъжец като вас. Но Аз Го познавам и спазвам словото Му. 56Авраам, вашият баща, очакваше с радост да види Моя ден; и го видя, и се зарадва.“ 57Тогава юдеите Му казаха: „Нямаш още петдесет години, а си видял Авраам?“ 58 aj  Иисус им рече: „Истината, истината ви казвам: Аз съм
8:58 Т.е. съм съществувал.
отпреди да се роди Авраам.“
59 al  Тогава грабнаха камъни, за да хвърлят върху Него, но Иисус се скри и излезе от храма, като мина посред тях, и така си отиде.
Copyright information for BulCont