Joshua 18

Поглед към земята и хвърляне на жребий

1 a  Цялата общност на израилтяните се събра в Силом. Там те поставиха скинията на събранието. Земята беше завладяна. 2Между Израилевите синове оставаха седем племена, които все още не бяха получили своята наследствена част. 3Тогава Иисус каза на Израилевите синове: „Колко ще отлагате да отидете да завладеете земята, която Господ, вашият Бог, даде на предците ви? 4Изберете си по трима мъже от племе и аз ще ги изпратя. Нека отидат да огледат страната и да я опишат, според както трябва да се раздели наследствената част, и да се върнат при мене. 5Да я разделят помежду си на седем дяла. Юда да остане в пределите си на юг, а Йосифовият дом да остане в пределите си на север. 6След като разделите земята на седем части и ми съобщите, аз ще хвърля за вас жребий тук пред Господа, нашия Бог. 7Левитите не трябва да имат дял, защото между вас техен наследствен дял е свещенството на Господа. Гад, Рувим и половината племе на Манасия вече получиха своя наследствен дял на изток отвъд Йордан, който Мойсей, Господният служител, им беше дал.“

8 Тогава мъжете станаха и тръгнаха. Иисус възложи на онези, които излязоха да опишат земята, като каза: „Вървете обходете земята, опишете я и се върнете при мене, а аз ще хвърля жребий пред Господа в Силом.“ 9Мъжете тръгнаха и обходиха земята. Те я описаха в книга по градове в седем дяла. Тогава дойдоха при Иисус в лагера в Силом. 10Иисус хвърли за тях жребий пред Господа в Силом. Там Иисус раздели земята между Израилевите синове по наследствени дялове.

Наследствени дялове на Вениаминовите потомци

11 Първият жребий излезе за племето на Вениаминовите синове според родовете им. Границата на полагащия им се по жребий дял минаваше между Юдовите синове и Йосифовите синове. 12Границата им на север започва при Йордан, изкачва се по хребета на север от Йерихон към хълмистата област на запад и завършва в пустинята на Бет Авен. 13Оттам границата преминава към Луз, покрай южната страна на Луз, който е Ветил, и слиза към Атрот Адар, към планината, която е на юг от Долни Бет-Орон. 14След това границата извива и заобикаля към западната страна на планината, която е на юг от Бет-Хорон, и завършва при Кириат-Баал, което е Кириат-Ярим, град на Юдовите синове. Това е западната страна. 15Южната страна на границата започва от покрайнините на Кириат-Ярим и продължава надолу, следвайки водното течение до извора Води на Нефтоах. 16 b  След това границата слиза до подножието на планината, която е срещу Еномовата долина, на север до Рефаимската долина и се спуска до Еномовата долина към южната страна на Йевус и стига до Ен-Рогел. 17Тя завива северно и отива към Айн Шемеш, след това излиза към Гелилот, който е срещу възвишението Адумим, и слиза към Камъка на Бохан, Рувимовия син. 18След това преминава северно на склона на Йорданската долина и се спуска надолу в Арава. 19Границата минава около северния хребет на Бет-Хогла и се връща на полуострова с форма на език на Соленото море при южния край на Йордан. Това е южната граница. 20От изток граница е Йордан. Това е наследственият дял на Вениаминовите синове с границата му околовръст според родовете им.

21 На племето на Вениаминовите синове според родовете им принадлежат градовете: Йерихон, Бет-Хогла, Емек-Кециц, 22Бет-Хаарава, Цемараим, Ветил, 23Авим, Пара, Офра, 24Кефар-Амони, Офни и Гева – дванадесет града със селата им. 25Гаваон, Рама, Беерот, 26Масифа, Кефире, Моца, 27Рекем, Ирпеел, Тарала, 28Цела, Елеф и Йевус, който е Йерусалим, Гиват и Кириат-Ярим – тринадесет града и селата им. Това е наследственият дял на Вениаминовите синове според родовете им.
Copyright information for BulCont