Luke 22

Предателството на Юда

Мт. 26:1-5 , 14-16 ; Мк. 14:1-2 , 10-11 ; Йн. 11:45-53

1 a  b  Наближаваше празникът Безквасници, наречен Пасха. 2 c  А първосвещениците и книжниците търсеха как да погубят Иисус, защото се бояха от народа.

3 Тогава Сатаната влезе в Юда, наричан Искариот, който се числеше към дванадесетте ученици. 4И той отиде и се наговори с първосвещениците и водачите на стражата как да им Го предаде. 5Те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари. 6Той им обеща и търсеше сгодно време да им Го предаде, но незабелязано от народа.

Тайната вечеря

Мт. 26:17-30 ; Мк. 14:12-26 ; Йн. 13:1-30

7 d  И настана денят Безквасници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне. 8Тогава Иисус изпрати Петър и Йоан, като им рече: „Идете и пригответе пасхалната вечеря, която трябва да ядем.“ 9Те Го попитаха: „Къде искаш да я приготвим?“ 10Той им отговори: „Ето щом влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, където влезе, 11и кажете на стопанина на къщата: „Учителят те пита: къде е стаята, в която ще ям пасхалната вечеря с учениците Си?“ 12И той ще ви покаже голяма горна стая, постлана; там пригответе.“ 13 e  Те отидоха и намериха всичко, както им бе казал, и приготвиха пасхалната вечеря.

14 f  Когато настана часът, Иисус седна на трапезата заедно с дванадесетте апостоли; 15и им рече: „От сърце пожелах да ям с вас тази пасхална вечеря, преди да пострадам. 16Защото казвам ви, няма вече да я ям, докато тя не се извърши в Божието царство.“ 17И като взе чашата, благодари и рече: „Вземете я и разделете помежду си; 18защото казвам ви, няма да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.“ 19И като взе хляб, благодари, разчупи го и им даде, казвайки: „Това е Моето тяло, което се дава за вас. Правете това за Мой спомен.“ 20 g  Също и след вечерята, като взе чашата, рече: „Тази чаша е Новият завет, осветен с Моята кръв, която се пролива за вас.

21 h  i  Но ето ръката на онзи, който Ме предава, е с Мене на трапезата. 22И тъй, Синът човешки отива, както е определено. Но горко на онзи човек, чрез когото бива предаден.“ 23Тогава те започнаха да се питат помежду си, кой ще да е онзи от тях, който ще извърши това.

Спор за първенство сред учениците

24 j  k  А помежду им възникна спор кой от тях да бъде смятан за по-голям. 25Иисус им рече: „Царете на езичниците са техни господари, а онези, които владеят, се наричат благодетели. 26 l  Но при вас да не е така: нека по-големият между вас да бъде като по-малкия, а който началства, да бъде като онзи, който слугува. 27Защото кой е по-голям: който седи на трапезата или който слугува? Не е ли онзи, който седи? А ето Аз съм сред вас, за да ви служа.

28 Но вие сте тези, които устояхте с Мене в Моите изпитания. 29И както Моят Отец Ми завеща царство, така и Аз завещавам на вас – 30 m  да ядете и пиете на трапезата Ми в Моето царство. И ще седнете на престоли, за да съдите дванадесетте колена на Израил.“

Предсказание за отричането на апостол Петър

Мт. 26:31-35 ; Мк. 14:27-31 ; Йн. 13:36-38

31 n  o  И Господ рече: „Симоне, Симоне! Ето Сатаната поиска да ви сее като пшеница. 32Но Аз се молих за тебе да не отслабне вярата ти. И ти, когато отново се обърнеш към Мене, подкрепи братята си.“ 33Той Му каза: „Господи, с Тебе съм готов да отида и в тъмница, и на смърт!“ 34 p  Но Иисус му отговори: „Казвам ти, Петре, няма да пропее днес петел, преди ти три пъти да се отречеш, че Ме познаваш.“

Подготовка на учениците за настъпващите събития

35 q  А на учениците рече: „Когато ви изпратих без кесия, без торба и без обуща, останахте ли лишени от нещо?“Те отговориха: „От нищо.“ 36Тогава им рече: „Но сега, който има кесия, нека я вземе, тъй също и торба; а който няма, нека продаде дрехата си и да купи нож. 37 r  Защото, казвам ви, че написаното, което гласи: „И към престъпниците бе причислен“– трябва да се изпълни върху Мене. Това, което се отнася до Мене, върви към своя край.“ 38Те рекоха: „Господи, ето тук има два ножа.“Той им отвърна: „Достатъчни са.“

Иисус Христос в Гетсиманската градина

Мт. 26:36-46 ; Мк. 14:32-42

39 s  t  И като излезе, тръгна, както обикновено, за Елеонската планина. След Него тръгнаха и учениците Му. 40Като дойде на мястото, рече им: „Молете се да не попаднете в изкушение.“ 41И Той се отдели от тях на един хвърлей камък и като коленичи, започна да се моли с думите: 42 u  „Отче, да би поискал да отклониш от Мене тази чаша! Но нека бъде не Моята воля, а Твоята.“ 43И Му се яви ангел от небето, който Го подкрепяше. 44Обзет от вътрешно страдание, още по-усърдно се молеше, а потта Му беше като кървави капки, падащи на земята. 45Като стана от молитва, дойде при учениците Си и ги намери заспали от тъга. 46И им рече: „Защо спите? Станете и се молете, за да не попаднете в изкушение!“

Залавяне на Иисус Христос

Мт. 26:47-56 ; Мк. 14:43-50 ; Йн. 18:3-11

47 v  w  Докато Той още говореше, яви се тълпа, а пред нея вървеше един от дванадесетте, наричан Юда. Той се приближи към Иисус, за да Го целуне за поздрав; понеже такъв знак им бе дал: „Когото целуна, Той е.“ 48А Иисус му каза: „Юда, с целуване ли предаваш Сина човешки?“ 49Като видяха какво ще стане, тези, които бяха с Него, Му рекоха: „Господи, да ударим ли с нож?“ 50И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. 51Но Иисус отвърна: „Стойте! Спрете!“И като се допря до ухото му, го изцели.

52 А на първосвещениците, на водачите на храмовата стража и на стареите, които бяха надошли против Него, Иисус рече: „Като срещу разбойник сте излезли с ножове и тояги, за да Ме хванете! 53 x  Всеки ден бях с вас в храма и не вдигнахте ръка срещу Мене. Но сега е вашият час и властта на мрака.“

Отричане на апостол Петър

Мт. 26:57-58 , 69-75 ; Мк. 14:53-54 , 66-72 ; Йн. 18:12-18 , 25-27

54 y  Като Го хванаха, поведоха Го и Го въвлякоха в дома на първосвещеника. А Петър ги следваше отдалеч. 55Когато накладоха огън сред двора и седнаха около него, и Петър седна между тях. 56Една слугиня, като го видя седнал срещу светлината, взря се в него и рече: „И този беше с Него.“ 57Но той се отрече от Него и каза: „Жено, не Го познавам.“ 58След малко друг един, като го видя, рече: „И ти си от тях.“Но Петър отвърна: „Човече, не съм.“ 59А като измина около час, друг някой взе да твърди: „Наистина, и този беше с Него, защото е галилеец.“ 60Петър отвърна: „Човече, не зная какво говориш.“И веднага, докато той още говореше, пропя петел. 61 z  Тогава Господ се обърна и погледна към Петър. И Петър си спомни думите, казани му от Господ: „Преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.“ 62И като излезе вън, горчиво заплака.

Обругаване на Иисус Христос

Мт. 26:67-68 ; Мк. 14:65

63 aa  А мъжете, които държаха Иисус, взеха да Го ругаят и да Го бият. 64И като закриха лицето Му, удряха Го и питаха: „Отгатни, кой Те удари?“ 65И много други хули говореха против Него.

Иисус Христос пред синедриона

Мт. 26:59-66 ; Мк. 14:55-64 ; Йн. 18:19-24

66 А когато се съмна, народните стареи, първосвещениците и книжниците се събраха и Го въведоха в техния синедрион 67с думите: „Ако Ти си Христос, кажи ни!“Той им отговори: „Ако ви кажа, няма да повярвате. 68Ако пък ви попитам, няма да отговорите, нито ще Ме пуснете. 69 ab  Но отсега Синът човешки ще седне отдясно на Божията сила.“ 70Тогава всички рекоха: „И тъй, Ти ли си Синът Божий?“Той им отговори: „Вие казвате – Аз съм.“ 71А те рекоха: „Какво свидетелство ни трябва още? Ние сами го чухме от устата Му.“
Copyright information for BulCont