Mark 7

Божии заповеди и човешки предания

Мт. 15:1-9

1 a  При Него се събраха фарисеите и някои от книжниците, дошли от Йерусалим. 2 b  Те видяха, че някои от учениците Му ядат хляб с нечисти, т.е. с неумити ръце, и ги укориха. 3Защото фарисеите и всички юдеи не ядат, докато не си умият усърдно ръцете, придържайки се към преданието на нашите предци. 4 c  И като си дойдат от пазара, не ядат, докато не се умият. Има и много други неща, които са приели да спазват: измиване на чаши, гърнета, медни съдове и легла. 5Тогава фарисеите и книжниците Го запитаха: „Защо учениците Ти не постъпват според преданието на нашите предци, а ядат хляба с неумити ръце?“ 6 d  А Той им рече: „Добре е пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано: „Този народ с устните си Ме почита, но сърцето му стои далече от Мене.“ 7Напразно обаче Ме почитат, щом като проповядват поучения, които са човешки наредби. 8Понеже оставихте Божията заповед и спазвате човешкото предание, миете гърнета и чаши и вършите много други подобни неща.“ 9И им каза: „Добре отменяте Божията заповед, за да спазите вашето предание. 10 e  Защото Мойсей е казал: „Почитай баща си и майка си“и „Който злослови срещу баща си или майка си, да бъде предаден на смърт“. 11А вие казвате: „Ако някой каже на баща си или на майка си: „Това, което ти би получил от мене, е курбан, което означава дар за Бога“– 12така вие не го оставяте вече да стори нищо за баща си или за майка си, 13като престъпвате Божието слово чрез преданието си, което вие предавате, и вършите множество подобни неща.“

Кое прави човека нечист

Мт. 15:10-20

14 И като повика целия народ, Иисус заговори: „Чуйте Ме всички и разберете: 15нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни, но което излиза от него, то осквернява човека. 16Ако някой има уши да слуша, нека слуша!“

17 f  И след като се оттегли от народа и влезе в една къща, учениците Му Го попитаха за тази притча. 18А Той им каза: „Нима и вие сте тъй неразсъдливи? Нима не разбирате, че нищо, което влиза в човека отвън, не може да го оскверни? 19 g  Защото то не влиза в сърцето му, а в корема и излиза навън.“Така Той очисти всяка храна. 20Още каза: „Което излиза от човека, то осквернява човека. 21Защото отвътре, от човешкото сърце, излизат зли помисли, прелюбодейства, блудства, убийства, 22кражби, користолюбие, лукавства, коварство, разпътство, завист, богохулство, гордост, безумство. 23Цялото това зло излиза отвътре и осквернява човека.“

Вярата на една езичница

Мт. 15:21-28

24 h  След като си тръгна оттам, Иисус отиде в пределите на Тир и Сидон. И като влезе в една къща, не искаше никой да знае това. Но не можа да се укрие. 25Една жена, чиято дъщеря беше обхваната от нечист дух, щом като чу за Него, влезе и падна в нозете Му. 26Тази жена беше езичница, сирофиникийка по произход, и Го молеше да изгони беса от дъщеря ѝ. 27Но Иисус ѝ каза: „Нека първо децата да бъдат нахранени, защото не е добре да се вземе хлябът от децата и да се хвърли на кучетата.“ 28А тя в отговор Му каза: „Да, Господи, но и кучетата ядат под трапезата трохите от децата.“ 29И Той ѝ каза: „Заради тази дума – иди си, бесът излезе от дъщеря ти.“ 30И като си отиде вкъщи, тя намери детето да лежи в леглото и бесът беше излязъл.

Иисус Христос изцелява един глух

Мт. 15:29-31

31 А като излезе пак от пределите на Тир и Сидон, Иисус дойде при Галилейското езеро в областта на Десетоградието. 32Тогава доведоха при Него един глух и заекващ човек и Го молеха да възложи ръка на него. 33Иисус го отведе настрана от народа, вложи пръстите Си в ушите му и като плюна, докосна се до езика му; 34а като погледна към небето, въздъхна и му каза: „Ефата̀“, което означава „Отвори се“. 35Веднага ушите му се отвориха, връзките на езика му се развързаха и заговори правилно. 36Тогава им заповяда да не казват на никого. Но колкото Той им забраняваше, толкова повече те разгласяваха. 37Защото бяха извънредно учудени и казаха: „Всичко прави хубаво: и глухите прави да чуват, и немите – да говорят.“
Copyright information for BulCont