Luke 1

Автор на Евангелието е „Лука, възлюбеният лекар“(Кол. 4:14; Флм. 24; 2 Тим. 4:11), християнин от езичниците и ученик на ап. Павел. Авторът черпи сведения от Евангелието на Марк, но има и сходни идейни текстове с тези от Евангелието от ев. Матей. Приема се, че това Евангелие е написано по време на първия престой на ап. Павел в затвора в Рим (ок. 63 г.).

Евангелист Лука изгражда повествованието си в три части, като добавя и други сведения. Това са преди всичко части от Проповедта на планината и други поучения на Иисус Христос (6:20 – 8:3), както и обстоен разказ за последното пътуване на Спасителя за Йерусалим (9:51 – 18:14). Лука започва Евангелието с предисторията за раждането и детството на Йоан Кръстител и Иисус Христос (гл. 1 – 2), а в края описва редица явявания на възкръсналия Христос и Неговото възнесение (гл. 24).

На ев. Лука дължим множество ценни сведения, които не са включени в другите Евангелия, като притчите за добрия самарянин, за блудния син, за разумния управител, за митаря и фарисея, а също и поредица от молитви и химни (хвалебните песни на Мария: 1:46-55; на Захария: 1:68-79; на Симеон: 2:29-32), важни сведения за отношението на Спасителя към „изгубените“, социално онеправданите и презрените, жените, митарите и грешниците, ценни подробности от историята на страданията на Иисус Христос.

Лука пише Евангелието си за езичниците, адресира го към Теофил, достопочтен езичник, за да утвърди вярата му. Целта на Лука е да утвърди цялото християнско учение, предадено на новоповярвалите. В това Евангелие Иисус Христос е представен като Спасител на всички хора. Чрез Иисус Христос настъпва обрат в историята на човечеството. Той е истинският Спасител на света (2:11). Образът на Иисус Христос, обрисуван от Лука, и Неговият божествен пример и днес формират принципите на християнския морал и са в основната на личната и обществена нравственост.

Посвещение към Теофил

1 Понеже мнозина се заеха да съставят разказ за напълно известните ни събития, 2както ни ги предадоха онези, които от самото начало бяха очевидци и проповедници на словото, 3 a  затова и аз намерих за добре, след като грижливо проучих всичко отначало, поред да ти го напиша, достопочтени Теофиле, 4за да си уверен в истинността на онова, което си изучавал.

Предсказание за рождението на Йоан Кръстител

5 b  По времето на Ирод, цар на Юдея, имаше един свещеник от Авиевата смяна на име Захария. Жена му беше от рода на Аарон, а името ѝ – Елисавета. 6И двамата бяха праведни пред Бога, като във всичко следваха безукорно заповедите и наредбите на Господа. 7Те нямаха дете, понеже Елисавета не можеше да зачене, а и двамата бяха в напреднала възраст.

8 Веднъж, когато по реда на своята смяна Захария служеше пред Бога, 9 c  падна му се по жребий, както бе обичай у свещениците, да влезе в Господния храм, за да покади. 10А цялото множество народ се молеше отвън през време на каденето. 11Тогава му се яви Господен ангел, изправен отдясно на кадилния жертвеник. 12Като го видя, Захария се смути и страх го обзе. 13Но ангелът му каза: „Не бой се, Захария, защото твоята молитва бе чута и жена ти Елисавета ще ти роди син, и ще го наречеш с името Йоан; 14и ще имаш радост и веселие и мнозина ще се радват на раждането му. 15 d  Защото той ще бъде велик пред Господа; няма да пие вино и сикер и ще се изпълни със Светия Дух още от утробата на майка си; 16и ще обърне мнозина синове на Израил към техния Господ Бог; 17 e  и ще върви пред Него с духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към децата и непокорните – към разума на праведните, за да подготви народа да приеме Господа.“ 18Тогава Захария попита ангела: „По какво ще узная това? Та аз съм стар и жена ми е в напреднала възраст.“ 19 f  Ангелът му отговори с думите: „Аз съм Гавриил, служител пред Бога, и съм изпратен да говоря с тебе и да ти благовестя това; 20а то ще се изпълни в определеното време. Но понеже не повярва на думите ми, ето ти ще онемееш и няма да можеш да говориш до деня, когато това ще се сбъдне.“

21 А народът чакаше Захария и се чудеше, че се бави в храма. 22Когато той излезе, не можеше да им продума и те разбраха, че е имал видение в храма; а той им обясняваше със знаци и оставаше ням. 23След като изминаха дните на службата му, той се върна у дома си. 24След тези дни жена му Елисавета зачена; и се криеше пет месеца, като си казваше: 25„Тъй ми отреди Господ в дните, когато ме погледна милостиво, за да снеме от мене укора на хората.“

Благовестие за рождението на Иисус Христос

26 Когато Елисавета беше в шестия месец, Бог изпрати ангел Гавриил в един галилейски град, на име Назарет, 27 g  при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия род; а името на девицата беше Мария. 28 h  Ангелът влезе при нея и рече: „Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените
1:28 В някои ръкописи липсва: „благословена си ти между жените“.
.“
29А тя, като го видя, смути се от думите му и се замисли какъв е този поздрав. 30Тогава ангелът ѝ рече: „Не бой се, Мария, защото ти намери благодат у Бога; 31 j  и ето ти ще заченеш, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. 32Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния, и ще Му даде Господ Бог престола на баща Му Давид, 33 k  и ще царува над потомците на Яков за вечни времена и царството Му няма да има край.“

34 А Мария рече на ангела: „Как ще стане това, когато аз мъж не познавам?“ 35Ангелът ѝ отговори с думите: „Светият Дух ще слезе върху теб и силата на Всевишния ще те осени; затова и Святото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син. 36Ето и Елисавета, твоя сродница, и тя зачена син в старините си; и вече е в шестия месец тази, за която говореха, че не може да зачене. 37 l  Защото за Бога няма нищо невъзможно.“ 38Тогава Мария рече: „Ето аз съм покорна пред Господа. Нека ми бъде според думата ти.“И ангелът си отиде от нея.

Посещение на Мария при Елисавета

39 Още в същите дни Мария стана и бързо се запъти към един град в планинската част на Юдея. 40Там влезе в дома на Захария и поздрави Елисавета. 41Когато Елисавета чу поздрава на Мария, детето заигра в утробата ѝ, а Елисавета се изпълни със Светия Дух. 42 m  И извика с висок глас и рече: „Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба! 43И откъде ми дойде тази чест – да ме посети майката на моя Господ? 44Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, детето радостно заигра в утробата ми. 45И е блажена, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното ѝ от Господа.“

46 n  А Мария рече: „Душата ми величае Господа
47 o  и духът ми ликува заради Бога, моя Спасител,
48 p  задето Той милостиво погледна на принизеното положение на Своята слугиня
и ето отсега ще ме облажават всички поколения, защото
49 q  Всесилният стори за мене велико нещо;
името Му е свято
50 r  и Неговата милост е от род в род
за всички, които с боязън Го почитат.
51 Той вдигна силната Си ръка,
разпръсна онези, които имаха надменни помисли в сърцето си,
52 свали властници от престола
и въздигна унизени;
53 s  гладни изпълни с блага,
а богати отпрати без нищо;
54 t  взе под закрила Израил, Своя слуга,
като си спомни милостта,
55 която бе обещал на нашите прадеди –
на Авраам и потомците му за вечни времена.“

56 И Мария остана с нея около три месеца и се върна у дома си.

Рождение на Йоан Кръстител

57 А за Елисавета дойде време да ражда и тя роди син. 58Съседите и роднините ѝ чуха, че Господ е възвеличил милостта Си над нея, и се радваха заедно с нея. 59 u  На осмия ден дойдоха да обрежат детето и искаха да го нарекат Захария, по името на баща му. 60Но майка му им отговори с думите: „Не! Ще се казва Йоан.“ 61Тогава ѝ казаха: „Няма никой в рода ти, който да се нарича с това име.“ 62И питаха със знаци баща му как би искал да го нарекат. 63Той поиска дъсчица и написа: „Йоан му е името.“И всички се учудиха. 64И веднага се развързаха устата и езикът му и той проговори, като благославяше Бога. 65Тогава страх обзе всичките им съседи и те разказваха по цялата планинска област на Юдея за всичко станало. 66Всички, които чуха това, съхраниха го в сърцето си и казваха: „Какво ли ще стане от това дете?“И ръката на Господа беше с него.

Предсказание на Захария

67 И Захария, баща му, изпълнен със Светия Дух, изрече пророчески думи: 68 v  „Благословен е Господ, Бог на Израил,
задето посети и извърши изкупление на Своя народ.
69 Той издигна за нас рог на спасение
в рода на Своя слуга Давид,
70 както от древност бе възвестил чрез устата на Своите святи пророци:
71 спасение от враговете ни и от ръката на всички, които ни мразят,
72 като прояви Своята милост към прадедите ни
и си спомни Своя свят завет –
73 w  клетвата, с която Той се закле на Авраам, нашия отец,
74 да ни избави от ръката на враговете ни,
75 за да Му служим без страх
в святост и правда пред Него през всичките дни на живота си.
76 x  И ти, дете, ще се наречеш пророк на Всевишния, понеже ще вървиш пред Господа, за да приготвиш Неговите пътища.
77 y  Ти ще дадеш на народа Му да познае спасението
чрез прощаване на греховете му
78 поради великото милосърдие на нашия Бог.
То е за нас светлина, изгряла от висините,
79 z  за да просвети онези, които са в тъмнина и смъртна сянка,
и да насочи нозете ни в пътя на мира.“

80 А детето растеше и крепнеше духом. И живя в пустинята до деня, когато се яви пред народа на Израил.
Copyright information for BulCont