Luke 20

За властта на Иисус Христос

Мт. 21:23-27 ; Мк. 11:27-33

1 a  Един ден, когато Иисус поучаваше народа в храма и благовестеше, първосвещениците, книжниците и народните стареи застанаха около Него 2и попитаха: „Кажи ни, с каква власт вършиш това? Кой Ти е дал тази власт?“ 3Той им отговори с думите: „Ще ви питам и Аз нещо. Кажете Ми: 4Йоановото кръщение от небето ли беше или от хората?“ 5А те обсъждаха помежду си и казваха: „Ако речем: „от небето“, ще каже: „а защо не му повярвахте?“ 6Ако пък речем: „от хората“, целият народ ще ни избие с камъни, защото са убедени, че Йоан бе пророк.“ 7И отговориха: „Не знаем откъде беше.“ 8Иисус им рече: „И Аз няма да ви кажа с каква власт върша това.“

Притча за злите лозари

Мт. 21:33-46 ; Мк. 12:1-12

9 b  И започна да говори пред народа тази притча: „Един човек насади лозе, предаде го на лозари и замина за дълго време. 10А когато дойде времето, изпрати при лозарите един слуга, за да му дадат от плода на лозето. Но лозарите го набиха и го отпратиха с празни ръце. 11Изпрати и друг слуга; но те и на него сториха зло, като го набиха и отпратиха с празни ръце. 12Изпрати и трети; но те и него изпораниха и пропъдиха. 13Тогава господарят на лозето си рече: „Какво да направя? Ще пратя любимия си син. Навярно като го видят, ще се засрамят.“ 14Но лозарите, като го видяха, си рекоха: „Този е наследникът; хайде да го убием, за да стане наследството му наше!“ 15И като го изведоха извън лозето, го убиха. И тъй, какво ще им направи господарят на лозето? 16Ще дойде и ще погуби лозарите, а лозето ще даде на други.“

А онези, като чуха това, рекоха: „Дано не стане!“
17 c  Но Иисус ги погледна и каза: „Тогава какво означава написаното: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. 18 d  Всеки, който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже.“

19 e  Тогава първосвещениците и книжниците поискаха да сложат ръка на Него, защото разбраха, че за тях каза тази притча, но се бояха от народа.

За плащане на данък на императора

Мт. 22:15-22 ; Мк. 12:13-17

20 f  Те търсеха сгоден случай и изпратиха съгледвачи, които да Го уловят в някоя дума, като се представят за благочестиви, и да Го предадат на съд под властта на управителя. 21И Го запитаха с думите: „Учителю, знаем, че е истина, което говориш и учиш, и че не се влияеш от никого, а вярно поучаваш за Божия път. 22Право ли е да даваме данък на кесаря или не?“ 23Но Той усети тяхното лукавство и им рече: „Защо Ме изкушавате
20:23 В някои ръкописи липсва: „Защо Ме изкушавате?“
?
24Покажете Ми един динарий! Чий е този образ и надпис?“Те отговориха: „На кесаря.“ 25 h  Тогава Иисус им каза: „Като е тъй, отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ 26И като не можаха да Го уловят в някоя дума пред народа, учудени от отговора Му, млъкнаха.

За възкресението на мъртвите

Мт. 22:23-33 ; Мк. 12:18-27

27 i  j  Тогава дойдоха някои от садукеите, които отричат, че има възкресение, и Го попитаха: 28 k  „Учителю, Мойсей ни е написал: „Ако някой женен умре бездетен, неговият брат да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.“ 29И тъй, имаше седем братя. Първият, след като взе жена, умря бездетен. 30Вторият взе тази жена; и той умря бездетен. 31Взе я третият, така и седмината, но умряха, без да оставят деца. 32След всички умря и жената. 33И тъй, на кого от тях ще бъде тя жена в деня на възкресението? Понеже и седмината я имаха за жена.“

34 А Иисус им отвърна: „Хората на този свят се женят и се омъжват. 35Но онези, които се оказаха достойни да възкръснат от мъртвите и да живеят в новия свят, нито се женят, нито се омъжват. 36Те вече и да умрат не могат, защото ще живеят като ангели. И понеже са синове на възкресението, те са Божии синове. 37 l  А че мъртвите ще възкръснат, спомена и Мойсей, когато говореше за случилото се при къпината и каза, че Господ е Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков. 38 m  Но Бог не е Бог на мъртви, а на живи; защото за Него всички са живи.“

39 n  На това някои от книжниците отговориха: „Учителю, добре рече!“ 40И не смееха вече да Го питат за нищо.

Иисус Христос и Давид

Мт. 22:41-46 ; Мк. 12:35-37

41 o  А Иисус се обърна към тях с думите: „Как тъй говорят, че Христос е Давидов син? 42 p  Нали сам Давид казва в книгата на псалмите: „Господ рече на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, 43 q  докато поставя Твоите врагове за подножие на нозете Ти.“ 44И тъй, Давид Го нарича Господ; как тогава Той Му е син?“

Предпазване от лошия пример на книжниците

Мт. 23:1-36 ; Мк. 12:38-40

45 r  И докато целият народ слушаше, Иисус каза на учениците Си: 46„Пазете се от книжниците, на които им харесва да ходят пременени, обичат поздрави по улиците, предни места в синагогите и почетни места по гощавките, 47които изпояждат имота на вдовиците и лицемерно дълго се молят. Те ще получат по-тежка присъда!“
Copyright information for BulCont