Mark 15

Иисус Христос на съд пред Пилат

Мт. 27:1-2 , 11-26 ; Лк. 23:1-5 , 13-25 ; Йн. 18:28-19:16

1 a  Веднага на другата сутрин първосвещениците заедно със стареите и книжниците, както и целият синедрион, се събраха на съвет, вързаха Иисус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.

2 Пилат Го попита: „Ти ли си юдейският Цар?“А Той отговори: „Ти сам го казваш.“ 3Тогава първосвещениците повдигнаха много обвинения против Него. 4 b  А Пилат пак Го попита: „Нищо ли няма да отговориш? Виж за колко неща Те обвиняват.“ 5Но Иисус повече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.

6 c  А на празника Пасха той им освобождаваше по един затворник, когото те поискат. 7Имаше един човек на име Варава, затворен заедно с бунтовници, които по време на бунт бяха извършили убийство. 8Народът завика
15:8 В някои ръкописи: „тръгна.“
и започна да моли Пилат да постъпи така, както винаги.
9А той им отговори: „Искате ли да ви освободя юдейския Цар?“ 10Защото знаеше, че първосвещениците Го бяха предали от завист. 11 e  Но първосвещениците подбудиха народа да измоли по-добре да им освободи Варава. 12Пилат пак им заговори: „Как искате да постъпя с Този, Когото вие наричате юдейски Цар?“ 13Те отново закрещяха: „Разпъни Го!“ 14 f  Пилат им рече: „Та какво зло е извършил Той?“Но те още по-силно закрещяха: „Разпъни Го!“

15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на тълпата, пусна на свобода Варава, а нареди Иисус да бъде бичуван и разпънат.

Издевателството на войниците

Мт. 27:27-31 ; Йн. 19:2-3

16 g  Войниците Го отведоха в двореца, тоест в преторията, и свикаха цялата дружина. 17Облякоха Му багреница, сплетоха венец от тръни и Му го наложиха на главата. 18След това започнаха да Го поздравяват: „Радвай се, Царю юдейски!“ 19Биеха Го по главата с тръстиков прът, заплюваха Го и Му се покланяха, коленичейки. 20 h  След като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му Неговите дрехи и Го поведоха на разпятие.

Разпъване на Иисус Христос

Мт. 27:32-44 ; Лк. 23:26-43 ; Йн. 19:17-27

21 Тогава заставиха някой си Симон Киринеец, баща на Александър и Руф, който се връщаше от полето, да носи кръста Му. 22 i  Заведоха Го в местността Голгота, което в превод означава Лобно място. 23Подаваха Му да пие вино, смесено със смирна, но Той не прие. 24 j  Онези, които Го разпнаха, разделиха дрехите Му, като хвърлиха жребий кой какво да вземе. 25Беше третият час, когато Го разпънаха. 26Имаше и надпис с обвинението Му: „юдейският цар“.

27 Заедно с Него разпънаха двама разбойници – единия отдясно, а другия отляво на Него. 28 k  Тогава се сбъдна Писанието, което казва: „И към престъпниците бе причислен
15:28 В някои ръкописи 15:28 липсва.
.“
29 m  Минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глава и викаха: „У-у…! Ти, Който разрушаваш храма и за три дена го изграждаш, 30спаси Себе Си и слез от кръста!“ 31Също и първосвещениците заедно с книжниците се присмиваха и говореха помежду си: „Други спаси, а Себе Си не може да спаси. 32Христос, Царят на Израил, нека сега слезе от кръста, за да видим и да повярваме.“Също така Го ругаеха и разпънатите с Него.

Кръстна смърт на Иисус Христос

Мт. 27:45-56 ; Лк. 23:44-49 ; Йн. 19:28-30

33 n  В шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. 34 o  А в деветия час Иисус извика с висок глас: „Елоѝ, Елоѝ, лама̀ савахтанѝ?“, което в превод означава: „Боже Мой, Боже Мой! Защо си Ме изоставил?“ 35Някои от застаналите наоколо, като чуха, казаха: „Вижте, вика Илия.“ 36 p  Един пък прибяга, натопи гъба в оцет и като я надяна на тръстиков прът, подаде Му да пие с думите: „Хайде да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.“ 37А Иисус, като извика силно, издъхна.

38 q  И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. 39А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че Той извика така и издъхна, каза: „Наистина Този Човек е бил Божий Син.“

40 r  s  Там бяха също жени, които гледаха отдалеч. Между тях бяха Мария Магдалина, Мария, майка на малкия Яков и на Йосия, както и Саломия. 41 t  Те и тогава, когато Иисус беше в Галилея, Го следваха и Му служеха. Имаше и много други жени, дошли заедно с Него в Йерусалим.

Снемане на Иисус от кръста и погребението Му

Мт. 27:57-61 ; Лк. 23:50-56 ; Йн. 19:38-42

42 u  v  А когато вече се свечери – понеже беше подготвителен ден
15:42 Т.е. петък.
, което означава денят срещу събота, –
43дойде Йосиф от Ариматея, виден член на съвета
15:43 Т.е. синедриона.
, който също очакваше Божието царство. Той се осмели да влезе при Пилат и поиска тялото на Иисус.
44Пилат се учуди, че Той вече е умрял. Затова повика стотника и го попита дали отдавна е умрял. 45Когато стотникът потвърди, Пилат предаде тялото на Йосиф. 46 y  А той, като купи плащаница, сне Го, обви Го в плащаницата и Го положи в гроб, изсечен в скала. След това той привали камък върху входа на гроба. 47А Мария Магдалина и Мария, майката на Йосия, гледаха къде Го полагат.
Copyright information for BulCont