Leviticus 4

1 a  Господ заповяда още на Мойсей: 2„Кажи на израилтяните: „Ако някой невинно съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, тогава: 3ако помазаният свещеник е съгрешил и с това е въвел народа в престъпление, тогава за греха, който е извършил, нека принесе на Господа теле без недостатък като жертва за грях; 4да доведе телето пред Господа при входа на скинията на събранието и като положи ръката си върху главата на телето, да го заколи пред Господа. 5Тогава помазаният свещеник да вземе от кръвта на телето и да я внесе в скинията на събранието; 6да потопи пръста си в кръвта и да поръси с кръвта седем пъти пред Господа пред завесата на светилището. 7 b  След това свещеникът да помаже с кръвта пред Господа роговете на жертвеника за благоуханно кадене, който е в скинията на събранието, а останалата кръв на телето да излее в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на скинията на събранието. 8И да извади цялата тлъстина от принесеното за грях теле: тлъстината, която обвива вътрешностите, цялата тлъстина по вътрешностите, 9двата бъбрека с тлъстината по тях до хълбоците и булото на черния дроб, като я отдели от бъбреците, 10както се отделя от телето за мирна жертва. И свещеникът да ги изгори на жертвеника за всеизгаряне. 11А кожата на телето, всичкото му месо с главата и краката му, вътрешностите му и нечистотиите му 12– всичко останало от телето да изнесе вън от стана на чисто място и да го изгори на дърва в огън; където се изсипва пепелта, там да бъде изгорено.

13 Ако цялото общество на Израил неволно съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и ако това е останало скрито и ги е направило виновни, 14когато стане известен грехът, който са извършили, обществото да принесе теле в жертва за грях и да го доведат пред скинията на събранието. 15Старейшините на обществото да положат ръцете си върху главата на телето пред Господа и да заколят телето пред Господа. 16Тогава помазаният свещеник да внесе кръвта на телето в скинията на събранието 17и като потопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата седем пъти пред Господа. 18И да помаже с кръвта роговете на жертвеника, който е пред Господа в скинията на събранието; после да излее останалата кръв в подножието на жертвеника за всеизгаряне, който е при входа на скинията на събранието. 19И да извади цялата му тлъстина, и да я изгори на жертвеника; 20да извърши с телето онова, което се върши с него при принос за грях. Така трябва да направи с телето – свещеникът да извърши очистването им и ще им се прости. 21След това да изнесе телето извън стана и да го изгори, както е изгорил първото теле. Това е жертва за грях от името на народа.

22 А когато някой водач неволно съгреши, като извърши нещо, което Господ, неговият Бог, е заповядал да не се прави, и е станал виновен, 23като узнае за греха, който е извършил, нека да принесе в жертва козел без недостатък. 24 c  И като положи ръката си върху главата на козела, да го заколи на мястото, където се коли всеизгаряне пред Господа; това е жертва за грях. 25Свещеникът да вземе с пръстта си от кръвта на жертвата за грях и да помаже роговете на жертвеника за всеизгаряне, а останалата кръв да излее в подножието на този жертвеник. 26И цялата му тлъстина да изгори на жертвеника, както тлъстината от мирната жертва. Така свещеникът ще го очисти от греха му и ще му се прости.

27 d  Ако някой от народа неволно съгреши, като извърши нещо, което Господ е заповядал да не се прави, и е станал виновен, 28като му бъде посочен грехът, който е извършил, да принесе в жертва коза без недостатък за извършения грях; 29да положи ръката си върху главата на жертвата за грях и да заколи тази жертва на мястото за всеизгаряне. 30Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта ѝ, да помаже роговете на жертвеника за всеизгаряне, а останалата ѝ кръв да излее в подножието на жертвеника; 31да отдели цялата ѝ тлъстина, както се отделя тлъстината от мирната жертва, и да я изгори на жертвеника за благоухание на Господа.

32 Или ако принесе агне като жертва за грях, да принесе женско животно без недостатък. 33И като положи ръката си върху главата на жертвата за грях, да я заколи за жертва на мястото, където колят за всеизгаряне. 34Свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях, да помаже роговете на жертвеника за всеизгаряне, а останалата ѝ кръв да излее в подножието на жертвеника. 35И да отдели тлъстината ѝ, както се отделя тлъстината от агнето на мирната жертва, и да я изгори на жертвеника в жертва на Господа. Така свещеникът ще го очисти от греха, който е извършил, и ще му се прости.
Copyright information for BulCont