John 9

Изцеляване на човека, сляп по рождение

1 Когато минаваше, Иисус видя един човек, сляп по рождение. 2И учениците Му Го попитаха: „Учителю, заради чий грях той се е родил сляп – негов или на родителите му?“ 3Иисус отговори: „Нито той е съгрешил, нито родителите му, но е сляп, за да се прояви Божията сила върху него. 4 a  Аз трябва да върша делата на Този, Който Ме е изпратил, докато е ден. Настъпва нощ, когато никой не може да работи. 5 b  Докато съм в света, Аз съм светлина на света.“ 6 c  Като каза това, плюна на земята, направи калчица с плюнката, намаза с калчицата очите на слепия 7и му каза: „Иди да се умиеш в къпалнята Силоам“– което означава „Изпратен от Бога“. Човекът отиде, уми се и се върна прогледнал.

8 А съседите и онези, които бяха го виждали преди това, че беше сляп
9:8 В някои ръкописи: „просяк“.
, казваха: „Не е ли този, който седеше и просеше?“
9Едни казваха: „Той е“, а други: „Не е, но прилича на него.“Той пък казваше: „Аз съм.“ 10Попитаха го: „Как ти се отвориха очите?“ 11Той отговори: „Човекът, наричан Иисус, направи калчица, намаза очите ми и ми каза: „Иди в къпалнята Силоам и се умий.“Отидох и като се умих, прогледнах.“ 12 e  Те го попитаха: „Къде е Той?“Отговори: „Не зная.“

13 Тогава заведоха човека, който преди беше сляп, при фарисеите. 14 f  А беше събота, когато Иисус направи калчица и му отвори очите. 15Тогава фарисеите също го попитаха как е прогледнал. Той им каза: „Постави ми калчица на очите и се умих, и гледам.“ 16 g  Някои от фарисеите казаха: „Този Човек не е от Бога, защото не спазва съботата.“Други казаха: „Как може грешен човек да върши такива чудеса?“И възникна раздор помежду им. 17 h  Отново попитаха прогледналия слепец: „Ти какво казваш за Него, като ти отвори очите?“Той рече: „Пророк е.“

18 Но юдейските власти не повярваха, че той е бил сляп и е прогледнал, докато не повикаха родителите на прогледналия 19и не ги попитаха: „Този ли е вашият син, за когото вие казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?“ 20Тогава неговите родители отговориха: „Знаем, че този е нашият син и че се роди сляп. 21А сега как вижда, не знаем, и кой му е отворил очите, не знаем. Попитайте него! Той е пълнолетен, нека сам говори за себе си.“ 22 i  Родителите му казаха това, понеже се бояха от юдеите, защото юдейските власти се бяха вече наговорили да отлъчат от синагогата онзи, който Го признае за Христос. 23Затова неговите родители казаха: „Той е пълнолетен. Попитайте него!“

24 Тогава повикаха повторно човека, който беше сляп, и му казаха: „Въздай слава на Бога
9:24 Т.е. закълни се, че казваш истината.
! Ние знаем, че Този Човек е грешник.“
25А той отговори: „Не зная дали е грешник. Зная едно – че бях сляп, но сега виждам.“ 26Тогава го попитаха пак: „Какво направи с тебе? Как ти отвори очите?“ 27Той им отговори: „Казах ви вече и не чухте. Защо искате да чуете това отново? Да не би и вие да искате да станете Негови ученици?“ 28А те го изругаха и казаха: „Ти си Негов ученик, а ние сме Мойсееви ученици. 29Ние знаем, че на Мойсей Бог е говорил, а Този не знаем откъде е.“ 30В отговор човекът им каза: „Това е чудното, че вие не знаете откъде е, но ми отвори очите. 31А знаем, че Бог не слуша грешници, но слуша този, който Го почита и изпълнява Неговата воля. 32Открай време не се е чуло някой да е отворил очите на човек, роден сляп. 33Ако Този Човек не беше от Бога, нямаше да може да направи нищо.“ 34В отговор те му казаха: „Ти си роден цял в грехове – ти ли ще ни учиш?“И го изгониха навън.

35 Иисус чу, че са го изгонили навън, намери го и му рече: „Ти вярваш ли в Божия Син?“ 36Той отговори: „А Кой е Той, господине, за да повярвам в Него?“ 37 k  Иисус му каза: „Ти си Го видял и Той е, Който говори с тебе.“ 38А той рече: „Вярвам, Господи!“И Му се поклони.

39 l  Тогава Иисус каза: „За съд дойдох Аз на този свят, за да прогледнат невиждащите, а виждащите да ослепеят.“ 40Онези от фарисеите, които бяха с Него, като чуха това, запитаха Го: „Нима и ние сме слепи?“ 41 m  Иисус им каза: „Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях, но сега казвате: „Виждаме“. Затова грехът ви остава.“
Copyright information for BulCont