Leviticus 9

1На осмия ден Мойсей повика Аарон и синовете му, и старейшините на Израил 2и каза на Аарон: „Вземи си мъжко теле като жертва за грях и овен без недостатък за всеизгаряне и ги принеси пред Господа. 3И кажи на израилтяните: „Вземете козел като жертва за грях и теле и агне без недостатък по на година за всеизгаряне 4и за мирна жертва вол и овен, за да ги принесете пред Господа, както и хлебен принос, омесен с елей, защото днес ще ви се яви Господ.“

5 И те донесоха пред скинията на събранието това, което беше заповядал Мойсей; и дойде целият народ и застана пред Господа. 6Мойсей рече: „Това е, което Господ заповяда да направите. И ще ви се яви славата на Господа.“ 7 a  Тогава Мойсей каза на Аарон: „Пристъпи към жертвеника и принеси жертвата си за грях и всеизгарянето си и очисти себе си и народа; принеси жертвата за народа и го очисти, както заповяда Господ.“

8 Тогава Аарон пристъпи към жертвеника и закла телето като своя жертва за грях. 9Аароновите синове му поднесоха кръвта; и той, след като натопи пръста си в кръвта, намаза роговете на жертвеника, а останалата кръв изля в подножието на жертвеника; 10тлъстината, бъбреците и булото на черния дроб от жертвата изгори на жертвеника, както Господ беше заповядал на Мойсей. 11А месото и кожата изгори на огън извън стана.

12 Закла и всеизгарянето и Аароновите синове му поднесоха кръвта, с която поръси около жертвеника. 13Тогава му донесоха всеизгарянето на части, с главата, и той ги изгори на жертвеника. 14После изми вътрешностите и краката и ги изгори на жертвеника, върху всеизгарянето.

15 Тогава принесе жертва от името на народа: взе козела, който се принасяше за народа, закла го и го принесе както преди това, като жертва за грях. 16Аарон принесе всеизгарянето, както бяха разпоредбите. 17Принесе и хлебния принос: напълни шепа от него и го изгори на жертвеника освен утринното всеизгаряне.

18 b  Закла още вола и овена, които бяха за мирна жертва от народа, и Аароновите синове му поднесоха кръвта, с която поръси около жертвеника. 19Поднесоха и тлъстините от вола, опашката, тлъстината, която покрива вътрешностите, бъбреците и булото на черния дроб на овена. 20И като сложиха тлъстините върху гръдните части, той ги изгори върху жертвеника. 21А гръдните части и дясната плешка Аарон принесе пред Господа по обичая, както беше заповядал Мойсей.

22 c  После Аарон вдигна ръце към народа и го благослови; и след като вече беше принесъл жертвата за грях, всеизгарянето и мирния принос, той слезе. 23Тогава Мойсей и Аарон влязоха в скинията на събранието; и като излязоха, благословиха народа. И славата на Господа се яви на целия народ. 24И огън излезе от Господа и изпепели всеизгарянето и тлъстината върху жертвеника. Като видя това, целият народ извика от радост и падна молитвено на земята.
Copyright information for BulCont