Mark 12

Притча за злите лозари

Мт. 21:33-46 ; Лк. 20:9-19

1 a  b  Тогава Иисус започна да им говори с притчи: „Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, построи кула, предаде го на лозари и замина надалеч. 2Когато наближи време за гроздобер, той изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях неговия дял от плода на лозето. 3А те, като го хванаха, биха го и го отпратиха без нищо. 4Пак изпрати при тях друг слуга. Него пък замериха с камъни, пукнаха му главата и се отнесоха позорно с него. 5Изпрати и друг – и него убиха. Така също много други или биха, или убиха. 6Той имаше и едничък син, когото обичаше. Най-сетне изпрати и него при тях, като си мислеше: „Ще се засрамят от сина ми.“ 7Но лозарите си рекоха: „Този е наследникът. Хайде да го убием и наследството ще бъде наше.“ 8Хванаха го, убиха го и го хвърлиха извън лозето. 9И така, какво ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите, а лозето ще даде на други. 10 c  d  Нима и това не сте чели в Писанието: Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. 11Това е от Господа и е чудо в нашите очи.“ 12Затова искаха да Го заловят, но се бояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И като Го оставиха, те си отидоха.

За плащане на данъка на императора

Мт. 22:15-22 ; Лк. 20:20-26

13 e  f  Тогава те изпратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят в някоя дума. 14Те дойдоха и Му казаха: „Учителю, знаем, че си справедлив и не се влияеш от никого, понеже не гледаш кой какъв е, а вярно поучаваш за Божия път. Право ли е да се дава данък на кесаря, или не? Да даваме ли, или да не даваме?“ 15А Той, като знаеше тяхното лицемерие, каза им: „Защо Ме изкушавате? Донесете Ми един динарий да го видя.“ 16Те донесоха. Тогава Той им каза: „Чии са този образ и надпис?“Те Му отговориха: „На кесаря.“ 17 g  Иисус им каза: „Като е така, отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу.“Тогава те се учудиха на чутото от Него.

За възкресението на мъртвите

Мт. 22:23-33 ; Лк. 20:27-38

18 h  i  Дойдоха при Него и садукеи, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха: 19 j  „Учителю, Мойсей ни е написал: Ако на някого умре брат му и остави жена, а деца не остави, то нека неговият брат вземе жена му и създаде потомство на брата си. 20Имаше седем братя: първият взе жена и след смъртта си не остави потомство. 21Взе я вторият и умря, но и той не остави потомство, също и третият. 22И седмината я имаха, но
12:22 В някои ръкописи липсва: „я имаха, но“.
не оставиха потомство. След всички умря и жената.
23И така, при възкресението, когато възкръснат, на кого от тях тя ще бъде жена? Защото и седемте братя я имаха за жена.“ 24Иисус им отговори: „Не се ли заблуждавате, понеже не познавате Писанията, нито Божията сила? 25Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, а са като ангели на небесата. 26 l  А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Мойсей как Бог му каза при къпината: Аз съм Бог на Авраам, Бог на Исаак и Бог на Яков. 27Бог не е Бог на мъртви, а на живи. Вие много се заблуждавате.“

Най-голямата заповед

Мт. 22:34-40 ; Лк. 10:25-28

28 m  Един от книжниците, като чу спора им и видя, че Иисус им отговори добре, приближи се и Го запита: „Коя е най-важната от всички заповеди?“ 29 n  А Иисус му отговори: „Най-важната от всички заповеди е: Слушай, Израилю! Господ, нашият Бог, е един Господ; 30и възлюби Господ, твоя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа, и с целия си разум, и с цялата си сила. Тази е първата заповед
12:30 В някои ръкописи липсва: „Тази е първата заповед“.
.
31 p  Втората, подобна на нея, е: Обичай ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма.“ 32 q  Книжникът Му каза: „Добре, Учителю! Ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него; 33 r  и че да Го обичаш с цялото си сърце и с целия си разум, и с цялата си душа, и с цялата си сила, и да обичаш ближния като самия себе си е повече от всички всеизгаряния и жертви.“ 34 s  Иисус, като видя, че той отговори разумно, каза му: „Не си далече от Божието царство.“След това никой вече не дръзна да Го пита.

Иисус Христос и Давид

Мт. 22:41-46 ; Лк. 20:41-44

35 t  Иисус продължи да поучава в храма с думите: „Как могат книжниците да твърдят, че Христос е син на Давид
12:35 Има се предвид, че Месия* е потомък на Давид.
?
36 v  Сам Давид каза чрез Светия Дух: Господ каза на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато поставя Твоите врагове за подножие на нозете Ти. 37И така, сам Давид Го нарича Господ, как може тогава Той да е негов син?“Много народ слушаше Иисус с наслада.

Предпазване от лошия пример на книжниците

Мт. 23:1-12 ; Лк. 20:45-47

38 w  В поучението Си Той казваше още: „Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по улиците, 39предни места в синагогите и почетни места по гощавките, 40 x  изпояждат имота на вдовиците и лицемерно дълго се молят – те ще получат по-тежка присъда.“

Лептата на бедната вдовица

Лк. 21:1-4

41 y  Тогава Иисус седна срещу кутиите за дарения в храма
12:41 Букв. съкровищницата.
и гледаше как народът пуска пари в тях. Мнозина богаташи пускаха много.
42А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, което се равнява на един кодрант. 43Като повика учениците Си, Иисус им каза: „Истината ви казвам, че тази бедна вдовица даде повече от всички, които пуснаха в кутията. 44Защото всички пуснаха от излишъка си, а тя от своята немотия даде всичко, което имаше за преживяване.“
Copyright information for BulCont