Mark 11

Влизане на Иисус Христос в Йерусалим

Мт. 21:1-11 ; Лк. 19:28-38 ; Йн. 12:12-19

1 a  b  Когато наближиха до Йерусалим, до Витфагия и Витания при Елеонската планина, Иисус изпрати двама от учениците Си 2и им каза: „Идете в селото, което е насреща ви. И щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек още не е възсядал. Отвържете го и го доведете. 3Ако някой ви попита защо правите това, вие отговорете: „То е нужно на Господ. И Той веднага ще го върне пак тука.“ 4Те отидоха и намериха ослето, вързано до пътната врата на улицата, и го отвързаха. 5Някои от стоящите там им казаха: „Какво правите, защо отвързвате ослето?“ 6А те им отговориха, както им бе поръчал Иисус, и онези ги пуснаха. 7Докараха ослето при Иисус, намятаха върху него дрехите си и Той го възседна. 8 c  Мнозина постилаха дрехите си по пътя, а други сечаха клони от дърветата и застилаха пътя. 9 d  Тези, които вървяха отпред, и онези, които Го следваха, викаха високо: „Осанна! Благословен е Идващият в името на Господ! 10Благословено е царството на нашия отец Давид, което идва в името на Господ
11:10 В някои ръкописи липсва: „в името на Господ“.
! Осанна във висините!“
11Тогава Иисус влезе в храма в Йерусалим. И като разгледа всичко, понеже вече беше късно, излезе и отиде с дванадесетте във Витания.

Безплодната смокиня

Мт. 21:18-22

12 f  На другия ден, когато излязоха от Витания, Той огладня. 13 g  И като видя отдалече една смокиня, покрита с листа, отиде, та дано намери нещо по нея. Но когато дойде при нея, не намери нищо освен листа, понеже още не беше време за смокини. 14Иисус ѝ каза: „Занапред никой да не вкуси плод от тебе за вечни времена!“Неговите ученици чуха това.

Изгонване на търговците от храма

Мт. 21:12-17 ; Лк. 19:45-48 ; Йн. 2:13-22

15 h  И дойдоха в Йерусалим. Като влезе в храма, Иисус започна да гони от храма продавачите и купувачите. Той прекатури масите на обменителите на пари и пейките на продавачите на гълъби 16и не позволяваше никой да пренесе през храма каквото и да било. 17 i  Той ги поучаваше с думите: „Не е ли писано: „Домът Ми ще се нарече дом за молитва на всички народи“? А вие го превърнахте в разбойнически вертеп.“

18 Книжниците и първосвещениците чуха това и търсеха начин да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.

19 j  А когато се свечери, Той излезе
11:19 В някои ръкописи: „те излязоха“.
вън от града.

Силата на вярата

Мт. 21:20-22

20 l  Сутринта, минавайки, видяха, че смокинята беше изсъхнала от корен. 21Петър си спомни и Му каза: „Учителю, виж, изсъхнала е смокинята, която Ти прокле.“ 22Иисус им отговори: „Имайте вяра в Бога. 23 m  Истината ви казвам: ако някой рече на тази планина „Вдигни се и се хвърли в морето“и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че ще стане по думите му, ще се сбъдне, каквото и да каже. 24 n  Затова ви казвам: всичко, каквото бихте поискали в молитва, вярвайте, че ще получите; и ще ви бъде дадено. 25 o  p  А когато застанете на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и небесният ви Отец вашите прегрешения. 26Ако не прощавате, тогава и небесният ви Отец няма да прости вашите прегрешения.“

За властта на Иисус Христос

Мт. 21:23-27 ; Лк. 20:1-8

27 q  След това дойдоха пак в Йерусалим. Докато Той ходеше из храма, първосвещениците, книжниците и народните стареи се приближиха към Него 28и Му казаха: „С каква власт вършиш това? И кой Ти е дал тази власт да вършиш това?“ 29А Иисус им отговори: „Ще ви задам и Аз един въпрос. Отговорете Ми и Аз ще ви кажа с каква власт върша това. 30 r  Йоановото кръщение от небето ли беше, или от хората? Отговорете Ми!“ 31 s  А те разсъждаваха помежду си и казваха: „Ако речем: „от небето“, ще каже: „а защо не му повярвахте?“ 32 t  Или да речем: „от хората“.“Но се бояха от народа, понеже всички смятаха, че Йоан наистина беше пророк. 33Затова те отговориха на Иисус: „Не знаем.“Тогава Иисус им отвърна: „И Аз няма да ви кажа с каква власт върша това.“
Copyright information for BulCont