Mark 3

Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка

Мт. 12:9-14 ; Лк. 6:6-11

1 a  Иисус отново влезе в синагогата. Там имаше един човек с изсъхнала ръка. 2И следяха дали Иисус ще го излекува в събота, за да Го обвинят. 3А Той каза на човека с изсъхналата ръка: „Застани по средата!“ 4И на тях каза: „В събота добро ли е позволено да прави човек или зло? Да спаси един живот или да го погуби?“Но те мълчаха. 5Потресен от коравосърдечието им, като ги изгледа с гняв, каза на човека: „Протегни си ръката!“Той я протегна и тя стана здрава като другата. 6 b  Фарисеите, като излязоха, веднага се събраха на съвещание с иродианите против Него, за да Го погубят.

Иисус Христос поучава и лекува

Лк. 6:17-19

7 c  А Иисус се отдалечи с учениците Си към езерото и Го следваше множество народ от Галилея; също от Юдея, 8Йерусалим, Идумея, от земята отвъд Йордан и от околностите на Тир и Сидон много хора дойдоха при Него, щом чуха какво вършеше. 9 d  И Той поръча на учениците Си да има готова една лодка заради навалицата, за да не Го притискат. 10Тъй като изцеляваше мнозина, всички, които имаха заболявания, напираха към Него, за да Го докоснат. 11 e  И нечистите духове, щом Го видеха, падаха пред Него и изкрещяваха: „Ти си Синът Божий!“ 12Но Той строго им забраняваше да разгласяват за Него.

Иисус Христос избира дванадесетте Си ученици

Мт. 10:1-4 ; Лк. 6:12-16

13 f  Тогава Той се изкачи на планината и повика при Себе Си онези, които Сам искаше. А когато те дойдоха при Него, 14избра от тях дванадесет, за да бъдат с Него и да ги изпраща да проповядват, 15да имат власт да лекуват болести
3:15 В някои ръкописи липсва: „да лекуват болести“.
и да изгонват бесове.
16 h  И избра дванадесетте: Симон, на когото даде име Петър, 17 i  Яков Зеведеев и Йоан, брата на Яков, на които даде име Воанергѐс, тоест синове на гърма, 18Андрей, Филип, Вартоломей, Матей, Тома, Яков Алфеев, Тадей, Симон Кананит 19 j  и Юда Искариот, който Го предаде.

Божествената власт на Иисус Христос

Мт. 12:22-32 ; Лк. 11:14-23 ; 12:10

20 k  l  Дойдоха в една къща и пак се събра народ, така че те не можеха и хляб да ядат. 21И когато Неговите близки чуха това, тръгнаха да Го приберат, понеже се говореше, че не е на себе си.

22 m  А дошлите от Йерусалим книжници казваха, че е обладан от Веелзевул и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз.

23 И като ги повика, Иисус им говореше с притчи: „Как може Сатаната да изгонва сам себе си? 24Ако някое царство се раздели на части една против друга, това царство не може да устои. 25И ако някой дом се раздели на части една против друга, този дом не може да устои. 26И ако Сатаната е въстанал против себе си и се е разделил, не може да устои; дошъл е краят му. 27Никой не може да влезе в къщата на силния и да разграби покъщнината му, ако първо не върже силния. Едва тогава той ще разграби дома му.

28 Истината ви казвам: на човешките синове ще бъдат простени всички грехове и хули, с каквито биха хулили, 29 n  но който похули Светия Дух, за него няма да има прошка за вечни времена и той подлежи на вечно осъждане.“ 30 o  Това каза Той, тъй като говореха: „У Него има нечист дух.“

Майката и братята на Иисус Христос

Мт. 12:46-50 ; Лк. 8:19-21

31 p  Тогава дойдоха майка Му и братята Му. Те стояха навън и изпратиха при Него да Го повикат. 32А около Него седеше народ. И Му казаха: „Ето майка Ти, братята и сестрите Ти са отвън и Те търсят.“ 33В отговор Той им рече: „Коя е майка Ми или кои са братята Ми?“ 34И като огледа седящите около Себе Си, каза: „Ето Моята майка и Моите братя! 35Защото, който изпълнява Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.“
Copyright information for BulCont