Mark 13

Пророчество за разрушаването на храма

Мт. 24:1-2 ; Лк. 21:5-6

1 a  Когато Той излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: „Учителю, погледни – какви камъни и какви здания!“ 2 b  Иисус му отговори: „Виждаш ли тези големи здания? Няма да остане тук камък върху камък, който да не бъде сринат.“

Пророчество за края на света

Мт. 24:3-28 ; Лк. 21:7-24

3 Когато Иисус седеше на Елеонската планина, срещу храма, запитаха Го насаме Петър, Яков, Йоан и Андрей: 4„Кажи ни, кога ще стане това и какво ще е знамението, когато всичко това започне да се сбъдва?“ 5А Иисус започна да им говори: „Пазете се да не ви измами някой. 6Защото мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: „Аз съм Христос.“Така те ще измамят мнозина. 7А когато чуете, че се водят войни и че се говори за войни, не се обърквайте – всичко това трябва да стане. Но то още не е краят. 8 c  Защото ще въстанат народ против народ и царство против царство. На места ще има трусове, ще има глад и смутове. Това е началото на страданията.

9 Но вие внимавайте за самите себе си. Защото ще ви предадат на съдилища, по синагоги ще бъдете бити, пред управници и царе ще бъдете изправени заради Мене, за да свидетелствате пред тях. 10Първо трябва да се възвести Евангелието сред всички народи. 11 d  А когато ви поведат, за да ви предадат, не се грижете предварително какво ще говорите, но говорете, каквото ви бъде внушено в онзи час. Понеже не сте вие, които ще говорите, а Светият Дух. 12 e  Брат брата ще предаде на смърт и баща – детето си. Ще въстанат деца против родители и ще ги умъртвят. 13Ще бъдете мразени от всички заради Моето име. Но който устои докрай, той ще бъде спасен.

14 f  А когато видите „мерзостта на запустението“, за която е казал пророк Даниил
13:14 В някои ръкописи липсва: „за която е казал пророк Даниил“.
, да стои там, където не подобава – който чете, нека разбира, – тогава онези, които са в Юдея, да бягат в планините,
15 h  който е на покрива, да не слиза вкъщи, нито да влиза да вземе нещо от къщата си, 16който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. 17 i  Но горко на бременните и на кърмачките през онези дни.

18 Затова, молете се да не се случи бягството ви през зимата. 19 j  Защото през онези дни ще настанат такива нещастия, каквито досега не е имало от началото на сътворението, което Бог е сътворил, и няма да има. 20И ако Господ не беше съкратил онези дни, никой човек нямаше да се спаси, но Той е съкратил дните заради избраните, които е избрал.

21 Тогава, ако някой ви каже: „Ето тук е Христос“, или „Ето там е“– не вярвайте. 22 k  Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци. Те ще извършват знамения и чудеса, за да измамят, ако е възможно, и избраните. 23А вие внимавайте. Ето предсказах ви всичко това.

Идването на Сина човешки

Мт. 24:29-35 ; Лк. 21:25-33

24 l  Но в онези дни, след онези нещастия, слънцето ще помръкне и луната няма да праща светлината си, 25 m  звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. 26 n  Тогава всички ще видят Сина човешки да идва на облаци с голяма сила и слава. 27 o  Тогава Той ще изпрати ангелите Си и ще събере избраниците Си от четирите посоки на ветровете, от края на земята до края на небето.

28 p  Вземете поука от смокинята: когато клоните ѝ омекнат и пуснат листа, знаете, че е близо лятото. 29Така и вие, когато видите това да се сбъдва, знайте, че краят е близо, при вратата.

30 Истината ви казвам: този род няма да премине, докато всичко това не се сбъдне. 31 q  Небе и земя ще преминат, но думите Ми няма да преминат.

Неизвестност на деня на Второто Христово пришествие

Мт. 24:36-44 ; Лк. 17:26-30 , 34-36

32 r  А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а единствено Отец.

33 s  Внимавайте, бдете и се молете, понеже не знаете кога ще настъпи това време. 34 t  Всичко това е, както, когато човек тръгне за чужбина и остави къщата си, даде на слугите си власт, на всеки определи неговата работа и заповяда на вратаря да бди. 35 u  И така, бдете, понеже не знаете кога ще дойде господарят на къщата – привечер ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или на разсъмване, 36 v  за да не би, като дойде ненадейно, да ви намери заспали. 37А каквото на вас говоря, говоря го на всички: бдете!“
Copyright information for BulCont