Joshua 21

Наследствен дял за левитите

1 a  Левитските родоначалници се приближиха към свещеника Елеазар, при Иисус, син Навинов, и при родоначалниците на племената на израилтяните. 2Те им говориха в Силом в ханаанската земя и казаха: „Господ заповяда чрез Мойсей да ни дадете градове за живеене и околностите им за нашия добитък.“ 3Така израилтяните дадоха на левитите от своите наследствени дялове тези градове и околностите им според заповедта на Господа.

4 Беше хвърлен жребий и за Каатовите родове. И по жребий на Аароновите синове, свещениците, на левитите се паднаха тринадесет града от Юдовото племе, от Симеоновото племе и от Вениаминовото племе. 5А за останалите Каатови синове по жребий се паднаха десет града от родовете на Ефремовото племе, от Дановото племе и от половината Манасиево племе.

6 И за родовете на Гирсон с жребий се паднаха тринадесет града от родовете на Асировото племе, от Нефталимовото племе и от половината Манасиево племе във Васан. 7За Мерариевите синове според родовете им се паднаха дванадесет града от Рувимовото племе, от племето на Гад и от Завулоновото племе.

8 Израилевите синове дадоха чрез жребий на левитите тези градове с пасищата им, както заповяда Господ чрез Мойсей.

9 От племето на Юдовите синове, от племето на Симеоновите синове и от Вениаминовото племе те определиха градове, назовани тук по име. 10Те бяха за синовете на Аарон, които бяха от родовете на Корей, от синовете на Левий, понеже жребият се падна първи на тях. 11 b  Дадоха им Кириат-Арба – Арба беше баща на Енак, т.е. Хеврон, на Юдовата планина и околностите му. 12А нивите на града и селата му дадоха на Йефониевия син Халев като негово притежание.

13 Наред с Хеврон и околността му дадоха на синовете на свещеника Аарон града за убежище за убийци Ливна с околностите му, 14Ятир с околностите му, Ещемоа с околностите му, 15Холон с околностите му, Давир с околностите му, 16Айн с околностите му, Юта с околностите му, Бет-Шемеш с околностите му – девет града от тези две племена; 17от Вениаминовото племе: Гаваон с околностите му, Гева с околностите му, 18Анатот с околностите му, Алмон с околностите му – четири града. 19Всичките градове на синовете на Аарон, свещениците, бяха тринадесет града с околностите им.

20 А на останалите левитски родове от Каатовите синове според жребий им се паднаха следните градове с околностите им: от Ефремовото племе 21им дадоха Сихем – град за убежище на убийци, с околностите му, на Ефремовата планина, Гезер с околностите му, 22Кивцаим с околностите му, Бет-Хорон с околностите му – четири града; 23от Дановото племе: Елтеке с околностите му, Гибетон с околностите му, 24Аялон с околностите му, Гат-Римон с околностите му – четири града; 25от половината Манасиево племе: Таанах с околностите му, Гат-Римон с околностите му – два града. 26За родовете на останалите Каатови синове бяха дадени всичко десет града с околностите им.

27 А на Гирсоновите синове от левитските родове от половината Манасиево племе дадоха: Голан – град за убежище на убийци във Васан с околностите му, и Беештера с околностите му – два града; 28от Исахаровото племе: Кишион с околностите му, Доврат с околностите му, 29Ярмут с околностите му, Ен-Ганим с околностите му – четири града; 30от Асировото племе: Мишал с околностите му, Авдон с околностите му, 31Хелкат с околностите му, Рехов с околностите му – четири града. 32И от Нефталимовото племе: Кедеш в Галилея – град за убежище на убийци, с околностите му, Хамот-Дор с околностите му, Картан с околностите му – три града. 33Всичките Гирсонови градове според родовете им бяха тринадесет града с околностите им.

34 И от Завулоновото племе за родовете на Мерариевите синове, останалите левити: Йокнеам с околностите му, Карта с околностите му, 35Димна с околностите му, Нахалал с околностите му – четири града; 36от областта отвъд Йордан срещу Йерихон от Рувимовото племе: Бецер с околностите му – град за убежище на убийци в пустинята на платото, Яса с околностите му, 37Кедемот с околностите му, Мефаат с околностите му – четири града. 38От племето на Гад: града за убежище на убийци Рамот в Галаад с околностите му, Маханаим с околностите му, 39Есевон с околностите му, Яазер с околностите му – всичко четири града. 40Всичките градове за Мерариевите синове според родовете им – дванадесет града, бяха полагащата се част по жребий на останалите от левитските родове.

41 Всичките левитски градове сред владенията на Израилевите синове бяха четиридесет и осем града с околностите им. 42Всеки от тези градове имаше околности, които го обграждаха. Така беше за всички тези градове.

43 Така Господ предаде на Израил цялата земя, която се закле да даде на предците им. И те я овладяха и се заселиха в нея. 44И Господ им даде спокойствие от всички страни, както се беше клел на предците им. И никой от противниците им не устоя пред тях. Господ предаде всичките им противници в ръката им. 45 c  Не остана неизпълнена нито една дума, която Господ беше изрекъл пред Израилевия дом. Всичко се сбъдна.
Copyright information for BulCont