Luke 11

Учението на Иисус Христос за молитвата

Мт. 6:9-15 ; 7:7-14

1 Веднъж Иисус се молеше на едно място. Когато свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: „Господи, научи ни да се молим, както и Йоан научи учениците си.“ 2 a  А Той им отвърна: „Когато се молите, казвайте: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята
11:2 В някои ръкописи Господнята молитва е предадена съкратено.
,
3насъщния ни хляб давай ни всеки ден, 4и прости на нас греховете ни, защото и ние сами прощаваме на всеки наш длъжник и не ни подлагай на изкушение, но ни избави от лукавия“.“

5 c  След това им каза: „Да речем, че някой от вас има приятел и отива при него посреднощ, и му казва: „Приятелю, дай ми назаем три хляба, 6защото един приятел ми дойде от път и нямам какво да му сложа.“ 7А онзи отвътре му отговаря: „Не ме безпокой, вратата е вече заключена, а децата ми са с мене в леглото, не мога да стана и да ти дам“. 8Но Аз ви казвам: дори той и да не стане, за да му даде, понеже му е приятел, все пак заради неговата настойчивост ще стане и ще му даде, колкото иска.

9 d  Затова ви казвам: искайте и ще ви се даде; търсете и ще намерите; хлопайте и ще ви се отвори; 10защото всеки, който иска, получава, и който търси, намира, и на този, който хлопа, ще се отвори. 11И кой баща от вас, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия вместо риба, 12или ако поиска яйце, ще му даде скорпион? 13И тъй, ако вие, колкото и да сте греховни, умеете да давате добри неща на децата си, то колко повече Небесният Отец ще даде Светия Дух на онези, които Му искат.“

Божествената власт на Иисус Христос

Мт. 12:22-30 ; Мк. 3:20-27

14 e  Веднъж Той изгони бяс на немотата; когато бесът излезе, немият човек проговори. И народът се смая. 15Но някои от тях рекоха: „Той изгонва бесове със силата на Веелзевул, бесовския княз.“ 16 f  А други, за да Го изкушат, искаха от Него знамение от небето. 17Но Той знаеше техните помисли и им каза: „Всяко царство, разделено на части една против друга, запустява; и дом, разделен от вражда, пропада. 18Казвате, че Аз чрез силата на Веелзевул изгонвам бесовете. Но ако Сатаната сам воюва против себе си, как може тогава да устои царството му? 19При това ако Аз чрез силата на Веелзевул изгонвам бесовете, синовете ви чрез кого ги изгонват? Затова те ще ви бъдат съдии. 20Но ако Аз чрез Божия пръст изгонвам бесовете, тогава наистина сред вас е дошло Божието царство. 21Когато силен човек брани с оръжие своя дом, тогава имотът му е в безопасност. 22Но когато някой по-силен от него го нападне и го победи, взима всичкото му оръжие, на което той се е надявал, и разпределя отнетата плячка. 23 g  Който не е с Мене, той е против Мене. Който не събира с Мене, той разпилява.

Завръщане на нечистия дух

Мт. 12:43-45

24 h  Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, търси покой и като не намира, казва: „Ще се върна в моя дом, откъдето излязох.“ 25И той идва, намира го пометен и нареден. 26Тогава отива и довежда други седем духа, по-зли от него. Те влизат и заживяват там. И сега на този човек му става по-лошо, отколкото преди.“

Истинското блаженство

27 Докато Той говореше това, една жена от народа възкликна с висок глас: „Блажена е утробата, която Те е носила, и гърдите, от които си сукал!“ 28А Той рече: „Да, но блажени са и тези, които слушат Божието слово и го спазват.“

Знамението на пророк Йона

Мт. 12:38-42 ; Мк. 8:12

29 i  Когато народът взе да се събира около Него, Той заговори: „Лукав е днешният род! Иска знамение, но знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона. 30 j  Защото, както Йона беше знамение за ниневийците, тъй и Синът човешки ще бъде за този род. 31 k  Южната царица ще се яви в Съда с хората от този род и ще ги осъди, защото тя дойде от край земя, за да чуе мъдростта на Соломон. А ето – тук стои Един, Който е повече от Соломон. 32Мъжете от Ниневия ще се явят в Съда с този род и ще го осъдят, защото те се покаяха от проповедта на Йона. А ето – тук стои Един, Който е повече от Йона.

Светлината на тялото

Мт. 5:15 ; 6:22-23

33 l  Никой, когато запали светило, не го поставя на скрито място, нито под крина, а на светилник, за да виждат светлината онези, които влизат.

34 m  Окото е светило за тялото. Затова когато твоето око бъде чисто, и цялото ти тяло ще бъде изпълнено със светлина; а когато е лукаво, и тялото ти ще бъде изпълнено с тъмнина. 35Затова гледай светлината у тебе да не бъде тъмнина. 36И тъй, ако цялото ти тяло е светло, без частица тъмнина, тогава то цялото ще свети, сякаш те осветява сиянието на светило.“

Упреци към фарисеите и законоучителите

Мт. 23:1-36 ; Мк. 12:38-40

37 n  Докато Иисус говореше, един фарисей Го покани да обядва с него. Той отиде и седна на трапезата. 38 o  А фарисеят се учуди, като видя, че Той не си уми ръцете преди обяда. 39Но Господ му рече: „Наистина вие, фарисеите, измивате чашата и паницата отвън, но отвътре сте пълни с алчност и лукавство. 40Безумци, нима Този, Който сътвори външното, не сътвори и вътрешното? 41Затова дайте милостиня онова, което е вътре, и всичко ще ви бъде чисто. 42 p  Но, горко ви, фарисеи, защото давате десятък от джоджен, седефче и всякакъв зеленчук, а немарите за справедливостта и Божията любов. Това трябваше да правите, без онова да пренебрегвате. 43 q  Горко ви, фарисеи, защото обичате предното място в синагогите и поздрави по тържищата. 44Горко ви, защото сте като гробове, които не личат и по които хората ходят, без да знаят, че ги сквернят.“

45 Тогава един от законоучителите Му рече: „Учителю, като говориш това, Ти и нас обиждаш.“ 46 r  Но Той отвърна: „Горко и на вас, законоучителите, защото товарите хората с мъчни за носене бремена, а самите вие и с пръст не ги докосвате. 47 s  Горко ви, защото зидате гробници на пророците, които вашите прадеди избиха. 48С това свидетелствате за делата на прадедите си и ги одобрявате, защото те избиха пророците, а вие им зидате гробници. 49Това предсказа и Божията премъдрост: „Ще им изпратя пророци и апостоли и едни от тях ще убият, а други ще прогонят.“ 50И от това поколение ще се търси вина за кръвта на всички пророци, пролята от сътворението на света – 51 t  от кръвта на Авел до кръвта на Захария, убит между жертвеника и храма. Да, казвам ви: ще се търси вина от това поколение. 52Горко ви, законоучители, защото обсебихте ключа към познанието: сами не влязохте и на влизащите попречихте.“

53 u  И когато Иисус си тръгна оттам, книжниците и фарисеите изпаднаха в ярост и взеха да Го предизвикват с много въпроси, 54като Го дебнеха и гледаха да Го уловят в някоя дума, за да Го обвинят.
Copyright information for BulCont