John 13

Тайната вечеря

Мт. 26:17-30 ; Мк. 14:12-26 ; Лк. 22:7-23

1 a  Преди празника Пасха Иисус знаеше, че е дошъл часът Му да премине от този свят към Своя Отец. Той беше възлюбил Своите, които бяха в света, възлюбил ги беше докрай. 2Това стана по време на вечеря. Тогава дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Искариот, син на Симон, да Го предаде. 3 b  Иисус, като знаеше, че Отец всичко е предал в ръцете Му и че от Бога е излязъл и при Бога отива, 4 c  стана от вечерята, съблече горната Си дреха, взе ленена кърпа и се препаса. 5После наля вода в легена, започна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която беше препасан. 6Така Той стигна до Симон Петър, който Му каза: „Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?“ 7 d  Иисус му отговори: „Това, което правя Аз, ти сега не знаеш, а после ще разбереш.“ 8Петър Му каза: „Никога няма да умиеш нозете ми.“Иисус му отговори: „Ако не те умия, няма да имаш нищо общо с Мене.“ 9Симон Петър Му рече: „Господи, не само нозете, но също ръцете и главата.“ 10 e  Иисус му каза: „Който се е окъпал, има нужда да умие само нозете си, защото целият е чист; и вие сте чисти, но не всички.“ 11 f  Понеже знаеше кой щеше да Го предаде, затова рече: „Не всички сте чисти.“

12 А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и ги попита: „Разбирате ли какво направих с вас? 13Вие Ме наричате Учител и Господ и с право го казвате, понеже съм такъв. 14 g  И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да си умивате нозете един на друг. 15Защото ви дадох пример да правите и вие същото, каквото Аз направих за вас. 16 h  Истината, истината ви казвам: слугата не стои по-високо от господаря си, нито пратеникът – по-високо от този, който го е изпратил. 17Ако знаете това, блажени сте, щом го изпълнявате.

18 i  Не говоря за всички вас. Аз зная кои съм избрал. Но трябва да се сбъдне Писанието: „Който яде с Мене хляб, той се надигна против Мене
13:18 Букв. вдигна против Мене петата си.
“.
19 k  Отсега ви казвам всичко това, преди да се е сбъднало, та когато се сбъдне, да повярвате, че Аз съм Предсказаният. 20 l  Истината, истината ви казвам: който приема този, когото Аз изпратя, Мене приема, а който приема Мене, приема Този, Който Ме е изпратил.“

Иисус предсказва, че ще бъде предаден

Мт. 26:20-25 ; Мк. 14:17-21 ; Лк. 22:21-23

21 m  Като каза това, дълбоко смутен, Иисус заяви пред всички: „Истината, истината ви казвам: един от вас ще Ме предаде.“ 22Тогава учениците се спогледаха един друг, понеже недоумяваха за кого говори. 23А един от учениците, когото Иисус обичаше, беше седнал до самия Иисус. 24На него Симон Петър кимна да попита кой ли ще е този, за когото говори. 25 n  Той, като се наклони към Иисус, каза: „Господи, кой е?“ 26Иисус отговори: „Онзи е, за когото Аз натопя залък и му дам.“И като натопи залък, подаде го на Юда Искариот, син на Симон. 27 o  Тогава, след залъка, Сатаната влезе в него. А Иисус му рече: „Каквото ще вършиш, върши го по-скоро.“ 28Но никой от насядалите на трапезата не разбра защо му каза това. 29 p  А понеже Юда пазеше касата, някои мислеха, че Иисус му казва: „Купи каквото ни трябва за празника“, или – да раздаде нещо на сиромасите. 30Той взе залъка и веднага излезе. Беше нощ.

Прощална беседа на Иисус Христос с учениците Му

( 13:31-16:33 )

Нова заповед за любовта

31 Когато Юда излезе, Иисус каза: „Сега се прослави Синът човешки и Бог се прослави чрез Него. 32Ако Бог се прослави чрез Него, и Бог ще Го прослави чрез Себе Си, и ще Го прослави веднага. 33 q  Деца Мои, още малко съм с вас. Ще Ме търсите и каквото казах на юдеите, същото казвам сега и на вас: „Където отивам Аз, вие не можете да дойдете“. 34 r  Нова заповед ви давам: да се обичате взаимно. Както Аз ви обикнах, тъй и вие да се обичате взаимно. 35По това ще познаят всички, че сте Мои ученици – ако имате любов помежду си.“

Иисус предсказва отричането на Петър

Мт. 26:31-35 ; Мк. 14:27-31 ; Лк. 22:31-34

36 s  Симон Петър Го попита: „Господи, къде отиваш?“Иисус му отговори: „Където Аз отивам, ти не можеш да Ме последваш сега, а ще Ме последваш по-късно.“ 37Петър Му рече: „Господи, защо не мога да Те последвам сега? Живота си съм готов да отдам за Тебе.“ 38 t  Иисус му отговори: „Готов си да отдадеш за Мене живота си? Истината, истината ти казвам: преди да пропее петел, три пъти ще се отречеш от Мене.“
Copyright information for BulCont