John 21

Явяване на възкръсналия Иисус Христос при Тивериадското езеро

1 След това Иисус се яви пак на учениците Си при Тивериадското езеро. А се яви така. 2 a  Бяха заедно Симон Петър и Тома, наричан Близнак, също Натанаил от Кана Галилейска и Зеведеевите синове, както и други двама от учениците Му. 3 b  Симон Петър им каза: „Отивам да ловя риба.“Те му отговориха: „Ще дойдем и ние с тебе.“Излязоха веднага и се качиха на лодката, но нищо не уловиха през онази нощ. 4 c  А когато вече се разсъмна, Иисус застана на брега. Но учениците не разбраха, че е Иисус. 5 d  Иисус извика към тях: „Момчета, имате ли нещо за ядене?“Те Му отговориха: „Не.“ 6А Той им рече: „Хвърлете мрежата отдясно на лодката и ще сполучите.“Те хвърлиха мрежата и не можаха вече да я измъкнат заради многото риба. 7 e  Тогава ученикът, когото Иисус обичаше, каза на Петър: „Господ е.“А Симон Петър, като чу, че е Господ, препаса си връхната дреха – защото беше гол – и се хвърли в морето. 8А другите ученици преплаваха с лодката – защото не бяха далече от сушата, на около двеста лакти, като влачеха мрежата с рибата. 9А когато излязоха на сушата, видяха там жарава с риба на нея и хляб. 10Иисус им каза: „Донесете от рибите, които сега уловихте.“ 11Тогава Симон Петър отиде и извлече на сушата мрежата, пълна с едри риби, на брой сто петдесет и три. И макар да имаше толкова риба, мрежата не се прокъса. 12Иисус им каза: „Елате, яжте.“Но никой от учениците не смееше да Го попита: „Кой си Ти?“, понеже знаеха, че е Господ. 13 f  Иисус Дойде, взе хляба и им даде, а също и рибата. 14 g  Това беше вече третото явяване на Иисус пред Неговите ученици след възкресението Му от мъртвите.

Иисус Христос и апостол Петър

15 h  След като се нахраниха, Иисус попита Симон Петър: „Симоне, син на Йона
21:15 В някои ръкописи: „Йоан“.
, обичаш ли Ме повече, отколкото тези?“Петър Му отвърна: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“Иисус му каза: „Паси Моите агънца.“
16Запита го пак втори път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“Петър Му отговори: „Да, Господи! Ти знаеш, че Те обичам.“Иисус му каза: „Паси Моите овце.“ 17 j  Попита го трети път: „Симоне Йонин, обичаш ли Ме?“Петър се наскърби, че трети път го пита: „Обичаш ли Ме?“, и Му рече: „Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичам.“Иисус му каза: „Паси Моите овце. 18Истината, истината ти казвам: когато беше по-млад, сам се опасваше и ходеше, където си искаше. А когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опаше и ще те поведе там, където не искаш.“ 19 k  А това Той каза, за да посочи с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. След тези думи му каза: „Следвай Ме!“

20 l  А Петър се обърна и видя, че след Него върви ученикът, когото Иисус обичаше, и който на вечерята беше седнал близо до Иисус и беше запитал: „Господи, кой ще Те предаде?“ 21Когато Петър го видя, попита Иисус: „Господи, а какво ще стане с този?“ 22Иисус му отговори: „Ако искам той да остане жив, докато дойда, тебе какво те засяга? Ти Ме следвай.“ 23Така се разнесе тази мълва между братята
21:23 Т.е. вярващите.
, че този ученик няма да умре. Но Иисус не му каза, че няма да умре, а: „Ако искам той да остане жив, докато дойда, тебе какво те засяга?“

Истинността на това Евангелие

24 n  Този е ученикът, който свидетелства за тези неща и който ги написа. И ние знаем, че свидетелството му е истинно. 25Има още много други дела, които Иисус извърши. И ако те биха били описани едно по едно, мисля, че и цял свят не би побрал написаните книги. Амин.
Copyright information for BulCont