Joshua 15

Наследствен дял на Юдовите потомци

1 a  Полагащият се по жребий дял на Юдовите синове според родовете им се простираше до границата на Едом, т.е. пустинята Цин по посока на Негев при нейния южен край. 2Южната им граница започваше от края на Солено море, което е на юг от полуострова с форма на език. 3Тя вървеше на юг от възвишението Акравим, преминаваше около Цин и се изкачваше на юг към Кадис-Варни. Преминаваше край Хецрон, изкачваше се до Адар, завиваше към Карка, 4преминаваше около Ацмон и следваше течението на Египетския поток. Границата свършваше при морето. Това ще бъде южната им граница.

5 А границата на изток беше Соленото море до устието на Йордан. Северната страна на границата беше откъм залива на морето при устието на Йордан. 6Границата се изкачва към Бет-Хогла и преминава северно на Бет-Арава. И върви нагоре до камъка на Рувимовия син Бохан. 7Тя върви към Давир от долината Ахор и се насочва на север към Галгал, който е срещу възвишението Адумим, южно от потока. После границата минава към водите на Ен-Шемеш и завършва при Ен-Рогел. 8 b  Оттук границата се изкачва към долината на Еномовия син, на южната страна на Йевус, който е Йерусалим, върви към върха на планината, който е срещу Еномовата долина на запад при северния край на Рефаимската долина. 9От върха на планината завива към извора Води на Нефтоах и върви към градовете на планината Ефрон. Границата завива към Баала, която е Кириат-Ярим. 10После границата прави завой от Баала на запад към планината Сеир, преминава около северния хребет на планината Йеарим, която е Кесалон, слиза към Бет-Шемеш и върви към Тимна. 11Оттук границата излиза към северната страна на Екрон. Границата завива към Шикарон, преминава около планината Баала и стига до Явнеил. Границата свършва при морето. 12Западната граница е Голямото море. Това са границите на родовете на Юдовите синове околовръст.

Делът на Халев

15:15-19Съд. 1:11-15

13 c  d  На Йефоновия син Халев Иисус даде дял между Юдовите синове, както му беше заповядал Господ. Той даде на Халев Кириат-Арба – Арба, града на бащата на Енак – т.е. Хеврон. 14 e  И Халев изгони оттам тримата Енакови синове Шешая, Ахиман и Талмай, Енакови потомци. 15Оттам той отиде против жителите на Давир, а името на Давир преди беше Кириат-Сефер. 16И Халев каза: „Който порази Кириат-Сефер и го превземе, ще му дам дъщеря си Ахса за жена.“ 17И го превзе Готониил, син на Кеназ, Халевов брат; и той му даде дъщеря си Ахса за жена. 18И когато дойде, тя го подбуди да поиска от баща ѝ земя. Когато тя слезе от осела, Халев ѝ каза: „Какво желаеш?“ 19А тя каза: „Дай ми благословение! Ти ми даде южна земя, дай ми водни извори.“И той ѝ даде горни и долни извори.

Градове за Юдовите потомци

20 Това е наследственият дял на племето на Юдовите синове според родовете им. 21Най-далечните градове на племето на Юдовите синове бяха близо до границата на Едом на юг: Кавцел, Едер, Ягур, 22Кина, Димона, Адада, 23Кедеш, Хацор, Итнан, 24Зиф, Телем, Балот, 25Хацор-Хадата, Кериот-Хецрон, който е Хацор, 26Амам, Шема, Молада, 27Хацар-Гада, Хешмон, Бет-Пелет, 28Хацар-Шуал, Вирсавия, Венотея и подчинените ѝ селища, 29Баала, Иим, Ецем, 30Елтолад, Кесил, Хорма, 31Циклаг, Мадмана, Сансана, 32Леваот, Шелихим и Ен-Римон. Всичките градове със селата са двадесет и девет.

33 В низината: Ещаол, Цора, Ашна, 34Заноах, Ен-Ганим, Тапуах, Енам, 35Ярмут, Одолам, Сохо, Азека, 36Шаарайм, Адитайм, Гедера и Гедеротайм – четиринадесет града със селата им.

37 Ценан, Хадаша, Мигдал-Мад, 38Дилеан, Мицпе, Йоктеил, 39Лахиш, Боцкат, Еглон, 40Хабон, Лахмас, Хитлиш, 41Гедерот, Бет-Дагон, Наама и Македа – шестнадесет града със селата им.

42 Ливна, Етер, Ашан, 43Ифта, Ашна, Нецив, 44Кеила, Ахзив, Мареша девет града със селата им.

45 Екрон и зависимите от него селища и селата му, 46от Екрон към морето – всички градове около Азот със селата им, 47Азот и зависимите от него селища и селата му, Газа и зависимите от него селища, до Египетския поток и до Голямото море, което е и граница.

48 А в хълмистата област: Шамир, Ятир, Сохо, 49Дана, Кириат-Санна, т.е. Давир, 50Анав, Ещемоа, Аним, 51Гошен, Холон и Гило – единадесет града със селата им.

52 Арав, Дума, Ешан, 53Янум, Бет-Тапуах, Афека, 54Хумта, Кириат-Арба, който е Хеврон, и Цигор – девет града със селата им.

55 Маон, Кармил, Зиф, Юта, 56Йезреел, Йокдам, Заноах, 57Каин, Гива и Тимна – десет града със селата им.

58 Халхул, Бет-Цур, Гедор, 59Маарат, Бет-Анот и Елтекон – шест града със селата им
15:59 В Септуагинта е добавено: „Текоа, Ефрата, което е Витлеем, Пегор, Етам, Кулон, Татам, Шореш, Керем, Галим, Бет-Тер и Манохо – единадесет града със селата им“.
.

60 Кириат-Баал, който е Кириат-Ярим, и Рава – два града със селата им.

61 В пустинята: Бет-Харава, Мидин, Сехаха, 62Нившан, Ир-Хаамелах и Ен-Геди – шест града със селата им.

63 g  Но Юдовите синове не можаха да изгонят йевусейците, жители на Йерусалим, и затова йевусейците живеят с Юдовите синове в Йерусалим и до днес.
Copyright information for BulCont