Mark 2

Излекуване на парализиран в Капернаум

Мт. 9:1-8 ; Лк. 5:17-26

1 a  След няколко дена Той пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. 2Веднага се събраха толкова хора, че дори пред вратата за тях нямаше място. И Той им възвестяваше Благовестието. 3Тогава дойдоха при Него с един парализиран, носен от четирима души. 4Но като не можеха да се приближат до Него поради навалицата, разкриха покрива на къщата, където се намираше Той, направиха отвор и спуснаха носилката, на която лежеше парализираният. 5Като видя вярата им, Иисус каза на парализирания: „Синко, прощават ти се греховете.“ 6Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: 7 b  „Защо този човек говори така? Това е богохулство! Кой може да прощава грехове освен един Бог?“ 8Иисус, като разбра чрез духа Си
2:8 Т.е. с божествената Си сила.
, че така размишляват у себе си, им рече: „Защо размишлявате така в сърцата си?
9Кое е по-лесно да кажа на парализирания: „Прощават ти се греховете“ли, или да кажа: „Стани, вземи си носилката и започни да ходиш?“ 10Но за да разберете, че Синът човешки има власт на земята да прощава грехове“– рече на парализирания: 11 d  „Казвам ти: стани, вземи си носилката и се прибери у дома си!“ 12 e  Той веднага стана, взе носилката си и излезе пред всички, така че всички се чудеха и прославяха Бога, като казваха: „Никога не сме виждали такова нещо.“

Призоваване на митаря Левий и общуване с грешници

Мт. 9:9-13 ; Лк. 5:27-32

13 f  След това Иисус излезе пак край езерото. Цялото множество хора идваше при Него и Той ги поучаваше. 14А като минаваше край митницата, видя Левий Алфеев, който седеше там, и му каза: „Следвай Ме.“Той стана и Го последва.

15 И когато Иисус седеше на трапезата в неговата къща, заедно с Иисус и учениците Му седяха много митари и грешници; тъй като те бяха много и вървяха след Него. 16 g  Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, казаха на учениците Му: „Защо Той яде и пие
2:16 В някои ръкописи липсва: „и пие“.
с грешници и митари?“
17Като чу това, Иисус им каза: „Не здравите имат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова към покаяние праведниците, а грешниците.“

Относно поста

Мт. 9:14-17 ; Лк. 5:33-39

18 i  Учениците на Йоан и на фарисеите постеха. Тогава някои дойдоха и Му казаха: „Защо учениците на Йоан и учениците на фарисеите постят, а Твоите ученици не постят?“ 19Иисус им рече: „Нима сватбарите могат да постят, когато с тях е младоженецът? Докато младоженецът е с тях, те не могат да постят, 20но ще настъпят дни, когато ще им се отнеме младоженецът. И тогава ще постят в онези дни. 21Никой не кърпи стара дреха с нов плат. Защото новопришитата кръпка ще се отдере от старата дреха и дупката ще стане още по-грозна. 22Също така никой не налива ново вино в стари мехове. Инак новото вино ще спука меховете, тогава и виното ще изтече, и меховете ще се похабят. Ново вино се налива в нови мехове.“

Съботата е за човека

Мт. 12:1-8 ; Лк. 6:1-5

23 j  k  И случи се Той да минава в събота през посевите, а учениците Му пътьом късаха класове. 24 l  Тогава фарисеите Му казаха: „Гледай какво правят! Това не е позволено
2:24 Според тяхното тълкуване на Закона.
в събота.“
25 n  Той им рече: „Нима никога не сте чели какво стори Давид, когато изпадна в нужда и огладня – той и онези, които бяха с него? 26 o  Как влезе в Божия дом по времето на първосвещеника Авиатар и изяде хлябовете на предложението, които не беше позволено от Закона да яде никой, освен свещениците, а даде и на онези, които бяха с него?“ 27И им казваше: „Съботата беше създадена за човека, а не човекът за съботата, 28тъй че Синът човешки е господар и на съботата.“
Copyright information for BulCont