Luke 9

Изпращане на дванадесетте апостоли

Мт. 10:5-15 ; Мк. 6:7-13

1 a  И като свика дванадесетте Си ученици, Иисус им даде власт над всички бесове и сила да лекуват болести. 2След това ги изпрати да проповядват Божието царство и да изцеляват болни. 3 b  На тях Той рече: „Не си вземайте нищо за път, ни тояга, ни торба, ни хляб, ни сребро, нито пък две дрехи. 4И в която къща влезете, там отсядайте и оттам потегляйте на път. 5 c  И ако не ви приемат, като излизате от този град, отърсете и праха от нозете си за свидетелство срещу тях.“ 6Те тръгнаха и ходеха по селата, като благовестяха и лекуваха навред.

Ирод и Иисус Христос

Мт. 14:1-12 ; Мк. 6:14-16

7 d  Четвъртовластникът Ирод чу за всичко станало и недоумяваше. Защото едни казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите; 8 e  други пък – че Илия се е явил, а някои – че един от древните пророци е възкръснал. 9 f  Тогава Ирод рече: „Йоан аз обезглавих; кой ли ще е Този, за Когото чувам такива неща?“И търсеше случай да Го види.

Чудодейното нахранване на пет хиляди души

Мт. 14:13-21 ; Мк. 6:30-44 ; Йн. 6:1-14

10 g  Когато апостолите се завърнаха, разказаха на Иисус какво са извършили. Той ги взе със Себе Си и се отдалечи в уединено място при един град, наречен Витсаида. 11Но народът, като узна, тръгна след Него. Тогава Той ги прие и разговаряше с тях за Божието царство и изцеляваше онези, които имаха нужда от изцеление.

12 А денят вече преваляше. И дванадесетте ученици се приближиха до Него и Му рекоха: „Разпусни народа, за да отиде в околните села и колиби да нощува и да намери храна, понеже тук сме на пусто място.“ 13 h  Но Иисус им отговори: „Дайте им вие да ядат.“Те Му казаха: „Ние нямаме повече от пет хляба и две риби – освен ако отидем да купим храна за всички тези хора.“ 14Защото те бяха около пет хиляди души. Но Той рече на учениците Си: „Сложете ги да насядат в групи по петдесет.“ 15Така и сториха и сложиха всички да насядат. 16Тогава Той взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови ги, разчупи и даде на учениците да сложат на народа. 17И всички ядоха и се наситиха. След това вдигнаха останалите къшеи – дванадесет кошници.

Петър обявява кой е Иисус

Мт. 16:13-19 ; Мк. 8:27-29

18 i  Веднъж когато Иисус се молеше насаме и учениците бяха с Него, Той ги попита: „За кого Ме смята народът?“ 19 j  Те отговориха: „Едни за Йоан Кръстител, други за Илия, други пък мислят, че един от древните пророци е възкръснал.“ 20 k  Тогава им каза: „А вие за кого Ме смятате?“Петър отговори: „За Христос, изпратен от Бога.“

21 Но Той строго им заповяда на никого да не говорят за това, 22 l  като каза: „Синът човешки трябва да изтърпи много, да бъде отхвърлен от първосвещениците, стареите и книжниците, да бъде убит и да възкръсне на третия ден.“

Следване на Иисус Христос

Мт. 16:20-28 ; Мк. 8:30-9:1

23 m  n  И на всички говореше: „Ако някой иска да бъде Мой ученик, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и Ме следва. 24 o  Защото който иска да спаси живота си, ще го загуби, а който загуби живота си заради Мене, той ще го спаси. 25Или каква полза за човека, ако придобие целия свят, а себе си погуби или си причини страдания. 26 p  Защото който се срамува от Мене и от думите Ми, от него ще се срамува и Синът човешки, когато дойде в Своята слава и в славата на Своя Отец и на светите ангели. 27Истината ви казвам: тук стоят някои, които ще доживеят да видят Божието царство.“

Преображение на Иисус Христос

Мт. 17:1-8 ; Мк. 9:2-10

28 q  Около осем дена след като изрече тези думи, Иисус взе със Себе Си Петър, Йоан и Яков и се изкачи на планината да се помоли. 29И докато се молеше, видът на лицето Му се измени и дрехата Му стана бяла и заблестя. 30И ето двама мъже заговориха с Него – Мойсей и Илия, 31които се явиха в слава и говореха за смъртта Му, с която щеше да свърши в Йерусалим. 32А Петър и онези, които бяха с него, ги бе налегнал сън. Но като се събудиха, видяха славата Му и двамата мъже, които стояха с Него. 33И когато те вече се отделяха от Него, Петър рече на Иисус: „Учителю, добре е да бъдем тук, да направим три сенника: един за Тебе, един за Мойсей и един за Илия“– без да знаеше какво говори. 34Докато изричаше тези думи, яви се облак и ги засени. И Те се уплашиха, щом влязоха в облака. 35 r  И от облака се чу глас, който казваше: „Този е Моят възлюбен Син. Него слушайте!“ 36И когато се чу този глас, Иисус бе останал сам. Те замълчаха и на никого не разказаха тогава какво бяха видели.

Излекуване на момче, обладано от нечист дух

Мт. 17:14-18 ; Мк. 9:14-27

37 s  На следващия ден, когато те слязоха от планината, ги посрещна много народ. 38И ето някой от народа извика: „Учителю, моля Те, погледни сина ми, понеже ми е едничък. 39Дух го обзема и той изведнъж закрещява, кара го да се гърчи с пяна на уста и едва след много мъки го оставя. 40Аз молих Твоите ученици да го изгонят, но те не можаха.“ 41 t  А Иисус отвърна: „Роде невярващ и развратен, докога ще съм с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тук.“ 42И докато той идваше, бесът го повали и взе да го тръшка. Тогава Иисус се скара на нечистия дух, изцели момчето и го предаде на баща му. 43 u  И всички се смаяха пред Божието величие.

Предсказание за съда

Мт. 17:22-23 ; Мк. 9:30-32

Докато цялото множество се чудеше на всичко, което Той вършеше, Иисус рече на учениците Си:
44„Чуйте внимателно тези думи: Синът човешки ще бъде предаден в човешки ръце.“ 45Но те не разбраха изреченото. То бе скрито за тях, за да не го проумеят; а и те се бояха да Го попитат за това.

Спор между учениците за първенство

Мт. 18:1-5 ; Мк. 9:33-37

46 v  w  Тогава им дойде мисъл: „Кой от тях ще да е по-голям?“ 47Иисус, като разбра мисълта на сърцето им, взе едно дете, постави го до Себе Си 48 x  и им рече: „Който приеме това дете в Мое име, Мене приема; а който приеме Мене, приема Този, Който Ме е изпратил. Защото, който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям.“

„Който не е против вас, той е за вас“

Мк. 9:38-41

49 Тогава Йоан отвърна: „Учителю, видяхме човек, който в Твое име изгонва бесове, и се опитахме да го спрем, защото не ходи с нас.“ 50 y  Иисус му рече: „Не го възпирайте, защото, който не е против вас, той е за вас.“

Иисус Христос на път за Йерусалим. Негостоприемство на самаряните

51 А когато настъпваха дните да се възнесе, Той вече бе готов да тръгне за Йерусалим. 52И изпрати пред Себе Си вестители. Те отидоха и влязоха в едно самарянско село, за да подготвят идването Му. 53Но там не Го приеха, защото пътуваше за Йерусалим. 54 z  Като видяха това, учениците Му Яков и Йоан рекоха: „Господи, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори и Илия
9:54 В някои ръкописи липсва: „както стори и Илия“.
?“
55Той се обърна с укор към тях и каза: „Не разбирате от какъв дух сте вие. 56Защото Синът човешки дойде, не за да погуби човешки души
9:56 Под душа се разбира човешки живот.
, а да спаси
9:56 В някои ръкописи липсва: „и каза: „Не разбирате от какъв дух сте вие. Защото Синът човешки дойде не за да погуби човешки души, а да спаси“.
.“И отидоха в друго село.

Какви трябва да са последователите на Иисус Христос

Мт. 8:19-22

57 ad  И докато те вървяха по пътя, някой Му рече: „Ще Те последвам, където и да отидеш.“ 58А Иисус му отвърна: „Лисиците си имат леговища и птиците – гнезда, а Синът човешки няма къде глава да подслони.“ 59На друг пък каза: „Върви след Мене!“А той рече: „Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.“ 60Но Иисус му отговори: „Остави мъртвите да погребат своите мъртъвци, а ти върви, проповядвай Божието царство.“ 61 ae  А друг рече: „Аз ще тръгна след Тебе, Господи, но позволи ми първо да се простя с домашните си.“ 62Но Иисус му каза: „Никой, който е сложил ръката си върху ралото и поглежда назад, не е годен за Божието царство.“
Copyright information for BulCont