Luke 17

Наставления към учениците

Мт. 18:6-7 , 15 , 21-22 ; Мк. 9:42

1 a  Иисус рече на учениците Си: „Не е възможно да не дойдат изкушения, но горко на онзи, чрез когото идват. 2За него е по-добре да му окачат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морето, отколкото да съблазни един от тези, малките. 3 b  Бъдете внимателни към себе си!

Ако съгреши брат ти, укори го, и ако се покае, прости му.
4И ако седем пъти на ден съгреши против тебе и седем пъти се обърне към тебе и каже: „Разкайвам се“– прости му!“

5 Тогава апостолите рекоха на Господ: „Укрепи у нас вярата!“ 6 c  А Господ отвърна: „Ако имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тази черница: „Изтръгни се и се посади в морето“, и тя би ви послушала.

7 Кой от вас, когато се завърне от полето негов слуга – орач или овчар, ще му рече веднага: „Върви, седни на трапезата“? 8Няма ли да му рече: „Приготви да вечерям, препаши се и ми шетай, докато ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш“? 9Нима ще благодари на слугата си, че е изпълнил заповедта? Не мисля. 10Тъй и вие, когато изпълните всичко, което ви е заповядано, казвайте: „Ние сме негодни слуги; извършихме това, което бяхме длъжни да извършим“.“

Излекуване на десет прокажени

11 d  На път за Йерусалим Иисус минаваше между Самария и Галилея.

12 Когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет прокажени. Те се спряха отдалеч 13и с висок глас извикаха: „Иисусе, Учителю, смили се над нас!“ 14 e  Той ги видя и им рече: „Идете, покажете се на свещениците!“И докато отиваха, те се очистиха от проказата. 15Един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас, 16и падна по лице пред нозете Му, като Му благодареше. А той беше самарянин. 17Тогава Иисус рече: „Нали десетимата се очистиха? А къде са останалите деветима? 18Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат слава на Бога, освен този другородец.“ 19 f  И му рече: „Стани, иди си! Твоята вяра те спаси.“

За идването на Божието царство

Мт. 24:23-28 , 37-41

20 g  Попитан от фарисеите кога ще дойде Божието царство, Иисус им отговори: „Божието царство няма да дойде така, че да бъде забелязано по външни знаци, 21нито ще рекат: „Ето тук е, или пък там.“Защото, ето Божието царство е вътре у вас
17:21 Или: „сред вас.“
.“
22Тогава каза на учениците Си: „Ще дойде време, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина човешки, но няма да видите. 23 i  И ще ви кажат: „Ето тук е или там е!“Но вие не ходете след тях и не Го търсете! 24 j  Защото, както светкавицата блясва от единия до другия край на небето, тъй ще бъде и Синът човешки в Своя ден. 25 k  Но преди това Той трябва да понесе много страдания и да бъде отхвърлен от това поколение. 26 l  m  И както беше в дните на Ной, така ще бъде и в дните на Сина човешки: 27 n  ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до онзи ден, в който Ной влезе в ковчега. Тогава дойде потопът и погуби всички. 28 o  Или както беше в дните на Лот: ядяха и пиеха, купуваха и продаваха, садяха и строяха. 29Но в деня, в който Лот напусна Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. 30Тъй ще бъде и в деня, когато се яви Синът човешки. 31 p  В този ден ако някой бъде на покрива, а нещата му – в къщи, да не слиза да ги взима! Ако пък някой е на полето, да не се обръща назад! 32 q  Спомняйте си за жената на Лот! 33 r  Който поиска да спаси живота си, ще го погуби; а който го погуби, ще го спаси. 34 s  Казвам ви: в онази нощ двама ще бъдат в една постеля – единия ще вземат, а другия ще оставят. 35Две жени ще мелят заедно: едната ще вземат, а другата ще оставят. 36Двама ще бъдат на нива: единия ще вземат, а другия ще оставят
17:36 В някои ръкописи 17:36 липсва.
.“
37 u  Те го попитаха: „Къде ще е това, Господи?“А Той им рече: „Където бъде трупът, там ще се съберат и орлите.“
Copyright information for BulCont