Mark 1

Приема се, че автор на това Евангелие е Йоан Марк от Йерусалим, син на Мария, в чиято къща се събирали първите християни. Марк бил племенник на Варнава и заедно с него участвал в пътуванията на ап. Павел. Вероятно той е ученик на ап. Петър, който го нарича свой син (1 Пет. 5:13). Това може да означава, че Марк е станал християнин под негово въздействие. Още няколко детайла подсказват за тази близост: живият разказ и наличието на редица подробности в него говорят, че източник на тези записи са били спомените на човек, който, както и ап. Петър, е принадлежал към тесния апостолски кръг от свидетели на събитията по онова време (Деян. 12:12; Кол. 4:10); привеждането на думи и постъпки на ап. Петър, както и голямото сходство между това Евангелие и проповедта на ап. Петър в Кесария (Деян. 10:34-43). Евангелието е написано в Рим в средата на I в., 55-65 г.

Основната тема на Евангелието са животът и проповедите на Иисус Христос, Божия Син. То е силно и ярко повествование за Христовите чудеса, които подчертават Неговото величие и всемогъществото. Стилът е жив и динамичен, а езикът е по-скоро разговорен, с много подробности. Значително внимание е отделено на последните седмици от живота на Спасителя (гл. 11 – 16). Евангелието от Марк се състои от 16 глави, започва с разказ за Йоан Кръстител (1:1-13) и завършва със съобщението как апостолите след Христовото възнесение започнали да проповядват новото учение (16:20-21). Събитията в изложението са подредени така: дейността на Иисус Христос в Галилея (1:14 – 5:43), пътуването Му по юдейски и езически области и поучения към апостолите (6:1 – 9:50), последното Му отиване в Йерусалим, изобличенията на юдейските водачи и кръстната Му смърт (10:1 – 15:47).

Без съмнение Евангелието е предназначено за християните неевреи. Марк се старае да обясни редица обичаи и обстоятелства, разбираеми само за еврейските читатели, предпочита да използва латински термини, в него има малко цитати от Стария Завет и позоваване на изпълнени пророчества.

Богословският характер на Евангелието се определя от личността на Иисус Христос. Авторитетният характер на Неговото учение, властта Му над болести и немощи, над демони, над силите на природата, над самата смърт свидетелстват и убедително доказват, че у Спасителя Божието Царство се е приближило до хората чрез Неговото учение и дела.

Проповедта на Йоан Кръстител

Мт. 3:1-12 ; Лк. 3:1-8 , 15-17 ; Йн. 1:19-28

1 a  Начало на Евангелието
1:1 Благата вест от Иисус Христос и за Него.
на Иисус Христос, Божия Син,
2 c  както е писано у пророците: „Ето Аз изпращам пред лицето Ти Своя ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе. 3 d  Гласът на викащия в пустинята призовава: „Пригответе пътя за Господа, правете прави в пустошта пътеките за нашия Бог“.“

4 e  Йоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване на грехове. 5И излизаха при него от цялата страна Юдея и всички жители на Йерусалим и се кръщаваха от него в река Йордан, след като изповядваха греховете си. 6 f  А Йоан носеше дреха от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, ядеше акриди и див мед.

7 g  Той възвестяваше: „След мене идва по-силният от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и да развържа ремъка на обувките Му. 8 h  Аз ви кръстих с вода, а Той ще ви кръсти със Светия Дух.“

Кръщението на Иисус Христос и изкушението

Мт. 3:13-4:11 ; Лк. 3:21-22 ; 4:1-13 ; Йн. 1:32-34

9 i  В онези дни Иисус дойде от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан. 10 j  И докато излизаше от водата, видя небесата отворени и Духът като гълъб да слиза върху Него. 11 k  Тогава прозвуча глас от небесата: „Ти си Моят възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение.“

12 Веднага след това Духът Го изведе в пустинята. 13И Той беше в пустинята четиридесет дена, изкушаван от Сатаната; беше със зверовете и ангелите Му служеха.

Начало на общественото служение на Иисус Христос в Галилея

Мт. 4:12 ; Лк. 4:14 ; Йн. 4:1-3

14 l  m  А след като Йоан бе затворен, Иисус дойде в Галилея и проповядваше благовестието за Божието царство. 15 n  Той казваше: „Времето се изпълни и наближи Божието царство. Покайте се и повярвайте в благовестието.“

Призоваване на първите апостоли

Мт. 4:18-22 ; Лк. 5:1-11

16 o  А като вървеше покрай Галилейското езеро, видя Симон и брат му Андрей да хвърлят мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 17Тогава Иисус им каза: „Последвайте Ме и Аз ще ви направя ловци на човеци.“ 18И те веднага изоставиха мрежите си и тръгнаха след Него. 19А като отиде малко по-нататък, Той видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, също в лодка, да приготвят мрежите си 20и веднага ги повика. Те оставиха баща си Зеведей в лодката с надничарите и тръгнаха след Него.

Дейност в Капернаум

Лк. 4:31-37

21 p  След това дойдоха в Капернаум и още в следващата събота Той влезе в синагогата и поучаваше. 22 q  Те се чудеха на учението Му, понеже Той ги поучаваше с божествена власт, а не като книжниците.

23 В тяхната синагога имаше човек с нечист дух, който извика: 24 r  „Какво общо имаш Ти с нас, Иисусе от Назарет? Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те кой си Ти – Божият Светия.“ 25Но Иисус му рече с укор: „Млъкни и излез от него!“ 26Тогава нечистият дух го разтърси, изкрещя със силен глас и излезе от него. 27И всички се смаяха, така че се питаха един друг и казваха: „Какво е това? Та това е ново учение, тъй като Той заповядва властно на нечистите духове и те Му се покоряват!“ 28Слухът за Него веднага се разнесе по цялата Галилейска околност.

Излекуване на тъщата на Петър и на други болни

Мт. 8:14-17 ; Лк. 4:38-41

29 s  Щом излязоха от синагогата, отидоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей. 30А тъщата на Симон лежеше болна със силна треска и веднага Му казаха за нея. 31Тогава Той се приближи, хвана я за ръката и я изправи. Треската веднага я остави и тя им прислужваше.

32 А привечер по заник слънце доведоха при Него всички болни и обхванати от бесове. 33Целият град се бе събрал пред вратата. 34Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести; изгони много бесове и не позволяваше на бесовете да казват, че Го познават
1:34 Т.е. да казват, че Той е Христос.
.

Иисус Христос се моли и проповядва на други места в Галилея

Лк. 4:42-44

35 А на сутринта, като стана в тъмни зори, Иисус излезе и се отдалечи на уединено място, и там се молеше. 36Симон и онези, които бяха с него, тръгнаха след Иисус 37и като Го намериха, казаха Му: „Всички Те търсят.“ 38Той им каза: „Да отидем на друго място по близките селища, за да проповядвам и там, защото затова съм излязъл.“ 39 u  И Той тръгна да проповядва по синагогите им из цяла Галилея и да изгонва бесове.

Изцеляване на прокажен

Мт. 8:1-4 ; Лк. 5:12-16

40 v  Тогава един прокажен дойде при Него, молеше Го на колене и Му каза: „Ако искаш, можеш да ме очистиш.“ 41А Иисус, като се смили, протегна ръката Си, докосна го и му рече: „Искам, бъди чист!“ 42И веднага проказата се махна от него и той стана чист. 43 w  Като го изгледа строго, Иисус го отпрати веднага 44 x  и му рече: „Виж, нищо не казвай на никого, но иди, покажи се на свещеника и принеси за очистването си, каквото е заповядал Мойсей, за свидетелство пред тях.“ 45А той излезе и започна да разказва за случилото се, така че Иисус не можеше да влезе открито в града, но пребиваваше отвън по пустинни места. И все пак при Него идваха отвсякъде.
Copyright information for BulCont