Luke 23

Отвеждане на Иисус Христос при Пилат

Мт. 27:1-2 , 11-14 ; Мк. 15:1-5 ; Йн. 18:28-38

1 a  b  Тогава цялото множество хора се вдигна и поведоха Иисус при Пилат. 2 c  И започнаха да Го обвиняват с думите: „Намерихме, че Този развращава народа ни и забранява да се плаща данък на кесаря, като казва за Себе Си, че бил Царят Христос.“ 3А Пилат Го попита: „Ти ли си Царят на юдеите?“Иисус му отговори: „Ти сам го казваш.“ 4 d  Тогава Пилат се обърна към първосвещениците и народа: „Аз не намирам никаква вина у Този Човек.“ 5Но те продължаваха да настояват и казваха, че Той бунтува народа, като поучава по цяла Юдея, започвайки от Галилея, та дотук.

Изпращане на Иисус Христос при Ирод

6 e  Пилат, като чу това, попита дали Човекът е галилеец. 7И като разбра, че е подвластен на Ирод, изпрати Го при Ирод, който по това време също беше в Йерусалим.

8 f  А Ирод, като видя Иисус, много се зарадва, понеже отдавна желаеше да го види. Той беше слушал за Него и се надяваше да види някое чудо, което Той ще извърши. 9Той Му задаваше много въпроси, но Иисус нищо не му отговаряше. 10Присъстваха и първосвещениците и книжниците, които яростно Го обвиняваха. 11А Ирод, след като Го унизи и подигра заедно с войниците си, облече Го във великолепна дреха и Го отпрати отново при Пилат. 12И в този ден Пилат и Ирод станаха приятели помежду си, понеже преди бяха враждебни един към друг.

Осъждане на Иисус Христос на смърт

Мт. 27:15-26 ; Мк. 15:6-15 ; Йн. 18:39-19:16

13 g  А Пилат, като повика първо-свещениците, началниците и народа, 14 h  им каза: „Доведохте ми Този Човек, понеже развращавал народа. И ето аз Го разпитах пред вас и не намерих у Този Човек никаква вина за онова, в което Го обвинявате. 15А и Ирод не намери, защото Го изпратих и при него. Явно Той не е извършил нищо, което заслужава смърт. 16Затова след като Го накажа, ще Го пусна.“ 17А по обичай трябваше да им пуска за празника един затворник.

18 i  j  Но целият народ закрещя: „Този Го махни, а ни пусни Варава!“ 19А Варава беше хвърлен в тъмница заради бунт, станал в града, и убийство. 20Пилат отново заговори, понеже желаеше да пусне Иисус. 21Но те крещяха: „Разпъни Го! Разпъни!“ 22 k  Тогава за трети път им рече: „Но какво зло е сторил Той? Не намерих у Него нищо, което да заслужава смърт. Затова след като Го накажа, ще Го пусна.“ 23Но те продължаваха със силни викове да искат Той да бъде разпънат. И техните викове, подкрепяни от първосвещениците, надделяха.

24 И Пилат реши да бъде, както те искат. 25Пусна хвърления в тъмница за бунт и убийство, когото те искаха, а Иисус предаде на волята им.

Разпъване на Иисус Христос

Мт. 27:32-44 ; Мк. 15:21-32 ; Йн. 19:17-27

26 l  А когато Го поведоха, хванаха някой си Симон Киринеец, който идваше от нива, и сложиха върху него кръста, за да го носи след Иисус. 27Следваше Го голямо множество народ и жени, които плачеха и ридаеха за Него. 28А Иисус се обърна към тях и рече: „Дъщери йерусалимски, не плачете за Мене, а плачете за себе си и за децата си. 29Понеже наближават дни, когато ще се каже: „Блазе на бездетните, на утроби неродили и на гърди некърмили!“ 30 m  Тогава ще започнат да казват на планините: „Паднете върху нас!“, и на хълмовете: „Затрупайте ни!“ 31Защото, ако това правят със зеленото дърво, как ще постъпят със сухото?“

32 Водеха и двама злодеи, за да бъдат погубени с Него.

33 n  И когато отидоха на мястото, наречено Лобно, там разпънаха Него и злодеите – единия отдясно, а другия отляво. 34 o  Тогава Иисус рече: „Отче, прости им! Те не знаят какво правят.“А те хвърлиха жребий, за да разделят дрехите Му. 35 p  Народът стоеше и гледаше. Началниците също се присмиваха и говореха: „Други спаси, нека спаси Себе Си, ако Той е Христос, Божият избраник.“ 36 q  И войниците Му се подиграваха, като идваха до него, поднасяха Му оцет и 37казваха: „Ако Ти си Царят на юдеите, спаси Себе Си.“ 38А над Него имаше надпис с гръцки, латински и еврейски букви
23:38 В някои ръкописи липсва: „с гръцки, латински и еврейски букви“.
: „Този е Царят на юдеите“.
39Един от разпънатите злодеи започна да Го хули с думите: „Ако Ти си Христос, спаси Себе Си и нас!“ 40А другият му отвърна с укор: „Нима и от Бога не се боиш, щом като си осъден на същото! 41Спрямо нас е справедливо, защото получаваме заслуженото според делата си. А Този нищо лошо не е сторил.“ 42И казваше на Иисус: „Спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството Си!“ 43А Иисус му отговори: „Истината ти казвам: днес ще бъдеш с Мене в рая.“

Кръстна смърт на Иисус Христос

Мт. 27:45-56 ; Мк. 15:33-41 ; Йн. 19:28-30

44 s  t  Беше вече около шестия час и настана мрак по цялата земя до деветия час. 45Слънцето потъмня, а храмовата завеса се раздра по средата. 46 u  Тогава Иисус извика с висок глас: „Отче! В Твоите ръце предавам духа Си.“И като каза това, издъхна.

47 v  А стотникът, като видя станалото, прослави Бога и рече: „Наистина, Този Човек е бил праведник.“ 48Целият народ, който се беше събрал на това зрелище и видя станалото, си тръгна, удряйки се в гърди, окайвайки се.

49 w  А всичките Му познати стояха надалеч и гледаха това заедно с жените, които Го съпровождаха от Галилея.

Снемане на Иисус Христос от кръста и погребението Му

Мт. 27:57-61 ; Мк. 15:42-47 ; Йн. 19:38-42

50 x  Имаше един човек на име Йосиф, от юдейския град Ариматея. Той беше съветник, добър и справедлив, 51и очакваше Божието царство, не се беше съгласил с решенията и деянията на юдеите. 52Той дойде при Пилат и измоли тялото на Иисус. 53И като Го сне, обви Го в плащаница и Го положи в гроб, изсечен в скала, където никой още не бе полаган. 54Този ден беше петък и настъпваше събота.

55 След Йосиф вървяха жените, които бяха дошли с Иисус от Галилея. Те видяха гроба и как бе положено тялото Му. 56 y  Когато се върнаха, приготвиха благовония и миро. И в съботата си починаха, както повелява Законът.
Copyright information for BulCont