Malachi 1

Пророк Малахия е съвременник на Ездра и Неемия, поради което написването на книгата може да бъде отнесено към периода 460-433 г. пр. Р. Хр. Името Малахия означава „Моят пратеник“. След изграждането на Йерусалимския храм, насърчавано от пророците Агей и Захария, евреите преживяват период на разочарования и обезверяване: животът им протича сред враждебно настроените заобикалящи ги народи, които им повлияват с неморалността и идолопоклонството си, настъпват и природни бедствия – суша и глад.

Книгата се разделя на три части. 1. Божията любов към народа на Израил (1:1-5). 2. Греховете на свещениците и на юдеите (1:6 – 3:15). 3. Предсказания за идването на Иисус Христос (3:16-24). Книгата свързва Стария с Новия Завет чрез пророчеството за идващия Илия, изпълнено в личността на Йоан Кръстител (Мк. 1:2-4). Така поддържат очакванията на народа за идването на Месия.

Когато Бог изобличава за грях, Той разкрива неговата същност и изисква духовна промяна. В книгата обаче пророческото слово не е правилно разбрано, дори оспорвано посредством въпросите на неразбиращите. Непочтителното отношение на бунтуващите се – каквото срещаме и днес – е било характерно и за времето на Малахия. С посланието си той порицава горделивото отношение на израилтяните към Бога, Който ги закриля и ръководи. От отправяните въпроси към Бога в отговор на обвиненията за безнравствено поведение и отслабнала вяра възниква една важна тема, в центъра на която стоят смисълът и ценността на човешкия живот. В края на книгата идващият избавител Иисус Христос е видян като изгряващото Слънце на правдата.

Божията любов към Израил

1 Пророческа присъда. Слово от Господа към Израил, записано чрез ръката на Малахия.

2 a  b  c  Господ е казал: „Аз възлюбих вас, израилтяните.“А вие възразявате: „В какво си проявил Ти любов към нас?“На това Господ отговаря: „Исав не беше ли брат на Яков? Но Аз възлюбих Яков, 3а Исав намразих и предадох планините му на опустошение и владенията му – на степните чакали. 4Макар потомците от племето на Едом да говорят: „Ние сме разорени, но отново ще изградим разрушеното“, но Аз, Господ Вседържител, казвам: „Те ще построят, но Аз ще разруша.“И ще ги нарекат нечестива страна – народ, срещу който Господ завинаги се е разгневил. 5Очите ви ще видят всичко това и вие ще кажете: „Господ се възвеличи и извън границите на Израил“!“

Греховете на свещениците

6 d  „Син почита баща си и роб – господаря си. Ако Аз съм баща, къде е тогава почитта към Мене? И ако Аз съм Господ, къде е благоговението пред Мене?“– това казва Господ Вседържител на вас, свещеници, които презирате името Му. Но вие възразявате на Господа: „С какво показахме презрение към Твоето име?“ 7На това Той отговаря: „Вие принасяте на жертвеника Ми осквернени дарове, а казвате: „С какво показахме презрение?“– С това, че казвате: „Трапезата на Господа не е тъй важна.“ 8 e  А когато принасяте в жертва слепи животни, това не е ли лошо? Или когато принасяте куци и болни, това не е ли лошо? Поднеси това на твоя управител, ще окаже ли той благоволение към тебе и ще те приеме ли благосклонно?“– казва Господ Вседържител.

9 А сега се постарайте да умилостивите Бога, за да прояви милост към нас. Може ли Господ Вседържител милостиво да приеме такива приноси от ръцете ви, милостиво да ви приеме? 10 f  Господ Вседържител казва още: „По-добре някой от вас да затвори вратата на храма, за да не поддържат напразно огън на жертвеника Ми. Благоволението Ми не е към вас и приносът от ръцете ви не Ми е благоугоден. 11Моето име ще се възвеличи между народите от Изток до Запад и на всяко място ще принасят на името Ми тамян и чиста жертва! Наистина Моето име ще се възвеличи между народите“– казва Господ Вседържител. 12„А вие го осквернявате с това, че казвате: „Трапезата на Господа не е тъй важна; това, което е върху нея, не е значително.“ 13При това казвате: „Каква тегоба е тя!“, и я пренебрегвате“– казва Господ Вседържител. „Вие принасяте и предлагате като жертва крадени, куци и болни животни. Мога ли Аз, Господ, да приемам с благоволение такива приноси от ръцете ви? 14Проклет да бъде измамникът, който има в стадото мъжко без недостатък и го е обрекъл, а принася в жертва пред Господа нещо с недостатък. Защото Аз съм велик Цар и народите ще благоговеят пред името Ми.“Това казва Господ Вседържител.
Copyright information for BulCont